آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 1382 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد 13509/101 مورخ 31/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند "ب" تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

" آیین نامه اجرایی بند "ب" تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 کل کشور"

ماده 1- در اجرای ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- اعتبار مندرج در ذیل برنامه 30228 دستگاههای اجرایی کشور مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور صرفا به اموری اختصاص یابد که در چارچوب ماموریتها ، اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی منجر به توسعه مشارکت زنان و تقویت نهاد خانواده شود. دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور، پیشنهادات خود را از محل اعتبار برنامه 30228 تعیین و در چارچوب این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.

 • تبصره- پرداخت هزینه های رفاهی کارکنان زن و اجرای هرگونه مراسم به مناسبتهای مختلف از محل اعتبار این برنامه ممنوع است

ماده2- اولویتهای امور زنان از محل اعتبار برنامه 30228 مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان به شرح ذیل می باشد:

 • الف- شناسایی آموزشهای رسمی و غیر رسمی زنان به ویپه آموزشهای مربوط به مهارت آموزی با رویکرد تنوع بخشی، کیفیت بخشی ، متناسب سازی و متعادل سازی آموزشها.
 • ب- اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مناسب جهت بروز توانمندیهای زنان و ایفای نقش آنان.
 • ج- بهینه سازی اوقات فراغت زنان از طریق افزایش توان دسترسی به فضاها و برنامه های تفریحی ، ورزشی و فرهنگی.
 • د- زمینه سازی به منظور افزایش فرصتهای شغلی زنان و متعادل سازی بازار کار از حیث عرضه و تقاضای نیروی کار زنان.
 • ه - زمینه سازی جهت ورود زنان نخبه به نظام برنامه ریزی کلان ملی و منطقه ای.
 • و - توسعه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به زنان و گسترش آموزشهای حقوقی.
 • ز - توانمند سازی سازمانها و انجمنهای غیر دولتی زنان.
 • ح - زمینه سازی جهت حضور زنان در مجامع بین المللی با تاکید بر مشارکت سازمانهای غیر دولتی.
 • ط - کمک به تاسیس و توانمند سازی تعاونیهای زنان و حمایت از زنان کارآفرین.
 • ی - حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مطالعات زنان.
 • ک - حمایت و تشویق از زنان هنرمند ، محقق ، نویسنده و مترجم.

ماده3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند معادل بیست و پنج درصد (25%) از کل اعتبارات استانی (نظام درآمد - هزینه استان ) را به برنامه 30228 اختصاص دهند تا از طریق دستگاههای اجرایی استانی در چارچوب اولویتهای مندرج در ماده (2) این آیین نامه و مصوبات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها هزینه گردد.

ماده4- اعتبار برنامه 30228 ردیف 101024 براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود صرفا به دستگاههای ملی و استانی اختصاص می یابد که فعالیتها و طرحهای آنها با تایید مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موجب افزایش بهره مندی زنان از ظرفیتهای موجود شده یا موجب ظرفیت جدید شود.

ماده5 - دستگاههای اجرایی ملی و استانی و سازمانهای غیر دولتی زنان موضوع این آیین نامه موظفند فعالیتهای اجرایی خود را که در اجرای این آیین نامه می باشد با مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری هماهنگ نموده و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به مرکز یادشده ارسال نمایند و مرکز نیز گزارشهای واصله از دستگاههای اجرایی ملی و استانی را پس از اظهار نظر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می نماید.

بالا