دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
    • نام و نام خانوادگی: فریبا جواهرنشان
معاون حقوقی:
          • نام و نام خانوادگی: محمد حقیری 
معاون بازرسی:
      • نام و نام خانوادگی: جمیل شفیعی

نام فرم  
دفتر ارزیابی - برگه اعلام شكايت  
دفتر ارزیابی - برگه نظرسنجي  
دفتر ارزیابی - نمونه برگه گزارش تخلفات