انتخابات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات آماری انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی در استان کردستان

دورهواجدین شرایطکل آرای ماخوذهدرصد مشارکتمتوسط کشور
اول 460775 103641 22.49 52.14
دوم 514571 246512 47.91 64.64
سوم 574646 353346 61.49 59.72
چهارم 641736 457855 71.35 57.81
پنجم 733000 564877 77.06 71.1
ششم 832236 584075 70.18 67.35
هفتم 1018787 328711 32.26 51.21
بالا

لیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی