آموزش كاركنان ( رسمی و پیمانی ) دولت

براساس بخشنامه 22554/105 مورخ 28/12/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور: در اجرای آئین نامه ماده 44 و 45 قانون استخدام كشوری و ماده 150 قانون برنامه سوم و ماده 8 آئین نامه اجرایی آن نظام جدید كاركنان دولت به شرح زیر است:

هدف
افزایش كارآیی و اثربخش، افزایش سطح كیفی، توانمند سازی مدیران، آماده ساختی كاركنان برای ارتقاء شخصی می باشد.

ساختار دوره های آموزشی
1- دوره آموزشی توجیهی غیر حضوری،
2- دوره های آموزشی شغلی عمومی،
3- دوره های آموزشی شغلی تخصصی،
4- دوره عمومی شامل:(4-1)فرهنگی و اجتماعی،(4-2)توانمندیهای عمومی،(4-3)فناوری اطلاعات،(5-)آموزش بهبود مدیریت.

گواهینامه آموزشی
1- گواهینامه نوع اول: كه پس از اتمام هر دوره به شركت كنندگان در صورت موفقیت اعطا می گردد.
2- گواهینامه نوع دوم: فرد پس از طی مجموعه ای از دوره ها یا پودمان های آموزشی مرتبط: در صورت رسیدن به حدنصاب با تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور صورت می گیرد… سه نوع گواهینامه وجود دارد:

 • (الف) مهارتی : شرایط: داشتن دیپلم طی 1200 ساعت (حداقل 3/2 در زمینه شغلی در طول حداقل 10 سال و حداكثر 120 ساعت در هر سال)
 • (ب) تخصصی: شرایط: داشتن فوق دیپلم طی 1000 ساعت (حداقل 4/3 در زمینه شغلی یا مدیریت در طول 8 سال و 125 ساعت در هر سال)
 • (ج) تخصصی و پژوهش : شرایط: داشتن لیسانس طی 800 ساعت (حداقل حداقل 4/3 در زمینه شغلی یا مدیریت در طول 7 سال و 125 ساعت در هر سال ) كه پس از حدنصاب رسیدن میزان ساعت آموزشها با تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد.
جدول كلیات دوره های آموزشی عمومی
الف) دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی 264 ساعت
 • 1- دوره های آموزشی قرآن مجید 44 ساعت
 • 2- دوره های آموزش فرهنگ و مفاهیم قرآنی 48 ساعت
 • 3- دوره های آموزشی احكام و مسائل فقهی مورد نیاز 24 ساعت
 • 4- دوره های آموزشی اخلاق اداری و مناسبات انسانی 24 ساعت
 • 5- دوره های آموزش اندیشه های سیاسی اسلام 48 ساعت
 • 6- دوره های ترویج و توسعه فرهنگ نماز 28 ساعت
 • 7- دوره های شناخت نسبت علم و دین، توسعه و تمدن با فرهنگ 48 ساعت
ب)دوره های آموزشی توانائیهای عمومی 180 ساعت
 • 1- دوره های آموزشی گزارش دهی 56 ساعت
 • 2- دوره های آموزشی شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعاتی (داخلی و خارجی) 56 ساعت
 • 3- دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی 24 ساعت
 • 4- دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 16 ساعت
 • 5- دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری 28 ساعت
ج)مهارت فناوری اطلاعات 130 ساعت
 • 1- مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 12
 • 2- استفاده از كامپیوتر و مدیریت فایل 8
 • 3- واژه پردازها 26
 • 4- صفحه گسترده ها 26
 • 5- بانك های اطلاعاتی 26
 • 6- ارائه مطالب 20
 • 7- اطلاعات و ارتباطات 12
توضیح
 • 1- فراگیری مهارتها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست.
 • 2- برای متصدیان مشاغل سطوح پایین تر از كارشناسی در سایر رسته ها، فراگیری مهارت های یك، دو و هفت اجباری و فراگیری سایر مهارت ها برحسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بلامانع است.
 • 3- برای متصدیان مشاغل مدیریتی، كارشناسی و همتراز آنها، فراگیری مهارت های هفتگانه الزامی است.