سالنامه آماری استان در سال 1386

فصل 1- سرزمین ، آب و هوا
بالا
فصل 2- جمعیت
بالا
فصل 3 - نیروی ا نسانی
بالا
فصل 4- كشاورزی،جنگلداری وشیلات
بالا
فصل 5- معدن
بالا
فصل 6- نفت وگاز
بالا
فصل 7 - صنعت
بالا
فصل 8- آب وبرق
بالا
فصل 9- ساختمان ومسكن
بالا
فصل 10- بازرگانی،رستوران وهتلداری
بالا
فصل 11- حمل ونقل
بالا
فصل 12- بازارهای مالی
بالا
فصل 13- امور قضایی
بالا
فصل 14- بهزیستی و تامین اجتماعی
بالا
فصل 15- آموزش
بالا
فصل 16- بهداشت و درمان
بالا
فصل 17- فرهنگ، ورزش وجهانگردی
بالا
فصل 18- عمران شهری
بالا
فصل 19- بودجه عمومی استان
بالا
فصل 20- هزینه ودرآمد خانوار
بالا
فصل 21- شاخصای قیمت
فصل 22- حسابهای استانی
بالا
نمودارها
بالا