قانون امور گمركی مصوب 1350

ماده ( 14 ) : كالایی كه ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت كلیه وجوهی است كه به ورود قطعی آن كالا تعلق می گیرد و همچنین سایر بدهیهای قطعی صاحب كالا بابت حقوق ورودی می باشد ، گمرك نمی تواند قبل از دریافت كلیه وجوه مزبور اجازه تحویل كالا را بدهد. تبصره : صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالای بازرگانی كسی است كه نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

ماده ( 16 ) : هرگاه بعد از ترخیص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهی كه وصول آن به عهده گمرك می باشد بیشتر یا كمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده یا اینكه اشتباهی دریافت گردیده است ، گمرك و صاحب كالا می توانند ظرف هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص كالای مورد بحث ، بر حسب مورد ، تمام یا ما به التفاوت را از یكدیگر مطالبه و دریافت كنند. مهلت مرور زمان ترخیص كالا به استناد بند‌( ج ) ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید و تبصره ذیل ماده 39 قانون امور گمركی ، هشت ماه از تاریخ ترخیص كالا می باشد.

 • تبصره 1 : كسر دریافتی ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول تخلفات گمركی و قاچاق خواهد بود.
 • تبصره 2: اشخاصی كه كسر دریافتی از آنها مطالبه شود ، هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ، می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه ، دلایل اعتراضی خود را كتباً به گمرك اعلام دارند.

ماده ( 19 ) : كالاهای وارد شده به كشور را می توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد:

 • 1- ورود قطعی ،
 • 2- ورود موقت
 • 3- اعاده به خارج از كشور (مرجوعی)
 • 4- ترانزیت خارجی
 • 5- ترانزیت داخلی
 • برای بندهای 1 تا 4 با تشریفات قطعی و صدور پروانه گمركی و بند 5 تشریفات غیرقطعی گمركی است.

ماده ( 13و22 ) : حداكثر توقف هر كالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یكی از منظورهای مندرج در بند 1 تا 4 ماده 19 قانون امور گمركی چهارماه خواهد بود و در صورتیكه ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمركی اقدام ننماید ، كالا متروكه محسوب و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی تحویل می گردد.

 • تبصره 1: كالاهای فاسد شدنی و كالاهایی كه نگهداری آنها ایجاد خطر یا هزینه می كند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است كه در آئین نامه گمركی تعیین خواهد شد.
 • تبصره 2 : در موارد استثنایی كه به تشخیص گمرك ایران ، عدم اقدام به تحویل گرفتن كالا از گمرك ظرف مدت چهار ماه مذكور در این ماده معلول علل موجهی باشد ، گمرك می تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای كتبی صاحب كالا ، حداكثر چهار ماه دیگر بشرط پرداخت حق انبارداری تمدید نماید.
 • تبصره 5: حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركی هوایی ( فرودگاه ) از تاریخ صدور قبض انبار دو ماه خواهد بود و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور ، صاحبان كالا برای انجام تشریفات قطعی گمركی كالای خود اقدام ننمایند ، كالا متروكه محسوب میگردد.

ماده ( 26 ) : وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آبهای كشور میشود. باید فقط در اسكله های مجاز پهلو بگیرد و یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمائی كه از خارج وارد كشور میشود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمركی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهی حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمركی اجازه پرواز بدهند. وسائط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد كشور شده و یكسره به اولین گمرك مرزی وارد و تشریفات گمركی آن انجام شود.

 • تبصره : اسكله ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمركی از طرف گمرك ایران اعلام میشود.

ماده (29) : در مورد تشخیص كالاهای قاچاق در 11 بند می باشد و در خصوص مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی است كه در آن کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی ، گمرك ایران و كمیسیون تجدید نظر به اختلافات گمركی ما بین گمرك و صاحبان كالا رسیدگی می نمایند.