قوانین و مقررات محیط زیست

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

ماده 15 و 16: كارگاههایی كه آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتیكه با تعیین و اعلام و میزان آلودگی، و مهلت رفع آن یا با ممانعت از كار و فعالیت آن اقدامی بهتر ننمایند در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط كه بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود و از كار و فعالیت آن واحد جلوگیری می شود.

ماده (31): پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر، جزای نقدی تكرار و تشدید می شود.

بالا

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 ( با اصلاحیه سال 71)

ماده (12): صاحبان یا مسئولان كارخانجات و كارگاههای موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ارایه كار یا فعالیت مزبور منوط به اجاره سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از 61 روز تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. بر اساس ماده (14) در مورد جرایم مذكور در این قانون ، سازمان حسب مورد شاكی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود ماده (20) با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از مواد 11و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یك از مناطق كشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوطه یا هر سازمان دولتی ذیربط محول می شود.

بالا

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال 1373

ماده (7): با نمونه برداری و نوع میزان آلودگی هر یك از منابع آلوده كننده، در صورت عدم رعایت استانداردهای مقرر، سازمان مراتب را كتباً اخطار و صریحاً نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی را متناسب با امكانات تعیین می كند.

بالا

قانون مجازات اسلامی - تعزیرات سال 1375

ماده (688): هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید و ریختن سم در رودخانه ها و زباله در خیابان و كشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع و مرتكبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات خواهند شد.


ماده (1) ضوابط استقرار صنایع و واحد های تولیدی مصوب هیاُت وزیران 26/12/78: در یازده دسته طبقه بندی شده اند. ماده (2) صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای شش گانه الف ، ب، ج ، د ، ه ، و با مشخصات خاصی قرار گرفته اند. در مصوبه هیئت وزیران مورخ 16/7/1381 تمهیداتی برای استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی كشور تعیین شده است كه در تابستان سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف به پیشنهاد اصلاحی آن شده است...

بالا