آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و كارگروههای تخصصی

تصویب نامه هیأت وزیران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور- وزارت کشور


هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 بنا به پیشنهاد شماره 107695/101 مورخ 16/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد تبصره (1) ماده (70 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و كارگروههای تخصصی را به شرح زیر تصویب نمود.

بخش اول - کلیات

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند :

 • قانون : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1379
 • شورا : شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

ماده 2 ـ به منظور هماهنگی و تصمیم گیری در امور برنامه ریزی ، توسعه و عمران استانها و نظارت بر آنها و هدایت و تصویب طرحها در چهارچوب برنامه ها ، سیاستها و خط مشیهای كلان ، در كلیه استانهای كشور شورا تشكیل می شود.

ماده 3 ـ اعضای شورا به شرح زیر تعیین می شوند:

 • 1 ـ استاندار (رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر)
 • 3 ـ مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان
 • 4 ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان .
 • 5 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان بازرگانی استان .
 • 7 ـ مدیر كل راه و ترابری استان
 • 8 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 9 ـ مدیر كل كار و امور اجتماعی استان .
 • 10 ـ رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی مركز استان .
 • 11 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان .
 • 12 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 13 ـ مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
 • 14 ـ مدیر كل تعاون استان .
 • 15 ـ یك نفر از مدیران واحدهای استانی وابسه به وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.
 • 16 ـ یك نفر از مدیران واحدهای استانی وابسه به وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو.
 • 17 ـ یك نفر از مدیران واحدهای استانی وابسه به وزارت پست و تلگراف و تلفن به انتخاب وزیر مربوطه .
 • 18 ـ یك نفر از رؤسای دانشگاههای غیر پزشكی استان به انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
 • 19 ـ رئیس یكی از بانكهای استان به انتخاب رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران‌.
 • 20 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 21 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 22 ـ دو نفر صاحب نظر كه حتی الامكان یكی از آنها از میان بانوان باشد ترجیحاً از اساتید دانشگاه به پیشنهاد استاندار و تصویب اكثریت آرای اعضای شورا ( بدون حق رأی )
 • 23 ـ یكی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
 • 24 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 25 ـ مدیر كل توسعه و تجهیز مدارس استان .
 • 26 ـ رئیس كل دادگستری استان .
 • 27 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 28 ـ مدیر كل اطلاعات استان .
 • 29 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • 30 ـ یكی از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان .
 • 31 ـ یك نفر از میان مدیران سازمانهای مربوط به ایثارگران به انتخاب استاندار.
 • 32 ـ رئیس شورای اسلامی استان ( تا تشكیل شورای اسلامی استان رئیس شورای اسلامی شهر مركز استان ) بدون حق رأی .
 • 33 ـ رؤسای كلیه كارگروههای تخصصی زیر مجموعه .
 • 34 ـ شهردار شهری كه مسایل مربوط به آن در شورا مطرح می شود.
 • تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان استان بدون حق رأی در جلسات شورا شركت می كنند.

ماده 4 ـ وظایف شورا بر اساس ماده (71 ) قانون به شرح زیر است :

 • الف ـ بررسی و تأیید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان در چهار چوب نظام برنامه ریزی كشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت كشور و طرح آمایش ملی .
 • ب ـ بررسی و تأیید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها ، سیاستها و خط مشیهای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان كه در چهارچوب رهنمودهای كلی و سیاستهای كلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره توسعه تهیه می شود.
 • پ ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی .
 • ت ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان كه توسط دستگاههای اجرایی استانی وصول به خزانه استان واریز می گردد ( درآمد استانی ) و پیشنهاد كسب منابع جدید درآمد در چهارچوب سیاستهای مصوب دولت .
 • ث ـ اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راههای كاهش هزینه در چهار چوب سیاستهای مصوب دولت .
 • ج ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سالانه كل كشور برای ارایه به سازمان .
 • چ ـ بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول ، برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرایی استانی به تفكیك شهرستان بر اساس پیشنهاد سازمان استان .
 • ح ـ بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط مشیهای اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها ، تعاونیهای مرزنشین در چهارچوب سیاستهای كلی تجارت خارجی كشور .
 • خ ـ بررسی نامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط .
 • د ـ شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی ، تولیدی و اجتماعی .
 • ذ ـ ساماندهی كمكها و توسعه مشاركتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه
 • ر ـ بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به كار گیری آنها در امور توسعه استان در چهارچوب سیاستها و خط مشیهای پولی كشور.
 • ز ـ پیشنهاد برنامه های توسعه مشاركت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوط.
 • ژ ـ پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوط.
 • س ـ بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغالزا.
 • ش ـ پیشنهاد برنامه ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان .
 • تبصره ـ موضوعات محول شده توسط هیئت وزیران نیز در دستور جلسات شورا قرار می گیرد.

ماده 5 ـ در هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرایی از مسؤول آن دستگاه با حق رأی برای شركت درجلسه شورا دعوت به عمل می آید.

ماده 6 ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یك از شهرستانهای استان از فرماندار آن شهرستان برای شركت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 7 ـ شورا حداقل ماهی یك بار تشكیل می شود و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اكثریت اعضای حاضر اتخاذ می شود.

 • تبصره ـ اعضای شورا شخصاً ملزم به شركت در جلسات شورا هستند.

ماده 8 ـ جلسات شورا به ریاست استاندار تشكیل می شود ، در غیاب او جلسه شورا به ریاست یكی از معاونان استانداری به انتخاب استاندار تشكیل خواهد شد.

ماده 9 ـ دبیرخانه شورا موظف است دستور كار هر جلسه شورا را یك هفته قبل از برگزاری جلسه بر اساس گزارشها و پیشنهادهای دریافت شده از دستگاههای اجرایی و كارگروههای تخصصی ـ موضوع ماده (13) این آیین نامه ـ با هماهنگی رئیس شورا ، تهیه و به صورت كتبی به اطلاع اعضاء برساند.

ماده 10 ـ مصوبات شورا پس از ابلاغ برای دستگاههای اجرایی و ستادی استان لازم الاجرا است . دبیرخانه تحقق مصوبات شورا را پیگیری می كند.

ماده 11 ـ دبیرخانه شورا موظف است تصمیمات شورا را حداكثر ظرف یك هفته پس از تشكیل جلسه برای اعضاء ، دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان ارسال نماید.

ماده 12 ـ دبیرخانه شورا با همكاری اعضای شورا و كارگروههای تخصصی موظف است در قالب نظام نظارت و ارزیابی مصوب سازمان چگونگی تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه و عملیات اجرایی مربوط را ارزیابی و نظارت نماید.

ماده 13 ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا كارگروههای تخصصی به شرح زیر در هر یك از استانهای كشور تشكیل می شوند.

 • 1 ـ كارگروه برنامه ریزی و تحول اداری .
 • 2 ـ ‌كارگروه زیر بنایی و عمران .
 • 3 ـ ‌كارگروه آب كشاورزی و منابع طبیعی .
 • 4 ـ ‌كارگروه صنعت و معدن .
 • 5 ـ ‌كارگروه بهینه سازی مصرف سوخت .
 • 6 ـ ‌كارگروه شهرسازی و معماری .
 • 7 ـ ‌كارگروه آمایش و محیط زیست .
 • 8 ـ ‌كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی
 • 9 ـ ‌كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
 • 10 ـ ‌كارگروه توسعه صادرات
 • 11 ـ ‌كارگروه پژوهش ، آمار و فن آوری اطلاعات
 • 12 ـ ‌كارگروه آموزش و پرورش .
 • 13 ـ ‌كارگروه اجتماعی .
 • 14 ـ ‌كارگروه بهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی .
 • 15 ـ ‌كارگروه فرهنگ هنر و تربیت بدنی .
 • 16 ـ ‌كارگروه بانوان و جوانان .

ماده 14 ـ اجرای تصمیمات كارگروههای تخصصی منوط به تصویب و تأیید شورا است .

 • تبصره ـ كارگروههای تخصصی موظفند تصمیمات كارگروه را حداكثر ظرف یك هفته پس از تشكیل جلسه به دبیر خانه شورا ارسال نمایند.

ماده 15 ـ كارگروههای تخصصی می توانند متناسب با وظایف محول شده گروههای كاری و كارشناسی در هر یك از زمینه ها و محدوده های جغرافیایی تشكیل دهند. عناوین و وظایف این گروههای كاری به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 16 ـ اعضای گروههای تخصصی موظفند حداقل یك هفته قبل از تشكیل جلسه ، پیشنهادهای خود را برای طرح در كارگروه به صورت كتبی به دبیر كارگروه اعلام نمایند و پیشنهادها حسب نوبت و به ترتیب در كارگروه مطرح می شوند.

 • تبصره ـ دبیران كارگروههای تخصصی موظفند دستور كار هر جلسه كارگروه را حداقل یك هفته قبل از برگزاری آن جلسه ، با هماهنگی رئیس كارگروه تخصصی ، تهیه و به صورت كتبی به آگاهی اعضا و دبیرخانه شورا برسانند.

ماده 17 ـ جلسات كارگروههای تخصصی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابند و تصمیمات آن با تأیید اكثریت اعضای حاضر در جلسه به شورا اعلام می شود.

 • تبصره ـ دبیران كارگروههای تخصصی موظفند از مدیران دستگاههای اجرایی غیر عضو هنگام طرح مباحث مربوط برای شركت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورند

ماده 18 ـ در صورت حضور استاندار در كارگروهها ریاست جلسه با او خواهد بود.

ماده 19 ـ اعضای كارگروهها موظفند شخصاً در جلسات كار گروه شركت نمایند . در غیاب هر یك از اعضا معاون ذی ربط او می تواند با هماهنگی رئیس كار گروه در جلسات شركت نماید.

 • تبصره ـ رئیس سازمان می تواند دبیری كارگروههایی را كه بر عهده دارد به معاون ذی ربط خود تفویض نماید.

ماده 20 ـ دبیر خانه هر كار گروه در دستگاه متبوع دبیر آن كار گروه مستقر می شود.

ماده 21 ـ كار گروههای تخصصی موظفند پیشنهادها و موضوعاتی را كه توسط شورا به آنها ارجاع می شود بررسی نمایند.

ماده 22 ـ اعضای كار گروه برنامه ریزی تحول اداری به شرح زیر تعیین می شوند:

 • 1 ـ استاندار (رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر)
 • 3 ـ رؤسای یكی از دانشگاههای غیر‌پزشكی استان به انتخاب وزیر علوم تحقیقات و فناوری .
 • 4 ـ دو نفر صاحب نظر كه حداقل یكی از آنان از بانوان باشد‌ به انتخاب كار گروه ( بدون حق رأی ) .
 • 5 ـ سایر اعضا توسط شورا تعیین می شوند.
بالا

بخش دوم - کارگروه برنامه ریزی تحول اداری

ماده 23 ـ وظایف كار گروه برنامه ریزی تحول اداری به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی اداری ، ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور و شوراها یا كمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی استان .
 • 2 ـ راهبری وایجاد هماهنگی لازم در‌اجرای‌طرحها‌و‌برنامه های مصوب در دستگاههای اجرایی استان .
 • 3 ـ نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی اداری ، ستاد برنامه ریزی و تحول اداری و شوراها یا كمیسیونهای تحول اداری دستگاهها در سطح استان .
 • 4 ـ برنامه ریزی برای برگزاری همایشهای توجیهی ، ترویجی و آموزشی استان با هماهنگی ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور.
 • 5 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای لازم در زمینه های زیر :
  • الف ـ خلاقیت ، نوآوری ، ابتكار و جلب مشاركت دستگاههای اجرایی استان درخصوص ایجاد انگیزه لازم برای افزایش كارآیی و بهره وری دستگاهها از طریق استقرار نظام پیشنهادها و ارایه اندیشه های نو در دستگاههای اجرایی استان .
  • ب ـ بهینه سازی ساختار ، تركیب و توزیع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان با مشاركت دستگاههای اجرایی .
  • پ ـ ایجاد زمینه های مشاركت میان دستگاهها برای اجرای طرحهای استانی در زمینه تحول اداری .
  • ت ـ جلب مشاركت مردم و واگذاری امور و وظایف به بخش غیر دولتی بر اساس مصوبات شورای عالی اداری در سطح استان .
  • ث ـ تقویت و توسعه واحدها و نهادهای تصمیم گیرنده استانی .
  • ج ـ شناسایی طرحها و برنامه های موفق تحول اداری در سطح استان و تصمیم و گسترش آنها به سایر استانها از طریق ارایه برنامه به ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور به همراه گزارش توجیهی و مستندات لازم .

ماده 24 ـ با تشكیل كار گروه برنامه ریزی تحول اداری تشكلهای زیر منحل می شوند :

 • 1 ـ كمیسیون اولویتهای خاص مرتبط موجود استان .
 • 2 ـ كمیسیون رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی .
 • 3 ـ شورای برنامه ریزی امور اجتماعی و نیروی انسانی .
 • 4 - شورای ورزش كاركنان استان .
بالا

بخش سوم - کارگروه زیر بنایی و عمران

ماده 25 ـاعضای كار گروه زیر بنایی و عمران به شرح زیر تعیین می شوند :

 • 1 ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رئیس ) 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر ) 3 ـ مدیر كل راه و ترابری استان . 4 ـ مدیر عامل شركت مخابرات استان . 5 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان . 6 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان . 7 ـ رئیس شركت ملی گاز استان . 8 ـ رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان . 9 ـ مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان . 10 ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان . 11 ـ مدیر كل دفتر فنی استانداری . 12 ـ مدیر عامل آب منطقه ای یا مدیر كل امور آب استان 13 ـ مدیر عامل شركت آب و فاضلاب شهری استان . 14 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .

ماده 26 ـ وظایف كار گروه زیر بنایی و عمران به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای راه و ترابری ، پست و مخابرات ، انرژی ، عمران شهری ، روستایی و عشایری استان ـ به استثنای وظایف مربوط به كار گروه آمایش و محیط زیست ـ در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای آمایش ، توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه بخشهای راه و ترابری ، پست و مخابرات ، ا نرژی ، عمران شهری ، روستایی و عشایری استان در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور .
 • 3 ـ ایجاد هماهنگی و وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در عمران روستایی و مدیریت و نگهداری تأسیسات روستایی .
 • 4 ـ بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی جدید استان و اعتبارات مورد نیاز آنها.
 • 5 ـ شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور زیر بنایی و عمران و ارایه به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 6 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ كنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده ای كالا و مسافر
  • ب ـ انرژی و هماهنگی در توسعه سیستم گاز رسانی و انتقال و پخش فرآورده های نفتی .
  • پ ـ كاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی در بخش پست و مخارات .
  • ت ـ تأسیسات جانبی در حریم راهها .
  • ج ـ تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مرتبط .
  • چ ـ جذب كمكها و مشاركتهای مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و توزیع مناسب آنها.

ماده 27 ـ با تشكیل كار گروه زیر بنایی و عمرانی ، تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • 1 ـ شورای هماهمگی عمران روستایی استان .
 • 2 ـ كار گروه آب و فاضلاب .
 • 3 ـ كمیسیون خانه های ارزان قیمت .
 • 4 ـ شورای عشایری و كمیسیونهای مرتبط .
 • 5 ـ كمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان .
 • 6 ـ كمیسیون زیباسازی و بهداشت محیط.
 • 7 ـ كلیه كارگروهها و شوراها و كمیسیونهایی كه برای هماهنگ نمودن موضوع احداث مسكن در سطح استان تشكیل شده اند.
 • 8 ـ كار گروه تأسیسات جانبی راهها.
بالا

بخش چهارم ـ كار گروه آب كشاورزی و منابع طبیعی

ماده 28 ـ اعضای كار گروه آب كشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین می شوند :

 • 1 ـ معاون برنامه ریزی و اداری و مالی استاندار ( رئیس )
 • 2ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان ( دبیر )
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا معاون او.
 • 4 ـ مدیر عامل شركت آب منطقه ای با مدیر كل امور آب استان به انتخاب وزیر نیرو.
 • 5ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 6 ـ مدیر كل تعاون استان .
 • 7 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 8 ـ سرپرست بانك كشاورزی استان .
 • 9 ـ مدیر كل برنامه ریزی امور اقتصادی استانداری .
 • 10 ـ مدیر كل شیلات استان .
 • 11 ـ مدیر كل امور عشایر استان .
 • 12 ـ مدیر كل سازمان هواشناسی استان .
 • 13 ـ مدیر كل دامپزشكی استان .
 • 14 ـ یكی از رؤسای دانشكده های كشاورزی یا منابع طبیعی استان به انتخاب كار گروه .
 • 15 ـ مدیر كل غله استان .
 • 16 ـ مدیر سازمان تعاون روستایی استان .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده دو نفر از صاحب نظران . متخصصان و نمایندگان تشكلهای غیر دولتی منابع طبیعی و بخشهای آب كشاورزی كه توسط كار گروه انتخاب می شوند . بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می نمایند ، حتی الامكان یكی از افراد یاد شده از میان بانوان صاحبنظر انتخاب می شود.

ماده 29 ـ وظایف كار گروه آب كشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت بخش كشاورزی و نیاز سنجی و بهره‌برداری آب كشاورزی استان در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای همایش ، توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخش كشاورزی و بهره برداری آب كشاورزی استان در چهار چوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور .
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آب كشاورزی ، كشاورزی و منابع طبیعی و ارایه پیشنهاد كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ رفع مشكلات اجرایی در بخشهای آب كشاورزی و كشاورزی
  • ب ـ استفاده حداكثر از امكانات سازمانهای اجرایی استان در زمینه توسعه بخش كشاورزی
  • پ ـ مدیریت و بهره برداری و احیای منابع طبیعی
  • ت ـ نظام صحیح كشت در چهار چوب قوانین و مسایل اجتماعی
  • ث ـ چگونگی مصرف آب كشاورزی و برنامه ریزی بر اساس ظرفیت منابع آب كشاورزی در جهت بهینه نمودن آن در بخش كشاورزی
  • ج ـ افزایش بازدهی آبیاری با استفاده از سیستمهای جدید آبیاری و كاهش میزان تلفات آب در شبكه های انتقال و توزیع
  • چ ـ مصرف آب بازیافتی به منظور تأمین بخشی از آب كشاورزی
  • ح ـ بهره برداری از آب و خاك و استفاده بهینه از امكانات بالفعل و بالقوه آب و اراضی مستعد استان و پیشنهاد نظام صحیح كشت .
  • خ ـ پوشش بیمه های محصولات كشاورزی و دامی ، موضوع بند (ج ) ماده (181 ) قانون .
  • د ـ حمایت از تولید كنندگان از طریق توسعه مشاركت مردمی .
  • ذ ـ فراهم آوردن امكانات لازم برای اجرای طرحهای تولیدی ، بخش كشاورزی ، صنایع ، تعاون و خدمات
  • ر ـ خرید محصولات بخش كشاورزی در چهار چوب قوانین و مقررات حمایتی .
  • ز ـ واگذاری وظایف ، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی .
  • ژ ـ سامان دادن به امور كشاورزی از طریق شناخت منابع و ظرفیتهای موجود و هماهنگی و تقسیم كار بین سازمانهای مسؤل ذی ربط .
  • س ـ هماهنگ نمودن برنامه های كوتاه مدت ، میان مدت . بلند مدت سازمانهای مرتبط با امور كشاورزی .

ماده 30 ـ با تشكیل كار گروه آب كشاورزی و منابع طبیعی ، تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • 1 ـ شورای كشاورزی و كار گروه ذیل آن .
 • 2 ـ كار گروه آب .
بالا

بخش پنجم ـ كار گروه صنعت و معدن 

ماده 31 ـ اعضای كار گروه صنعت و معدن به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ معاون برنامه ریزی و اداری و مالی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان ( دبیر )
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( یا معاون او ) .
 • 4 ـ مدیر كل تعاون استان .
 • 5 ـ مدیر كل كار و امور اجتماعی استان .
 • 6 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 7 ـ مدیر كل صنایع دستی استان .
 • 8 ـ مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان
 • 9 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 10 ـ مدیر كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان .
 • 11 ـ یكی از سرپرستان بانكهای استان به انتخاب كار گروه .
 • 12 ـ معاون بهداشتی یكی از دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ، درمانی مركز استان .
 • 13 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 14 ـ یكی از مدیران ستادی استانداری به انتخاب استاندار.
 • 15 ـ رئیس سازمان بازرگانی استان .
 • 16 ـ رئیس دانشكده فنی استان ( در صورت وجود )
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای این ماده ، نمایندگان نهادها ، تشكلها و اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می نمایند.
  • 1 ـ رئیس اتاق تعاون استان .
  • 2 ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان .
  • 3 ـ دو نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشكلهای خصوصی و تعاونی بخش صنعت و معدن به انتخاب كار گروه .
  • 4 ـ رئیس خانه صنعت و معدن استان .

ماده 32 ـ وظایف كار گروه صنعت و معدن به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای صنعت و معدن استان در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای صنعت و معدن استان در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور صنعت و معدن و پیشنهاد آن به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ توسعه فعالیتهای معدنی استان با تأكید بر رفع نیازهای استان .
  • ب ـ صادرات فرآورده های معدنی استان .
  • پ ـ حمایت از تولید كنندگان بخش صنعت و معدن از طریق توسعه مشاركت مردمی ، فراهم آوردن امكانات زیر بنایی ، تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار صنعتی استان .
  • ت ـ خطوط توسعه صنایع كوچك ، دستی و روستایی ، تكمیلی و تبدیلی كشاورزی و ایجاد زمینه لازم جهت گسترش صنایع دستی و فرش .
  • ث ـ جهت گیری سرمایه گذاریهای جدید در بخش صنعت و معدن با توجه به پتانسیلهای و قابلیتها .
  • ج ـ انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهرها .
  • چ ـ مسایل زیست محیطی ناشی از گسترش و توسعه صنعت و معدن .
  • ح ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشكلات توسعه بخش صنعت و معدن

ماده 33 ـ با تشكیل كار گروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و كار گروههای مرتبط با آن منحل می‌شود.

بالا

بخش ششم ـ كار گروه بهینه سازی مصرف سوخت

ماده 34 ـاعضای كار گروه بهینه سازی مصرف سوخت به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس شركت ملی پخش فراورده های نفتی استان ( دبیر )
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 4 ـ رئیس شركت ملی گاز استان
 • 5 ـ شهردار شهر مركز استان
 • 6 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 7 ـ رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان .
 • 8 ـ دبیر كمیته هماهنگی ترافیك استان .
 • 9 ـ معاون حمل و نقل ناحیه انتظامی استان .
 • 10 ـ مدیر كل توسعه و تجهیز مدارس استان .
 • 11 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان .
 • 12 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 13 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 14 ـ رئیس سازمان مسكن و شهر سازی استان .
 • 15 ـ رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان .
 • 16 ـ مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان .
 • 17 ـ مدیر كل دفتر فنی استانداری .
 • 18 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 19 ـ مدیر كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان .
 • تبصره ـ اشخاص زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند.
  • الف ـ رئیس شورای اسلامی شهر مركز استان
  • ب ـ رئیس سازمان نظام مهندسی استان .

ماده 35 ـ وظایف كار گروه بهینه سازی مصرف سوخت به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در استان در چهار چوب اهداف ، برنامه ها و سیاستهای بخش انرژی كشور ، ماده ( 121 ) قانون .
 • 2 ـ پیشنهادها بودجه سالانه استان برای اجرای برنامه های بهینه سازی انرژی از محل منابع عمومی ـ ملی و استانی ـ و درآمدهای استان ، تعیین سهم هر یك از دستگاههای اجرایی استان و توزیع بودجه پیشنهادی بین شهرستانهای مختلف.
 • 3 ـ بررسی پیشنادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ پرداخت كمكهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات به طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در استان در چهار چوب مقررات عمومی .
  • ب ـ طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در كشور .
  • پ ـ تدوین و اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی .
  • ت ـ برنامه های فصلی و سالانه ساعتهای كار اصناف ، واحدهای خدماتی ، كارخانه ها و صنایع استان .
  • ث ـ آگاه سازی ، تبلیغ و ترویج و آموزش در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در استان ، تعیین دستگاههای اجرایی مسئول و پی گیری اجرای آن .
  • ج ـ تشكیل واحد مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف استان .
  • چ ـ انجام اصلاحات و تجدید نظرهای اصلاحی مورد نیاز در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس ارزیابیهای انجام شده .
بالا

بخش هفتم ـ كار گروه شهرسازی و معماری

ماده 36 ـ اعضای كار گروه شهرسازی و معماری به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان ( دبیر )
 • 3 ـ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 4 ـ مدیر عامل شركت آب و فاضلاب شهری یا مدیر عامل شركت آب منطقه ای استان حسب مورد .
 • 5 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 7 ـ مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان .
 • 8 ـ مدیر كل راه و ترابری استان .
 • 9 ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر .
 • 10 ـ مدیر كل دفتر فنی استانداری .
 • 11 ـ مدیر كل میراث فرهنگی استان .
 • 12 ـ رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان .
 • 13 ـ یكی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان .
 • تبصره ـ بنا به تشخیص رئیس كار گروه حسب مورد از رؤسای شوراهای اسلامی شهر ، شهرستان و استان و شهرداران مربوط برای شركت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل می آید .

ماده 37 ـ وظایف كار گروه شهر سازی و معماری به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت طرحهای « توسعه و عمران » در چار چوب برنامه‌های توسعه و طرحهای آمایش و توسعه و عمران كشور .
 • 2 ـ انجام وظایف مربوط به طرحهای توسعه و عمران شهری ، مجموعه های شهری و طرحهای جامع ناحیه ای و سایر طرحها و ضوابطی كه به موجب آیین نامه « نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور » مصوب 1378 ـ به استانها محول گردیده است به استثنای وظایف مندرج در ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351 .
 • 3 ـ انجام وظایف محول شده به شورای شهرسازی استان در اجرای بند (ب) ماده (137 ) قانون در قالب دستور العمل « اصول كلی ضوابط و مقررات هویت بخشی به سیما و كالبد شهر ها و روستاهای كشور » در طول سالهای اجرای برنامه سوم .
 • 4 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور شهرسازی و معماری به منظور ارایه به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 5 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مؤثر در اجرای طرحهای جامع شهرها و برنامه های مصوب توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری ، مالی و اجرایی طرحهای یاد شده .
  • ب ـ طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها
  • پ ـ طرحهای توسعه و عمران و سلسله مرتاتب خدمات شهری و روستایی
  • ت ـ طرحهای مربوط به نحوه پراكندگی و استقرار جمعیت شهری و روستایی در چار چوب طرحهای توسعه و عمران استان .

ماده 38 ـ پس از تشكیل كار گروه شهرسازی و معماری تشكلهای زیر منحل می شوند.

 • 1 ـ شورای شهر سازی استان
 • 2 ـ كار گروه فنی بررسی طرحهای آماده سازی زمین
 • 3 ـ شورای تصویب طرحهای هادی روستایی
 • 4 ـ كار گروه طرح هادی شهرها
 • 5 ـ كار گروه فنی مغایرتهای اساسی طرحهای هادی روستایی
 • 6 ـ كار گروه فنی مغایرتهای اساسی شهرها
 • 7 ـ كار گروه فنی طرحهای جامع شهرستان
 • 8 ـ كار گروه فنی و شورای تصویب طرحهای هادی روستایی
 • 9 ـ كمیسیون تصویب طرح هادی شهر
بالا

بخش هشتم ـ كار گروه آمایش و محیط زیست

ماده 39 ـ اعضای كار گروه آمایش و محیط زیست به شرح زیر تعیین می شوند :

 • 1ـ استاندار (رییس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر)
 • 3 ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان .
 • 4 ـ مدیر كل راه و ترابری استان .
 • 5 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 7 ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر مربوط.
 • 8 ـ مدیر عامل شركت آب منطقه ای یا مدیر كل امور آب استان ( به انتخاب وزیر نیرو)
 • 9 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان.
 • 10 ـ رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان .
 • 11 ـ مدیر كل میراث فرهنگی استان .
 • 12 ـ رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان .
 • 13 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 14 ـ مدیر كل امور عشایر استان .
 • 15 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 16 ـ مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان .
 • 17 ـ مدیر كل دفتر فنی استانداری .
 • 18 ـ مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان .
 • 19 ـ مدیر دفتر برنامه ریزی اقتصادی استانداری .
 • 20 ـ مدیر كل اجتماعی استانداری .
 • 21 ـ مدیر كل اطلاعات استان .
 • 22 ـ نماینده قانونی شبكه تشكلهای غیر دولتی زیست محیطی استان ( بدون حق رأی )
 • تبصره 1 ـ هنگام بررسی طرحهای توسعه و عمران ( هادی ، جامع ) شهردار شهر مربوط با حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كند.
 • تبصره 2 ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، نمایندگان ، نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می نمایند.
  • 1 ـ دو نفر صاحب نظر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان به انتخاب كار گروه كه حداقل یك نفر از آنان از میان بانوان صاحبنظر انتخاب می شود.
  • 2 ـ رئیس شورای اسلامی استان و در غیاب او رئیس شورای اسلامی شهر مركز استان .
  • 3 ـ رئیس سازمان نظام مهندسی استان .

ماده 40 ـ وظایف كار گروه آمایش و محیط زیست به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ انجام وظایف مرتبط كه در آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور به استانها محول شده است به استثنای وظایف مندرج در ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351.
 • 2 ـ بررسی و تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف مراكز شهری استان .
 • 3 ـ بررسی و اظهار نظر درخصوص مكان پروژه های بزرگ عمرانی با عملكرد فراستانی با توجه به طرحهای توسعه و عمران و ملاحظات زیست محیطی و امایش سرزمین .
 • 4 ـ بررسی ، ارزیابی و جمع بندی دیدگاههای استانی درخصوص مكان اجرای پروژه های ملی و ارایه پیشنهاد به دستگاههای ذی ربط .
 • 5 ـ ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه های GIS استان .
 • 6 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آمایش و محیط زیست و پیشنهاد آن به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوی اطلاعات .
 • 7 ـ پی گیری و نظارت بر اجرای تصویب نامه دولت سبز در دستگاههای اجرایی استان .
 • 8 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ طرح آمایش استان در چهار چوب طرح آمایش ملی .
  • ب ـ چهار چوب و خطوط كلی ناظر بر برنامه های بلند مدت و میان مدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی كشور و طرح آمایش استان .
  • پ ـ اولویت فضاها و محورهای توسعه استان بر اساس نتایج طرح آمایش ملی و استانی

ماده 41 ـ با تشكیل كار گروه آمایش و محیط زیست تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • 1 ـ كمیسیون تعادل صنعت و كشاورزی
 • 2 ـ شورای كاربران GIS استان .
 • 3 ـ كمیسیون تعیین مناطق مناسب برای استقرار صنایع .
بالا

بخش نهم ـ كار گروه گردشگری و میراث فرهنگی

ماده 42 ـ اعضای كار گروه گردشگری و میراث فرهنگی به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ یكی از معاونان استانداری به انتخاب استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان ( دبیر )
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • 4 ـ مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
 • 5 ـ مدیر كل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان
 • 6 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان
 • 7 ـ مدیر كل میراث فرهنگی استان
 • 8 ـ مدیر كل سازمان حفاظت محیط زیست استان .
 • 9 ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان .
 • 10 ـ مدیر كل راه و ترابری استان
 • 11 ـ نماینده بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان .
 • 12 ـ مدیر كل منابع طبیعی استان .
 • 13 ـ مدیر كل امور اجتماعی استانداری .
 • 14 ـ شهردار مركز استان .
 • 15 ـ رئیس فرودگاههای استان .
 • 16 ـ مدیر كل سازمان اوقاف و امور خیریه استان .
 • 17 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 18 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
 • 19 ـ مدیر كل سازمان صنایع دستی استان .
 • 20 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 21 ـ رئیس سازمان بازرگانی استان .
 • 22 ـ مدیر كل گمرك استان .
 • 23 ـ مدیر كل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده نمایندگان نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند.
  • 1 ـ نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان .
  • 2 ـ رئیس مجمع صنفی هتلداران استان .
  • 3 ـ دو نفر صاحب نظر كه حداقل یكی از آنان از میان بانوان باشد ، به انتخاب كار گروه .

ماده 43 ـ وظایف كار گروه گردشگری و میراث فرهنگی به شرح زیر تعیین می شود.

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش جهانگردی و میراث فرهنگی استان در چهار‌چوب برنامه های توسعه كشور‌و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخش جهانگردی استان در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور گردشگری و میراث فرهنگی و پیشنهاد آن به كار گروه پژوهش ، آمار ، فن آوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهكارهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیلات ، تأسیسات و تجهیزات گردشگری .
  • ب - جذب حمایتهای مادی و معنوی مردم و تشریك مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی استان.
  • پ ـ جلوگیری از هر گونه اقدام غیر قانونی در زمینه حفاریهای غیر مجاز و تخریب آثار فرهنگی .
  • ت ـ ساخت و توسعه تأسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی
  • ث ـ تأسیس هتلها ، مهمانپذیر ها و رستورانهای میان راهی و چگونگی اداره آنها.
  • ج ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط جهت استفاده بهینه از امكانات سیاحتی موجود.
  • چ ـ توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی و معرفی قطبهای سیاحتی .ح ـ توسعه مشاركتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی ،‌ترمیم ، توسعه ، بهسازی و ارایه خدمات بهتر و بیشتر مراكز سیاحتی و گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و پذیرایی استان .
  • خ ـ غنی سازی اوقات فراغت به ویژه جوانان از طریق سازماندهی تورهای سیاحتی و اكوتوریسم .
  • د ـ استفاده از امكانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان .
  • رـ تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری و میراث فرهنگی استان .

ماده 44 ـ با تشكیل كار گروه گردشگری و میراث فرهنگی ، شورای ایرانگردی و جهانگردی استان منحل می‌شود .

بالا

بخش دهم ـ كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری

ماده 45 ـ اعضای كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین می شود :

 • 1 ـ استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
 • 3 ـ مدیر كل دفتر هماهنگی و برنامه ریزی اقتصادی استانداری .
 • 4 ـ نماینده مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
 • 5 ـ مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان بازرگانی استان .
 • 7 ـ مدیر كل تعاون استان .
 • 8 ـ رئیس سازمان مناطق ازاد یا مناطق ویژه واقع در استان .
 • 9 ـ مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
 • 10 ـ معاون فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 11 ـ مدیر كل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان .
 • 12 ـ مدیر كل سازمان صنایع دستی استان .
 • 13 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 14 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 15 ـ مدیر كل كمیته امداد امام خمینی استان .
 • 16 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان .
 • 17 ـ رئیس یكی از بانكهای استان به انتخاب رئیس‌كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران .
 • 18 ـ مدیر كل كار و امور اجتماعی استان .
 • 19 ـ یكی از مدیران سازمانهای مربوط به ایثارگران به انتخاب خودشان .
 • 20 ـ یكی از رؤسای دانشگاههای غیر پزشكی استان به انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
 • 21 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 22 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • تبصره 1 ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، نمایندگان ، نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می نمایند.
  • 1 ـ یك نفر نماینده كار فرمایان به معرفی كانون هماهنگی انجمنهای صنفی كار فرمایان استان .
  • 2 ـ یك نفر نماینده كارگران با معرفی كانون شورای اسلامی استان .
  • 3 ـ مدیر عامل شركت سرمایه گذاری و توسعه استان .

ماده 46 ـ وظایف كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی و حرفه ای در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور .
 • 3 ـ نظارت بر عملكرد مناطق آزاد تجاری ، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی و فعالیت مراكز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان و حل مسایل ناشی از عملكرد این مراكز در استان .
 • 4 ـ تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار كار استان و ارایه راه حل برای كاهش میزان بیكاری در سطح استان .
 • 5 ـ ایجاد اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانكی و عملكرد سیستم بانكی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان .
 • 6 ـ تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها ، تسهیلات اعطایی بانكها در سطح استان و مقایسه آن با سطح ملی .
 • 7 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال ، سرمایه گذداری و آموزش فنی و حرفه ای و ارایه پیشنهاد به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 8 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانكی ( تكلیفی و غیر تكلیفی ) با رعایت اولویت اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران .
  • ب ـ توزیع تسهیلات تكلیفی پیش بینی شده در قوانین بودجه و سایر مقررات با رعایت اولویت برای ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال .
  • پ ـ شناسایی امكانات و محدودیتهای آموزش فنی و حرفه ای استان در زمینه های مختلف و تشویق بخش غیر دولتی برای ایجاد مراكز آموزش فنی و حرفه ای .
  • ت ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشیها ی اجرایی آموزش فنی و حرفه ای استان .
  • ث ـ جذب مشاركتهای مردمی در امر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف .
  • ج ـ بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار كار استان و سیاستهای اشتغال .
  • چ ـ پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه ای استان .
  • ح ـ هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و كمتر توسعه یافته استان .

ماده 47 ـ با تشكیل كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری تشكلهای زیر منحل می شوند :

 • 1 ـ شورای هماهنگی امور بانكها .
 • 2 ـ شورای اقتصاد استان .
 • 3 ـ كمیسیون هماهنگی منطقه ای اشتغال .
بالا

بخش یازدهم ـ كار گروه توسعه و صادرات

ماده 48 ­ـ اعضای كار گروه توسعه صادرات ، موضوع ماده ((117 ) قانون به شرح زیر تعیین می شوند:

 • 1ـ استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان بازرگانی استان (دبیر)
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 4 ـ مدیر عامل بانك صادرات استان .
 • 5 ـ رئیس گمرك استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 7 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان .
 • 8 ـ مدیر كل تعاون استان .
 • 9 ـ رئیس مركز توسعه صادرات استان .
 • 10 ـ رئیس اتاق بازرگانی استان ( بدون حق رأی )
 • 11 ـ یك نفر نماینده از تعاونیهای استان به انتخاب مدیران اتحادیه های تعاونیهای استان ( بدون حق رأی ).
 • تبصره ـ معاون برنامه ریزی و ادارای و مالی استاندار به عنوان نایب رئیس كار گروه تعیین می شود.

ماده 49 ـ وظایف كار گروه توسعه صادرات به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ ایجاد هماهنگی و ارایه راهكارهای اجرایی برای توسعه صادرات غیر نفتی استان .
 • 2 ـ نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاههای اجرایی و سازمانهایی كه در زمینه صادرات فعالیت می كنند.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور توسعه صادرات و ارایه به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ تنظیم خط مشیهای صادرات استان و تعیین كمكها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن .
  • ب ـ توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی استان .
  • پ ـ تشویق و ترغیب صادركنندگان كالا و خدمات به دریافت استانداردها و گواهینامه های مرسوم در تجارت بین المللی و استفاده از روشهای نوین در مبادله كالا كه قابلیت رقابت تولیدات كشور را افزایش می‌دهد.
  • ت ـ افزایش سهم بخش غیر دولتی در تجارت خارجی استان با تأكید بر تشكلهای تعاونی .
  • ث ـ حضور تولید كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات در نمایشگاههای بین المللی در داخل و خارج از كشور.
  • ج ـ بازنگری در قوانین و مقررات تجاری با هدف تسهیل صادرات و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.
  • چ ـ فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ترانزیت كالاها و خدمات .
  • ح ـ تشویق و توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها ، امكانات ، توانمندیها و مزیتهای نسبی استان .
  • خ - راه اندازی شبكه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی
  • د ـ تأسیس و حمایت از صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات در استان .
بالا

بخش دوازدهم ـ كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات

ماده 50 ­ـ اعضای كار گروه تپژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر تعیین می شوند:

 • 1ـ استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
 • 3 ـ رئیس یكی از دانشگاههای دولتی استان به انتخاب وزیر علوم تحقیقات و فناوری .
 • 4 ـ یكی از رؤسای دانشگاههای علوم پزشكی استان به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی .
 • 5 ـ چهار نفر از مدیران كل دستگاههای اجرایی استان به انتخاب شورا.
 • 6 ـ مدیر عامل شركت مخابرات استان .
 • 7 ـ مدیر كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان .
 • 8 ـ مدیر كل ثبت احوال استان .
 • 9 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 10 ـ مدیر كل سازمان مسكن و شهرسازی استان .
 • 11 ـ مدیر كل محیط زیست استان .
 • 12 ـ مدیر كل امور اجتماعی استانداری .
 • 13 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 14 ـ رئیس پارك علم و فناوری استان ( در صورت وجود).
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، نمایندگان نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند:
  • 1 ـ رئیس یكی از دانشگاهها و مراكز آموزش عالی غیر دولتی استان به انتخاب شورا.
  • 2 ـ سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی استان كه یكی از آنها از میان بانوان باشد به انتخاب شورا.

ماده 51 ـ وظایف كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و پیشنهاد سیاستها و برنامه های تحقیقاتی استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
 • 2 ـ ایجاد هماهنگی در امور مطالعات و تحقیقات استان .
 • 3 ـ تعیین اولویتهای تحقیقاتی استان متناسب با نیازها.
 • 4 ـ انتشار عملكرد مطالعاتی ، تحقیقاتی استان .
 • 5 ـ اخذ عناوین شاخصها و اقلام مورد نیاز سایر كار گروههای تخصصی .
 • 6 ـ دسته بندی آمار و اطلاعات موجود در سایر دستگاهها و تقسیم بندی آنها حسب نوع تولید از قبیل ثبتی با اجرای طرحهای آماری متمركز ملی یا استانی .
 • 7 ـ معرفی اقلام آماری مورد نیاز كه از طریق اجرای طرحهای آمارگیری ممكن است به معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعكس شود و تقاضای اجرای طرح آمارگیری خاص و گنجاندن اقلام مورد نظر در طرحهای آماری استانی یا ملی .
 • 8 ـ تماس مستمر و برگزاری جلسات مشترك با سایر كار گروههای تخصصی برای جلب همكاری كلیه ادارات و دستگاههای استانی در زمینه تهیه و گرد آوری آمار و اطلاعات .
 • 9 ـ جلب مشاركت دستگاههای اجرایی استان در جهت تأمین امكانات و نیازهای انجام آمارگیریها و سرشماریها.
 • 10 ـ ایجاد شبكه های اطلاعات و بهره برداری از آن در تهیه آمار و اطلاعات و اطلاع رسانی در سطوح استانی و ملی .
 • 11 ـ ایجاد شبكه اطلاع رسانی بین دستگاههای اجرایی استان (اینترنت استانی )
 • 12 ـ بررسی و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ هماهنگی بین بخش دولتی و غیر دولتی در رابطه با انجام تحقیقات ، تأمین هزینه طرحهای پژوهشی و استفاده مطلوب از نتایج تحقیقات .
  • ب - ایجاد بانك اطلاعات و تحقیقات استان .
  • پ ـ جهت دادن اعتبار تحقیقاتی دستگاهها به سمت اولویتها.
  • ت ـ ایجاد ارتباط بین مراكز تحقیقاتی ، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان .
  • ج ـ هزینه شدن اعتبارات تحقیقاتی استان در فعالیتهای تحقیقاتی .
  • چ ـ سیاستهای تشویقی به منظور علمی كردن تصمیم گیری در كلیه مسایل مربوط به توسعه و اداره امور استانها.
  • ح ـ منابع تولید آمار استان ، آمار و اطلاعاتی كه موجود است و یا تولید می شود.
  • خ ـ گردآوری یا اخذ آمار و اطلاعات استان اعم از ثبتی و تولیدی سایر دستگاههای ملی و استانی .
  • د ـ شناساندن اهمیت آمار و آمارگیریها در جامعه و اشاعه فرهنگ آمار.
 • تبصره ـ كلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظف اند نسخه ای از نتایج تحقیقات خود را كه كاربرد استانی دارد در اختیار كار گروه پژوهش ، آمار و فن آوری اطلاعات استان قرار دهند.

ماده 52 ـ با تشكیل كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • 1 ـ شورای تحقیقات جهاد كشاورزی .
 • 2 ـ شورای عالی پژوهشهای كاربردی .
بالا

بخش سیزدهم ـ كار گروه آموزش و پرورش

ماده 53 ­ـ اعضای كار گروه تآموزش و پرورش به شرح زیر تعیین می‌شوند:

 • 1ـ استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ( دبیر).
 • 3 ـ یكی از رؤسای دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی .
 • 4 ـ رئیس سازمان صنایع و معادن استان .
 • 5 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 6 ـ مدیر كل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان .
 • 7 ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان .
 • 8 ـ مدیر كل امور اجتماعی استانداری .
 • 9 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 10 ـ مدیر كل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان .
 • 11 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • 12 ـ یك نفر از رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان
 • 13 ـ یكی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان .

ماده 54 ـ وظایف كار گروه اموزش و پرورش به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت توسعه آموزش و پرورش در چهار چوب برنامه‌های توسعه كشور ، آمایش ، توسعه و عمران استان به منظور تعمیم آموزش عمومی به كلیه فراد لازم التعلیم و ایجاد فرصت برابر در كلیه سطوح آموزشی و ارتقای كیفیت آن .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه آموزش و پرورش در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور .
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی آموزش و پرورش در كلیه سطوح و ارایه به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ بهبود مدیریت منابع و استفاده كار آمد از ظرفیتها و امكانات موجود در آموز ش و پرورش .
  • ب ـ اصلاح و ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای كیفیت افزایش كارایی آنها در چهار چوب سیاستهای مصوب .
  • پ ـ ساماندهی كمكها و جذب منابع غیر دولتی در چهار چوب سیاستهای آموزش و پرورش
  • ت ـ تأمین زمینهای مورد نیاز با كاربری آموزشی و پرورشی .
بالا

بخش چهاردهم ـ كار گروه اجتماعی

ماده 55 ­ـ اعضای كار گروه تاجتماعی به شرح زیر تعیین می شوند:

 • 1ـ معاون سیاسی امنیتی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ مدیر كل اجتماعی استانداری ( دبیر )
 • 3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 4 ـ مدیر كل اطلاعات استان .
 • 5 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 6 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 7 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 8 ـ مدیر بنیاد مستضعفان و جانبازان استان .
 • 9 ـ رئیس كل دادگستری استان .
 • 10 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 11 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 12 ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان .
 • 13 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • 14 ـ یكی از رؤسای دانشكده های علوم اجتماعی استان با عناوین مشابه به انتخاب كار گروه .
 • 15 ـ یكی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان .
 • 16 ـ مدیر كل كمیته امداد امام خمینی استان .
 • 17 ـ مدیر كل بنیاد شهید استان .
 • 18 ـ مدیر كل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، دو نفر از میان تشكلهای غیر دولتی مرتبط كه حداقل یكی از آنها از میان بانوان باشد . به انتخاب كار گروه و بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند.

ماده 56 ـ وظایف كار گروه اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف كار گروه در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای آمایش ، توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف كار گروه در چهار چوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اجتماعی و ارایه پیشنهاد به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ مسایل و مشكلات اجتماعی استان و استفاده مطلوب از امكانات موجود در بخشهای ذی ربط
  • ب ـ رفع ناهنجاریهای اجتماعی .
  • پ ـ واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و مراجع ذی ربط .
  • ت ـ خروج افراد نیازمند از پوشش حمایتی از طریق فرصتهای اشتغال و توانمند ساختن آنها .
  • ث - جمع آوری و ساماندهی متكدیان ، كودكان خیابانی و افراد ولگرد و بی سرپرست .

ماده 57 ـ با تشكیل كار گروه اجتماعی ، شورای اجتماعی استان منحل می شود.

بالا

بخش پانزدهم ـ كار گروه بهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی

ماده 58 ­ـاعضای كار گروه تبهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:

 • 1ـ معاون سیاسی امنیتی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ یكی از رؤسای دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ( دیبر)
 • 3 ـ مدیر كل تأمین اجتماعی استان
 • 4 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
 • 5 ـ مدیر كل بهزیستی استان .
 • 6 ـ مدیر كل حفاظت محیط زیست استان .
 • 7 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 8 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 9 ـ مدیر كل دامپزشكی استان .
 • 10 ـ مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی .
 • 11 ـ مدیر عامل شركت آب و فاضلاب شهری .
 • 12 ـ مدیر بنیاد مستضعفان و جانبازان استان .
 • 13 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 14 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 15 ـ یكی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان .
 • 16 ـ مدیر كل كمیته امداد امام خمینی استان .
 • 17 ـ مدیر كل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان .
 • 18 ـ مدیر كل بیمه خدمات درمانی استان .
 • 19 ـ نماینده یكی از سازمانهای بیمه ای استان .
 • 20 ـ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان .
 • 21 ـ رئیس سازمان انتقال خون استان .
 • 22 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، نمایندگان نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند.
  • 1 ـ نماینده سازمان نظام پزشكی استان .
  • 2 ـ دو نفر از میان تشكلهای غیر دولتی مرتبط كه حداقل یكی از آنها از میان بانوان باشد . به انتخاب كار گروه

ماده 59 ـ وظایف كار گروه بهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف كار گروه در چهار چوب برنامه های توسعه كشور و طرحهای آمایش ، توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف كار گروه در چهار چوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور بهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی و ارایه پیشنهاد به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ مسایل و مشكلات بهداشتی درمانی استان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی و امكانات موجود در بخش در استان .
  • ب ـ نیازهای بهداشتی و درمانی و تأمین اجتماعی استان در ابعاد مختلف و اولویتهای آن با توجه به نیازهای شهرستانها و استان .
  • پ ـ تهیه الگوی نظارت بر بهداشت محیط ، نظافت عمومی و كنترل مواد غذایی و بهداشتی .
  • ت ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جهت كمك رسانی به اقشار آسیب پذیر.
  • ت ـ اصلاح طرح گسترش شبكه بهداشتی ، درمانی استان با توجه به تحولات جمعیتی .
  • ج ـ واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و مراجع ذی ربط .
  • چ ـ گسترش نظام جامع تأمین اجتماعی با رعایت سیاستهای این نظام در برابر رویدادهای اجتماعی ، طبیعی و پیامدهای آن

ماده 60 ـ با تشكیل كار گروه بهداشت ، درمان و تأمین اجتماعی تشكلهای زیر منحل می شوند :

 • الف ـ شورای بهداشت استان .
 • ب ـ شورای بهزیستی استان .
 • پ ـ شورای درمانی استان .
بالا

بخش شانزدهم ـ كار گروه فرهنگ ، هنر و تربیت بدنی

ماده 61 ­ـاعضای كار گروه تفرهنگ ، هنر و تربیت بدنی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

 • 1ـ معاون سیاسی امنیتی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر)
 • 3 ـ مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
 • 4 ـ مدیر كل اطلاعات استان .
 • 5 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • 6 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان .
 • 7 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 8 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 9 ـ مدیر كل میراث فرهنگی استان .
 • 10 ـ مدیر كل اوقاف و امور خیریه استان .
 • 11 ـ رئیس كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان .
 • 12 ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان .
 • 13 ـ مدیر كل كار و امور اجتماعی استانداری .
 • 14 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 15 ـ مسؤول ورزش بانوان استان .
 • 16 ـ یكی از رؤسای دانشگاههای استان به انتخاب كار گروه .
 • 17 ـ مشاور استاندار در امور بانوان .
 • 18 ـ مدیر كل امور عشایر استان .
 • 19 ـ مدیر كل كار و امور اجتماعی استان .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، دو نفر صاحب نظر كه حداقل یكی از آنان از میان بانوان باشد . به انتخاب كار گروه بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند.

ماده 62 ـ وظایف كار گروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف كار گروه در چهار چوب برنامه های كشور و طرحهای آمایش ، توسعه و عمران استان .
 • 2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای فرهنگ و هنر و تربیت بدنی استان در چهار چوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه كشور.
 • 3 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور فرهنگی ، هنری ، بسیج و تربیت بدنی و پیشنهاد آن به كار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات .
 • 4 ـ بررسی راهكارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
  • الف ـ واگذاری تصدیگریهای دستگاههای دولتی در امور فرهنگی ، هنری و ورزشی به بخش خصوصی با سایر نهادهای مشاركتی .
  • ب ـ تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتكار در زمینه های فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی از طریق ایجاد امكانات تشویق و حمایت از نویسندگان و هنرمندان .
  • پ ـ ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، هنری و سینمایی استان در شهر و روستا.
  • ت ـ توسعه ، تقویت ، حمایت و پشتیبانی از انتشار نشریات محلی .
  • ث ـ رفع آسیبهای فرهنگی ـ هنری و اصلاح فرهنگ عمومی .
  • ج ـ تقویت بنیه مذهبی و اعتقادات دینی با توجه به نقش مساجد.
  • چ ـ ساخت و توسعه كتابخانه و امكان استفاده رایگان از طریق جلب مساعدتها و مشاركتهای مردمی و سازمانهای دولتی با تشكیل جلسات انجمن كتابخانه ها در شهر و روستا.
  • خ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط جهت استفاده بهینه از امكانات ورزشی موجود استان .
  • د ـ مسایل و مشكلات ورزش و استفاده بهینه از امكانات دستگاهها.
  • ذ ـ پرورش استعداد های ورزشی جوانان و ایجاد انگیزه و روحیه ورزش در آنها.
  • ر ـ برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت.
  • ز ـ تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان .
  • ژ ـ معرفی آثار فرهنگی و هنری و شناسایی نخبگان و مفاخر فرهنگی و تجلیل از آنها برای اجرا از طریق دستگاه ذی ربط. س ـ تهیـه زمیــن با كاربری فرهنگی و تربیت بدنی از طریق سازمانهای ذی ربط (‌شهرداری ) و نیز از طریق مشاركتهای مردمی .

ماده 63 ـ با تشكیل كار گروه فرهنك و هنر و تربیت بدنی تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • 1 ـ شورای ورزش استان .
 • 2 ـ كمیسیون فرهنگی و هنری .
بالا

بخش هفدهم ـ كار گروه بانوان و جوانان

ماده 64 ­ـاعضای كار گروه تبانوان و جوانان به شرح زیر تعیین می‌شوند:

 • 1ـ معاون سیاسی امنیتی استاندار ( رئیس )
 • 2 ـ مشاور استاندار در امور بانوان ( دبیر)
 • 3 ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان .
 • 4 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • 5 ـ مدیر كل امور اجتماعی استانداری .
 • 6 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .
 • 7 ـ مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
 • 8 ـ رئیس كل دادگستری استان .
 • 9 ـ مدیر كل بهزیستی استان .
 • 10 ـ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان .
 • 11 ـ مدیر كل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان .
 • 12 ـ مسؤول ورزش بانوان استان .
 • 13 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان .
 • 14 ـ مدیر كل صدا و سیمای مركز استان .
 • 15 ـ مدیر كل تربیت بدنی استان .
 • 16 ـ رئیس دانشگاه غیر پزشكی مركز استان ( درصورت تعداد دانشگاههای غیر پزشكی مركز استان یكی از رئیسان دانشگاههای غیر پزشكی استان توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب می شود).
 • 17 ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان .
 • 18 ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان .
 • 19 ـ مدیر كل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان .
 • 20 ـ رئیس كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان .
 • تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده ، نمایندگان ، نهادها ، تشكلها و همچنین اشخاص صاحب نظر زیر بدون حق رأی در جلسات كار گروه شركت می كنند:
  • 1 ـ رئیس شورای اسلامی استان .
  • 2 ـ دو نفر نماینده از تشكلهای غیر دولتی زنان و جوانان استان به انتخاب كار گروه ( یك نفر از بانوان و یك نفر از آقایان ) .
  • 3 ـ دو نفر از بانوان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به انتخاب كار گروه .
  • 4 ـ نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان .

ماده 65 ـ وظایف كار گروه بانوان و جوانان به شرح زیر تعیین می شود:

 • 1 ـ شناسایی مسایل ، مشكلات و معضلات بانوان و جوانان استان .
 • 2 ـ برنامه ریزی برای رفع مسایل و مشكلات بانوان و جوانان استان .
 • 3 ـ برنامه ریزی برای تقویت مشاركت همه جانبه زنان و جوانان استان .
 • 4 ـ هدایت ، هماهنگی و نظارت بر عملكرد نهادها و سازمانهای مرتبط با امور بانوان و جوانان استان .

ماده 66 ـبا تشكیل كار گروه بانوان و جوانان تشكلهای زیر منحل می شوند:

 • الف ـ شورای جوانان استان .
 • ب ـ كمیسیون بررسی امور بانوان استان .
بالا