هسته گزینش

  • بررسی وتعیین صلاحیت عقیدتی ، سیاسی، اخلاقی کارد مورد نیاز استانداری فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریهای تابعه.
  • اظهارنظر درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت استانداری فرمانداریها، بخشداریها وشهرداریهای تابعه با رعایت ضوابط مصوب وبراساس نتایج امتحان کتبی ، مصاحبه وتحقیق.
  • هماهنگی وارتباط با هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور واخذ ضوابط خط مشی ها وسیاستهای حاکم برامر گزینش نیروی انسانی.
  • اجرای دستورالعمل وبخشنامه های سازمان اموراداری واستخدامی کشور، هیئت عالی گزینش وهیئت مرکزی گزینش وزارت کشور.
  • تشکیل بایگانی پرونده های گزینش ونگهداری آن بصورت محرمانه.