برخی از مواد قوانین مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده (1) افراد زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
 - كلیه مالكین، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران.
 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 - هر شخص حقیقی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران تحصیل می نماید.
 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
 - هر شخص غیرایرانی ( اعم ازحقیقی یاحقوقی ) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل مینماید.

ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحیه ها :
مودیان بایستی حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال قبل خود به حوزه های مالیاتی اقدام نمایند. مؤدیان مشمول هر یك از بندهای سه گانه مواد (95 و 96) قانون ، هر یك وظایفی خاص نسبت به نگهداری حسابهای خرید و فروش “ معاملات ” خود دارند.

ماده(95) برخی از تشویقات و جرایم مالیاتی(و مواد 101و 190) :
به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. همچنین مؤدیان محترم می توانند از معافیت مالیاتی مندرج در ماده 101 قانون مالیات كه در سال 1381 به مبلغ 000/400/17 ریال و در سال 1382 به مبلغ 000/200/19 ریال می باشد بهره مند گردند و الباقی درآمد مشمول مالیات خواهد بود. عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی باشد.

ماده(131) نرخ مالیات مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی: تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 15%
تا 100000000 ریال مازاد 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 20%
تا 250000000 ریال مازاد 100000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 25%
تا 1000000000 ریال مازاد 250000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 30%
مازاد 1000000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 35%

ماده (105) نرخ مالیات مستقیم بر درآمد اشخاص حقوقی: جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد،مالیات آن به نرخ بیست وپنج درصد (25%) خواهند بود.

ماده(20) جدول نرخ مالیات مستقیم بر ارث نسبت به سهم الارث وارث به شرح زیر است:

طبقه سوم
عمو ، عمه و اولاد آنها
طبقه دوم
اجداد، برادر،خواهر و اولاد آنها
طبقه اول
پدر ، مادر ، همسر ، اولاد
شرح طبقات
35% 15% 5% تا مبلغ 50,000000 ریال
45% 25% 15% تا مبلغ 200,000000 ریال نسبت به مازاد 50,000000 ریال
55% 35% 25% تا مبلغ 500000000 ریال نسبت به مازاد 200,000000 ریال
65% 45% 35% نسبت به مازاد 500,000000 ریال
بالا