معرفی اداره كل اتباع و مهاجرین خارجی

شرح وظایف عمومی کلیه ادارات

 • رسیدگی ونظارت بر حسن اجرای امور محوله براساس قوانین ومقررات مربوط وتصمیمات متخذه در کار گروه دائمی اتباع بیگانه و شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه.
 • ایجاد هماهنگی ،نظارت ،برقراری ارتباط مستمر و متقابل و همچنین هدایت مداوم واحد های تابعه در استانها و ارزشیابی عملکرد آنها.
 • رسیدگی به نیازها و مشکلات استانها.
 • ارائه گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در بیست وپنجم هر ماه به اداره چهارم بمنظورتهیه گزارش های ادواری.
 • تهیه و ابلاغ آئین نامه ها ،دستورالعملها ،بخشنامه ها و طرحها و برنامه ها به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی پس از تائید کمیسیون تدوین و متعاقب تصویب کار گروه دائمی اتباع بیگانه و نظارت و کنترل بر اجزای آنها ازجهت انطباق عمل با اهداف تعیین شده وزمانبندی آن.
 • تهیه وپیش بینی برنامه های قابل انجام اداره به صورت سالانه و ارائه آن به معاونت های ذیربط .
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد خط مشی ها، راهبردها ، طرح و برنامه و سیاست های کلان مرتبط با اتباع خارجی به دبیرخانه شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه جهت بررسی نهایی و انجام سایر تشریفات قانونی متعاقب موافقت کمیسیون تدوین.
 • شرکت فعال در جلسات کمیسیونهای کارگروه دائمی اتباع بیگانه که دستور کار آنها بنحوی در انجام وظایف و تحقق اهداف اداره مدخلیت دارد.
 • شرکت فعال در جلسات کمیسیون تدوین.
 • بررسی قوانین ومقررات جاری مربوط به حوزه کاری و ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات اصلاحی در این زمینه و ارسال آنها به اداره دوم جهت تنظیم و انجام اقدامات لازم بمنظور سیر مراحل قانونی آن.
 • ابلاغ ضوابط و مصوبات شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه و کار گروه دائمی اتباع بیگانه به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها.
 • پیگیری و نظارت نسبت به حسن اجرای مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و کارگروه دائمی اتباع بیگانه.
 • کلیه ادارات موظفند در اجراء و انجام امور محوله با یکدیگر و هماهنگی نمایند.
 • هرگونه تعیین ماموریت جدید برای ادارات منوط به طرح موضوع در کمیسیون تدوین و موافقت آن کمیسیون می باشد.
بالا

اداره اول

 • نظارت بر اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه وآئین نامه اجرائی آن.
 • صدور اجازه شناسایی و پذیرش و اسکان اتباع خارجی اعم از مهمانشهرها و خارج از آن بر اساس تصمیمات متخذه در کار گروه دائمی اتباع بیگانه.
 • انجام مطالعات لازم بمنظور ایجاد سیستم ورود ، اقامت ، تردد،انتقال،اسکان، خروج اتباع خارجی ازطریق مراجع انتظامی و قضایی وتهیه آئین نامه ها و دستور العملهای اجرایی لازم و صدور مدارک اقامتی ومسافرتی مورد نیاز و ابلاغ جهت اقدام توسط ارگانهای ذیربط .
 • انجام بررسیهای تحلیلی درمورد چگونگی ورود ، اقامت وخروج غیر قانونی اتباع خارجی و تجزیه و تحلیل مسائل و تهیه گزارش و ارائه نظرات جهت طرح و اتخاذ تصمیم در مراجع تصمیم گیری.
 • اظهار نظر درمورد ویزای ورود افراد و هیئتهایی که در زمینه امور مربوط به اتباع خارجی قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را دارند با هماهنگی وزارت امور خارجه وپس از اخذ نظراداره سوم.
 • بررسی و اظهار نظر نسبت به تعیین ویا انتقال و تغییر محل خدمت و سکونت اتباع خارجی ساکن در مهمانشهرها و خارج از آن بر اساس ضوابط کار گروه دائمی اتباع بیگانه و اعلام به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها.
 • اظهارنظر نسبت به اخراج بیگانگانی که دستوراخراج آنها صادرگردیده است.
 • بررسی واظهارنظردر خصوص درخواست ترخیص اتباع خارجی ازداخل مهمانشهرها.
 • رسیدگی به درخواست اقامت آندسته ازاتباع خارجی که بصورت غیررسمی بابانوان ایرانی،ازدواج نموده اند باهماهنگی اداره دوم.
 • هماهنگی باادارات چهارم وپنجم درخصوص اقامت شخصیتهاو نیروهای موثرعلمی، فرهنگی وسیاسی.
 • رسیدگی به درخواست متقاضیان خارجی جهت ورود بستگان درجه اول خویش به کشور از طریق تکمیل فرم دعوتنامه و ارسال آن به وزارت امور خارجه وپیگیری موضوع.
 • ایجاد هماهنگی در خصوص سفر دیپلماتها،شخصیتها و کارشناسان خارجی به استانهای کشور و دریافت گزارشهای مربوط از طریق استانداریها و انعکاس آن به وزارت امور خارجه.
 • اظهار نظر پیرامون صدورپروانه اشتغال جهت مهاجرین خارجی.
 • برنامه ریزی ،اجراء ،نظارت وارزیابی عملیات بازگشت اتباع خارجی به موطنشان با هماهنگی ادارات ذیربط.
 • رسیدگی به درخواست متقاضیان اسکان درکشورثالث با هماهنگی اداره سوم و ارگانها ذیربط.
 • ایجاد سازو کارهای لازم برای بررسی درخواست های نیازبه حمایت اتباع خارجی.
 • ایجاد بستر قانونی مناسب برای دسترسی پناهجویان به آئین ورویه پناهندگی.
 • ایجاد مکانیزم های لازم جهت پیشگیری و مهار مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران.
 • ایجاد تسهیلات قانونی لازم جهت ورود، اقامت، عبوروخروج اتباع خارجی از کشور با همکاری ارگانهای ذیربط.
 • ساماندهی فراینداخراج اتباع خارجی واتخاذتدابیر لازم جهت جلوگیری از خروج غیر قانونی اتباع خارجی.
 • اتخاذ تصمیمات مقتضی و نظارت بر نحوه و اجرای طرد و اخراج اتباع خارجی متخلف از کشور با هماهنگی مراجع ذیربط.
 • اتخاذ و اعمال شیوه های مناسب برای کنترل اتباع خارجی کشور.
 • سازماندهی مطلوب اسکان جمعیت اتباع خارجی درکشور(آمایش جمعیتی)براساس داده های طبیعی ،اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وتبیین الگوی سکونت آنان.
 • جلوگیری از هرگونه اقامت ،انتقال وتردد غیرقانونی اتباع خارجی در سطح کشور و مقابله موثر با اقدامات سوء اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران.
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در باره نحوه پذیرش پناهندگان طبق قوانین وموازین بین المللی وتطبیق آن با قوانین ومقررات موجود.
 • رسیدگی به درخواستهای پناهندگی و طرح در کار گروه دائمی اتباع بیگانه و اتخاذ تصمیم مقتضی جهت اعطاء یا لغو پناهندگی افراد.
بالا

اداره دوم

 • رسیدگی به درخواست تابعیت اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران وانجام مکاتبات با مراجع ذیصلاح.
 • اعلام موافقت به استناد گواهی نیروی انتظامی مبنی بر شایستگی متقاضی و تأئید صلاحیت وی برای اعطاء تابعیت جمهوری اسلامی ایران به وزارت امورخارجه.
 • صدور گواهی دائر براینکه متقاضی تحصیل تابعیت، مراسم سوگند وفاداری نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اجرا کرده است.
 • صدور گواهی آشنایی متقاضی تحصیل تابعیت به زبان فارسی، تاریخ وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • اعلام نظرپیرامون درخواست استملاک اتباع خارجی مقیم و متقاضیان خارج از کشور در جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه.
 • نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده های مربوط به زناشویی بانوان ایرانی بااتباع خارجی واجدشرایط قانونی ثبت ازدواج وارسال به مراجع ذیصلاح وصدور پروانه اجازه زناشویی.
 • رسیدگی ونظارت بر امور مربوطه به احوال شخصیه اتباع خارجی اعم از طلاق ، نسب ، سن ،حجر ،ولایت قهری، قیمومت، جنس و... با هماهنگی سایر مراجع مسئول.
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل تشکیل شورای حل و فصل دعاوی حقوقی آوارگان افغانی توسط دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها وارزیابی فعالیتهای آنها و عنداللزوم تسری آن به سایر اتباع خارجی.
 • تهیه و تنظیم آئین نامه های انضباطی بمنظور مقابله با تخلفات اتباع خارجی و نظارت بر حسن اجرای آنها با هماهنگی ادارات ذیربط.
 • رسیدگی به درخواست های اتباع خارجی در مورد شرکت درآزمایشات رانندگی و دریافت گواهینامه رانندگی و اقدام به صدور آن از طریق کانون اتومبیلرانی و جهانگردی بر اساس دستورالعمل مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن با هماهنگی ادارات چهارم و پنجم.
 • تهیه آئین نامه راجع به چگونگی تملک اموال منقول و همچنین طرز تنظیم اسناد توسط اتباع خارجی با هماهنگی مراجع ذیربط.
 • بررسی و تنظیم طرحهای واصله ازادارات ناظر برتهیه لوایح قانونی وانجام اقدامات لازم از طریق معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت متبوع به منظور انجام مراحل قانونی و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • انجام بررسیهای لازم بمنظور اتخاذ راهکارها و روشهای بازدارنده (حقوقی) بمنظور جلوگیری از وقوع ازدواجهای غیر رسمی اتباع خارجی با بانوان ایرانی و انجام اقدامات لازم بمنظور انجام تشرفات قانونی آن.
 • بازنگری وتنظیم قوانین و مقررات مربوط به اتباع خارجی باهماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • ایجادوحدت رویه قضایی در برخورد با تخلفات اتباع بیگانه واز بین بردن خلاءهای قانونی آن.
 • تلاش درجهت ایجاد نظام ویژه دادرسی واحقاق اتباع خارجی و تضمین استیفای حقوق آنها با هماهنگی قوه قضائیه .
 • هماهنگی با قوه قضائیه جهت ایجاد شعب خاص قضایی، هماهنگی با قضات و ... بمنظور تسهیل درترافع قضایی اتباع خارجی.
 • مشارکت فعال درایجاد نظام مناسب بررسی سوابق وتعیین تکلیف مشکوک التابعین.
 • تشکیل کمیته تعیین تکلیف ازدواجهای غیر رسمی زنان ایرانی بااتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران.
 • ابلاغ مصوبات کمیته تعیین تکلیف ازدواج های غیر رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران به مراجع و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
بالا

اداره سوم

 • ایجاد تسهیلات لازم جهت تحصیل اتباع خارجی مجاز درمقاطع آموزش، مقدماتی، عمومی عالی با هماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • بررسی ،ارزیابی ،نظارت وپیگیری فعالیتهای آموزشی سازمانهای ذیربط اعم از وزارت آموزش وپرورش ، وزارت علوم وفن آوری و... درخصوص اتباع خارجی و تهیه گزارش و ارائه نظرات به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم.
 • نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی آموزشی اتباع خارجی در مهما نشهرها.
 • تامین مواد آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز اتباع خارجی درمهما نشهرها.
 • اجرای طرحهای مختلف آموزشی اعم از کلاسهای خیاطی،صنایع دستی، امدادو... در مهما نشهرها بمنظور ایجاد زمینه های خودکفایی پناهندگان وآوارگان وهمچنین گذران اوقات فراغت باهماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • برنامه ریزی درزمینه ایجاد، توسعه واداره کتا بخا نه ها ونمازخا نه های مهما نشهرها.
 • بررسی امکانات ونیازمندیهای ورزشی مراکز تجمع پناهندگان وآوارگان خارجی و برنامه ریزی در زمینه ایجاد وتوسعه فعالیتهای یادشده درآن مراکزباهماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • انجام برنامه های تبلیغی درمراکز تجمع اتباع خارجی ازطریق تشکیل جلسات وعظ و خطاب وسخنرانی به مناسبت های گوناگون ،نمایش فیلم،تئاتر ،اجرای سرودو ...
 • اعزام مبلغ به مراکز تجمع اتباع خارجی ونظارت بر فعالیتها وتنظیم گزارشهای لازم از کار آنها.
 • نظارت بر حفظ شئون، شعائرو موازین اسلامی و عمل به آن ورفع مظاهر خلاف اسلام در مراکز تجمع اتباع خارجی.
 • تهیه و توزیع وسائل سمعی وبصری مورد نیاز مهما نشهرها وکنترل ونظارت درامر نگهداری و نحوه استفاده از آنها باهماهنگی اداره هفتم.
 • تهیه وتوزیع کتب ،نشریات، مجلات مفید وسازنده جهت بهره برداری در کتابخانه های مهما نشهرها.
 • بررسی مسائل اجتماعی وشناسائی دقیق نقاط قوت وضعف مسائل وبهره گیری نتایج آن درسالم سازی محیط وسوق دادن افراد به فعالیتهای مفید فرهنگی،ورزشی،اجتماعی وتولیدی وهر فعالیت سازنده دیگر.
 • شناسایی نیروهای متعهد ومتخصص در امور فرهنگی وهنری.
 • شناسایی محلهای تجمع اتباع خاجی جهت انجام فعالیتهای فرهنگی،تبلیغی وآموزشی.
 • انجام امور اعزام اتباع خارجی به عتبات عالیات با هماهنگی سازمان حج وزیارت وسایر ارگانهای ذیربط.
 • شناسایی نیروهای کارآمد اتباع خارجی وبررسی مشکلات ومعضلات آنان وپیگیریهای لازم در خصوص رفع مشکلات وموانع آنان باهماهنگی ادارات ستادی وهمچنین مراجع ذیربط.
 • نظارت بر انجام خدمات اجتماعی به خانواده های معظم شهداء ،جانبازان ، آوارگان ورزمندگان خارجی(جنگ تحمیلی)و همچنین اقشارآسیب پذیر وبررسی مشکلات و معضلات اتباع یادشده وپیگیریهای لازم جهت رفع مشکلات آنها.
 • انجام تحقیقات وبررسیهای مقدماتی درزمینه مسائل فرهنگی،اجتماعی واقتصادی اتباع خارجی وارائه نتایج آن به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم.
 • بررسی واجرای طرحهای اشتغال زادر داخل مهما نشهرها باهمکاری ارگانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت پذیرش بیماران خاص وهمچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین بخشی ازهزینه های درمانی طبقات کم درآمد ازطریق ارگانهای خدماتی وحمایتی.
 • اقدام درفراهم آوردن موجبات اشتغال بکاراتباع خارجی باهمکاری ارگانهای ذیربط.
 • انجام بررسیهای لازم برای ایجاد ساختارنیروی کارمناسب باروندبازگشت اتباع خارجی به موطنشان وپیگیری آن از طریق ارگانهای ذیربط تاحصول نتیجه نهایی.
 • اجرای کلیه امور سمعی وبصری اداره کل.
 • انتشار نشریه داخلی با همکاری سایر ادارات (به استثنای نشریه سیاسی امنیتی که توسط اداره پنجم منتشر می شود.)
 • تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای ماهانه ،شش ماهه وسالانه اداره کل.
 • بررسی وتجزیه وتحلیل مطالب مرتبط با وظایف اداره کل وواحدهای تابعه در استانها که دررسانه های گروهی انعکاس می یابد وتهیه گزارش وعنداللزوم پاسخ لازم برای انتشار درآن رسانه با نظر مدیریت.
 • تهیه برنامه همایش ها ونظارت وکمک درتهیه مقدمات لازم جهت برگزاری آنها با هماهنگی ادارات ذیربط.
 • ارتباط مستقیم ومستمر بااتباع خارجی وبررسی دیدگاهها وسنجش افکار خارجیان در جمهوری اسلامی ایران واستفاده از آن درتعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعات اداره کل.
 • جمع آوری مطالب ومسائل مربوط به اداره کل که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح میگردد وارائه آن جهت آگاهی وکسب نظر از مدیریت.
 • نظارت بر فعالیت مدارس علوم دینی اتباع خارجی درکشوروبررسی مشکلات ومعضلات طلاب غیر ایرانی وپیگیریهای لازم در جهت رفع مشکلات وموانع باهمکاری ادارات اول ودوم.
 • صدور مجوزبرپایی نمایشگاه های عکس ،کتاب وهمچنین برگزاری همایش هاومسابقات فرهنگی توسط اتباع خارجی.
 • تاسیس واداره آرشیواداره کل بمنظورشناخت،حفظ،نگهداری وبهره برداریهای آموزشی وفرهنگی ازاسناد ومنابع فرهنگی وهنری وآموزشی اتباع خارجی در کشور.
 • بررسی و پیگیری و اقدام نسبت به بهره گیری ازابزارفرهنگی،تبلیغی وآموزشی بمنظور تنویراذهان شهروندان درخصوص پیامدهای سوءناشی از ازدواجهای غیر رسمی با اتباع خارجی.
 • انجام بررسی وپیگیریهای لازم درخصوص بسط مقررات بیمه خدمات درمانی به اتباع خارجی مقیم توسط سازمان بیمه خدمات درمانی ونظارت بر حسن اجرای آن.
 • ساماندهی نظام یکپارچه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی با تاکید بر خانواده ها،زنان و کودکان بی سرپرست.
 • ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش فاصله درآمد بخشهای مختلف وتنظیم ساختار درآمدی موزون بااخذ مالیات مناسب ازاتباع خارجی مقیم وبرقراری معافیتهای مالیاتی برای افرادو گروههای کم درآمد.
 • تلاش درجهت ساماندهی اقتصادی اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران.
 • انجام عملیات اطلاع رسانی بازگشت مهاجرین خارجی به موطنشان.
بالا

اداره چهارم

 • بررسی وپیگیری واقدام نسبت به گزارشات دریافتی پیرامون رویدادهای سیاسی و امنیتی مرزی که بنحوی مرتبط با اتباع خارجی می شود ازطریق ارگانهای ذیربط.
 • تحلیل ویژگی های و مسائل ومشکلات سیاسی وامنیتی ناشی از حضور اتباع خارجی در استانها بویژه در مناطق مرزی وتهیه گزارشات و پیشنهادات لازم برای ارائه به مقامات مربوطه .
 • مطالعه وشناخت مسائل مختلف سیاسی نظیرمسائل جمعیتها ،انجمنها ،احزاب،اقلیتهای دینی ومذهبی، گروههای ذینفوذ و عناصر و عوامل سیاسی خارجی در کشور وارائه آن به مراجع ذیربط.
 • بررسی گزارشات و مدارک و اسناد واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب ،جمعیت انجمن و اقلیتهای دینی خارجی وتهیه اطلاعات وانجام بررسیهای لازم در مورد هویت سیاسی و فرهنگی هیئت موسس، هیئت رهبری و کادر اجرایی،اساسنامه ،مرامنامه و سایر اسنادو مدارک مربوطه.
 • تنظیم وتکمیل پرونده مربوط به متقاضیان صدور پروانه تاسیس ، حزب،جمعیت ،انجمن حاوی نظریه اداره کل و احاله به مراجع ذیربط به منظور اتخاذ تصمیم.
 • اقدام درمورد صدور پروانه تاسیس حزب ،جمعیت به انجمن پس ازتصویب وابلاغ مراتب به مراجع ذیربط.
 • بررسی تغییرات حاصله دراساسنامه ،مرامنامه ،هیئت رهبری وکادر اجرایی احزاب، جمعیتهاو انجمنها با توجه به گزارشات واصله و اعلام مراتب به مراجع ذیربط.
 • بررسی گزارشات واطلاعات واصله در مورد فعالیت احزاب،جمعیتها وانجمن های خارجی واعلام آن به مراجع ذیربط.
 • بررسی وابلاغ اجازه برگزاری راهپیمائی،تشکیل اجتماعات ومجالس سخنرانی به گروههای متقاضی ونظارت براجرای آنها باهمکاری سازمانها ونهادهای انتظامی.
 • رسیدگی واعلام نظر نسبت به تشکیل وانحلال احزاب،جمعیتها و انجمن های سیاسی و فرهنگی با هماهنگی مراجع ذیصلاح.
 • برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بامبادی اطلاعاتی وارگانهای اجرایی ذیربط در جهت شناسائی و تحقیق پیرامون انجمن ها، احزاب و گروههای سیاسی وفرهنگی و نیز اخذ سایر اطلاعات مورد لزوم در رابطه با وظایف محوله.
 • تهیه و تدوین آئین نامه نحوه فعالیت انجمنها ،احزاب و گروههای سیاسی و فرهنگی خارجی در کشور با هماهنگی اداره چهارم وارگانهای ذیربط بمنظور اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح.
 • بررسی وتحلیل پیرامون ماهیت وخط مشی گروههای سیاسی ،فرهنگی اعم از قانونی و غیر قانونی و اعلام نظر به مراجع ذیربط به منظور اتخاذ تصمیم.
 • مطالعه وتحقیق وتهیه گزارش درمورد مسائل سیاسی اقلیتهای دینی ومذهبی خارجی اعم از رسمی وغیر رسمی وارائه گزارشات مزبور به مسئولان مربوط جهت تصمیم گیری.
 • بررسی وشناسایی عناصر وعوامل ومحافل سیاسی اعم از رسمی وغیررسمی که بنحوی بر جریان وجوسیاسی جامعه اثر می گذارند و تهیه گزارش دراین موردوارائه به مراجع ذیربط بمنظور اتخاذ تصمیم.
 • تهیه وتنظیم نشریات و جزوات سیاسی ،امنیتی حاوی اطلاعات و تحلیلهای مورد لزوم جهت استفاده مسئولین دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها ونیز مدیریت، معاونین و روسای ادارات اداره کل.
 • تهیه و نگهداری بیوگرافی کامل از شخصیتهای سیاسی وفرهنگی و پرسنل دفاتر احزاب و گروهها، جمعیتها، انجمن های خارجی فعال درکشور.
 • شناسایی عناصر مخرب ومختلف تشکیلاتی گروههای خارجی فعال در کشور وافراد مشکوک و مظنون اتباع خارجی و برخورد قانونی باآنها.
 • برقراری ارتباطات مستمر ومنظم باگروههای فعال خارجی درکشور وتشکیل جلسات کارشناسی باآنها جهت بررسی ابعاد کاری و رسیدگی به مشکلات و بدست آوردن آخرین تحولات ، اخبار وگزارشات.
 • جمع آوری و نگهداری آمار واطلاعات مربوط به آندسته از وقایع مرزی اقدامات اشرار که در ارتباط با اتباع خارجی می باشدو همچنین انجام بررسیهای تحلیلی درمورد چگونگی ارتباطات اتباع خارجی در مناطق مرزی باکشورهای همجوار از دیدگاههای مرتبط باوظایف اداره کل، تجزیه وتحلیل مسائل وتهیه گزارش و ارائه نظرات به مراجع ذیربط به اتخاذ تصمیم.
 • جمع آوری ونگهداری آمار،اطلاعات وگزارشهای واصله در زمینه قاچاق مواد مخدر ،اسلحه ، کالا ودارو توسط اتباع خارجی وانجام تجزیه وتحلیل های لازم وارائه به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم.
 • اظهار نظر پیرامون آندسته از درخواست گروههای سیاسی وفرهنگی خارجی که انجام آن در صلاحیت سایر ادارات می باشد.
 • اظهار نظر پیرامون مکاتبات ارگانهای ذیربط که موضوع آن به نحوی با شرح وظایف این اداره کل مرتبط باشد.
 • بهره گیری ازمشارکت صاحب نظران در مراکز تخصصی و پژوهشی کشور در طراحی راهکارها وتدوین طرحهای حکیمانه در حل مسائل مربوط به اتباع خارجی در کشور.
 • تنظیم ساز وکارهای لازم برای مشارکت بیشتر اتباع خارجی درهمکاری بادولت برای انجام بهتر وظائف مردمی.
 • مشارکت فعال درتهیه واجرای عملیات روانی.
 • اهتمام در ایجاد وانسجام وهماهنگی ویکپارچگی در فعالیتهای برون مرزی نهادهای مختلف کشورهای افغانستان وعراق در تمامی عرصه های سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی و غیره بر اساس منافع ملی باهمکاری و هماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • اتخاذ تصمیم درخصوص صدورمجوز فعالیت احزاب وگروههای خارجی درمهما نشهرها با هماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • نظارت بر نحوه فعالیت آندسته از تشکلهای سیاسی خارجی که مجوز فعالیت در مهما نشهرها را دریافت می نمایند.
 • ارائه طرح وپیشنهاد وراه حل جهت برخورد بامسائل سیاسی وامنیتی مقطعی وجریانات بحرانی گذرا
بالا

اداره پنجم

 • ایجاد سیستم جمع آوری اطلاعات اتباع خارجی د ر كشور
 • دریافت اطلاعات پایه مربوط به اقلام اطلاعاتی دارای كد و تغذیه آن به سیستم
 • وارسی فرمهای تغذیه شده به سیستم
 • ایجاد پایگاه اطلاعات اتباع خارجی
 • تهیه گزارشات عملكرد و گزارشات كنترلی
 • تهیه گزارشات آماری و اطلاعاتی مورد نیاز
 • تشخیص نواقص و كمبودها و ارائه گزارشات جهت رفع نواقص
 • تهیه طرحهای مختلف آماری
 • بررسی معیارها ؛ طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم
 • تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار
 • طراحی و تنظیم و چاپ نمودن گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوط برای ارائه و انتشار با هماهنگی اداره چهارم
 • پرورش آمار و اطلاعات بدست آمده جهت استفاده در برنامه ریزیهای ادارات
 • تهیه نمودارها و دفترچه های آماری جهت مقایسه و ارزیابی فعالیتهای اداره كل با هماهنگی اداره پنجم
 • نظارت و بررسیهای دقیق برای پیش بینی جریانهای مهاجرت از طریق بهینه سازی اطلاعات آماری وتشكیل یك سیستم اطلاعاتی به هنگام ارائه اطلاعات مربوط به مهاجرین به اداره اول بمنظور درك بهتر روابط بین رشد جمعیت ؛ مهاجرت بین المللی و توسعه
 • جمع آوری و جمع بندی به هنگام آمار واطلاعات مربوط به اتباع خارجی ساكن در مهمانشهرها و اردوگاهها ـ نظارت به امور پایگاههای رایانه ای دفاتر اتباع استانها
 • رسیدگی به تشكیلات مركز و دفاتر اتباع تابعه
 • نظارت به امور آموزش پرسنل مركز و دفاتر اتباع تابعه
 • نظارت به امور رفاهی پرسنل مركز و دفاتر اتباع تابعه
بالا

اداره ششم

 • پیگیری امور مربوطه به انتصابات ،ارتقاء گروه ،ترفیعات واصلاحات احکام.
 • استخراج ساعت اضافه کاری وکنترل حضوروغیاب کلیه کارکنان اعم ازپرسنل سازمانی و مامور ازسایر دوایر.
 • پیگیری وضع استخدامی و ترمیم حقوق.
 • پیگیری امورمربوط به تعاون ، بیمه ورفاه کارکنان.
 • جمع آوری اطلاعات درمورد نیازمندیهای استخدامی وتهیه آمار پرسنلی با هماهنگی اداره ششم.
 • انجام امور مکاتباتی کارگزینی.
 • تکمیل فرمهای خلاصه پرونده استخدامی کارکنان.
 • انجام امور مربوط به افراد از قبیل امور انتقالی ،استعفا،اخراج ،تسویه حساب ، مرخصی، احکام ماموریت ،تهیه بلیط هواپیما وگزارش اشتغال بکار پرسنل.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده وصادره وموضوع وشماره آنها دردفاتر مربوط.
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحدهای اقدام کننده و پیگیری آنها .
 • پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آنان به واحدهای مربوط.
 • کنترل ضمائم و پیوست نامه و امضاء مسئول واحد.
 • دریافت وارسال کلیه نامه ها ، دورنگار و... اعم از عادی و طبقه بندی شده و پیگیریهای لازم جهت تشکیل بایگانی منظم.
 • تحریر وتکثیر نامه های صادره ونظارت بر انجام صحیح آنها.
 • نظارت وکنترل بر حسن اجرای مقررات داخلی دفتر.
 • رسیدگی دقیق به سیستمهای صوتی وتاسیساتی وانجام امور مربوط به مخابرات.
 • انجام امور نگهبانی و سرایداری ساختمان و تاسیسات.
 • حفظ ونگهداری فضای سبز اداره کل وانجام امور باغبانی .
 • انجام کلیه امور ضروری دفتر وساختمان مانند مراقبت ، تعمیر وبازسازی ساختمان ، پذیرایی از میهمانان و کارکنان.
 • نظافت کلیه قسمت های ساختمان ، تاسیسات وتجهیزات مربوط و گردگیری و تنظیف و مرتب کردن وسائل وملزومات اداری .
 • تهیه وتدارک چای وغذا وتوزیع آن بین کارکنان و نگهداری و حفظ وسایل ولوازم آبدارخانه ورستوران ونظافت آن بارعایت اصول بهداشتی.
 • تحویل گرفتن ملزومات مصرفی اداری از انبار بر طبق درخواست ودستورمسئول مربوط و توزیع آنها بین کارکنان واحدهای ذیربط.
 • حمل ونقل وجابجایی اثاثیه ،لوازم ، ملزومات و تجهیزات اداری مربوط به اداره کل.
 • روشن وخاموش کردن تجهیزات حرارتی وبرودتی.
 • تعمیر وسایط نقلیه وتحویل وتحول خودرو به استانها وکارکنان اداره کل.
 • تهیه پرونده هایی جهت ثبت مشخصات هر خودرو درآن.
 • بررسی تصادفات وتعیین خسارات بر طبق ضوابط.
 • نظارت بر نحوه استفاده وتعمیرات وسایط نقلیه دردفاتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداریها.
 • تهیه اقلام ووسایل مورد نیاز اداره کل.
 • تامین وسیله نقلیه مناسب جهت انجام ماموریت های اداری کارکنان اعم از درون و برون شهری .
 • توزیع وسایل و اقلام تهیه شده به استانها بر اساس ضوابط و مقررات .
 • حفظ ونگهداری اموال موجود در انبارها ی اداره کل وثبت موجودی.
 • اجرای کلیه مقررات مالی اداره کل.
 • تنظیم ، کنترل ، رسیدگی و نگهداری اسناد مالی.
 • رسیدگی وجمع بندی و توجیه منطقی بودجه های درخواستی ومورد نیاز برای احداث،تکمیل ونگهداری مهما نشهرها واردوگاهها با هماهنگی دفتر برنامه ریزی وبودجه وزارت متبوع.
 • رسیدگی به درخواست های عمرانی بمنظور احداث مهما نشهرها و اردوگاهها ی مورد نیاز و مرمت ونگهداری ساختمانها وتاسیسات اداری ونظارت بر حسن اجرای آنها.
 • تهیه درخواست بودجه مربوط وبرنامه ریزی لازم جهت تحصیص وتهیه دستورالعمل نحوه هزینه آن در سراسر کشور.
 • جمع آوری وکنترل مداوم موجودی واموال اداره کل وثبت دردفاتر مربوط وبرچسب زدن آنها .
 • کنترل، رسیدگی وحسابرسی اسناد وعملیات مالی استانها .
 • نظارت براجرای دقیق آئین نامه های مالی .
 • جذب ، ترخیص ، نگهداری و تهیه طرح توزیع کمک های اهدایی با هماهنگی اداره سوم.
 • هماهنگی با سازمانهای دولتی در خصوص اخذ مجوز لازم جهت انجام امور ترخیص کالاهای اهدایی وانجام تشریفات گمرکی.
 • پیگیری درخصوص سهولت درامر ترخیص کالاها.
 • نظارت درمورد نحوه تدارک رسانی وتغذیه مهما نشهرها.
 • نظارت بر کلیه امور اداری ومالی مهما نشهرها واردوگاههای کشور.
 • همکاری با اداره چهارم درامر برگزاری کلیه گردهمایی ها.
 • همکاری بااداره چهارم درخصوص نصب پلاکارد، تراکت ،پوستر وانجام چراغانی و تزئینات به مناسبت های مختلف.
 • انجام امور چاپ ، نگهدار ی، توزیع وحسابرسی اوراق بهادار ازجمله کارت اقامت ، برگ ترددو... باهماهنگی اداره اول.
 • انجام بررسی واقدام لازم در خصوص پرداخت مستمری پناهندگان باهمکاری ادارات اول و چهارم.
 • تشکیل جلسات توجیهی و آموزشی برای ارتقاء سطح دانش مدیران و پرسنل مهما نشهرها و اردوگاههای کشور.
 • حذف تشریفات زائد اداری و تسهیل درامر رسیدگی به امور اتباع خارجی.
 • آموزش مداوم حین خدمت نیروی انسانی دربخش اتباع خارجی برای تطبیق با شرایط جدید اداری و محیط کشور.
 • تعیین حدودوظایف ومسئولیتهای ارگانهای ذیربط در اداره مهما نشهرها و اردوگاههای کشور باهماهنگی و اخذ نظرات و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم.
بالا