وضعیت پرسنل موجود استانداری كردستان

406 نفر پرسنل رسمی ، پیمانی و مأمور به خدمت ، 77 نفر غیر رسمی شامل امور اتباع – تعزیرات حكومتی – بازارچه مرزی – حق الزحمه ای – 27 نفر مأمور به خدمت غیر رسمی از سازمان همیاری و شهرداری ها در استانداری و واحدهای تابعه اشتغال به كار دارند .
شهرستان های جدید التاسیس : سروآباد
بخش های جدید التاسیس : اورامان – سرشیو سقز – سارال
شهرستان های فاقد چارت سازمانی : كلیه فرمانداری ها و بخشداری ها تابعه دارای چارت سازمانی می باشد .

وضعیت موجود پست های سازمانی
وضعیتتعداد پست هاتعداد كاركنانبا تصدیبلا تصدی
رسمی 558 334 334 224
پیمانی 40 40 40 -
غیر رسمی - 77 - -
مامور 30 30 30 -
جمع 628 481 404 224
تركیب ساختاری

تعدا كل پست های سازمانی 628 پست می باشد كه از این تعداد 33 پست مدیریتی ، 56 پست سرپرستی ، 334 پست كارشناسی ، 164 پست غیر كارشناسی و 41 پست خدماتی می باشد .

تركیب نیروی انسانی موجود از نظر سنوات خدمت (كمی)
سنوات خدمترسمیپیمانیمأمورغیر رسمیكل پرسنل
كمتر از 5 سال 42 نفر 6 نفر 2 نفر 18 نفر 68 نفر
10-6 سال 25 نفر 16 نفر 3 نفر 33 نفر 77 نفر
15-11 سال 79 نفر 11 نفر 6 نفر 26 نفر 122 نفر
20-16 سال 53 نفر 5 نفر 7 نفر - 65 نفر
25-21 سال 67 نفر 2 نفر 10 نفر - 79 نفر
26 سال و بالاتر 68 نفر - 2 نفر - 70 نفر
جمع 334 نفر 40 نفر 30 نفر 77 نفر 481 نفر
تحلیل

14 درصد دارای سابقه 1 تا 5 سال ، 16 درصد 6 تا 10 سال ، 25 درصد 11 تا 15 سال ، 14 درصد 16 تا 20 سال ، 16 درصد 21 تا 25 سال ، 15 درصد 26 سال و بالاتر .

بالا