اداره کل پدافند غیرعامل

مدیر کل:
 • نام و نام خانوادگی: محمد رضایی
شرح وظایف:

 

  •    تدوین برنامه  اجرایی پدافند غیر عامل استان در حوزه های مختلف .
  •  فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.
  •  شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت¬ها و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستانهای تابعه .
  • تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و ...)
  • تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدید و طبقه¬بندی آنها.
  • اولویت بندی مراکز حساس  و مهم استان.
  • بررسی و تایید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده .
  • تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی.
  • طرح ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای  طرح¬های پدافند غیر عامل مصوب استانی.
  •   پیگیری تأمین و تخصص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی¬های مورد نیاز.
  •  اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستانهای آنها .
  • هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان .
  • حفظ و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی.
  • برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل استان کردستان و ارائه برای تصویب.

 

چارت سازمانی: