پروژه های اكتشافی طلا در استان

علاوه بر اكتشافات سیستماتیك ناحیه ای كه در 15 بركه یكصد هزارم استان توسط سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی و سازمان صنایع و معادن استان انجام گرفته است پروژه های اكتشافی مهم طلا به شرح زیر در شهرستان های سقز - بانه و قروه در مقیاس منطقه ای ادامه دارد .

عملیات اكتشافی طلا در محدوده روستاهای داشكسن - بهارلو شهرستان قروه

عملیات اكتشافی طلا و عناصر همراه در منطقه داشكسن - قروه توسط شركت معدنی زركوه (شركت خارجی Rio-tinto و شركت خدمات اكتشافی كشور) با پیش بینی حجم سرمایه گذاری 250میلیون دلار برای مراحل اكتشاف ، استخراج و استحصال طلا به شرح زیر است

خلاصه نتایج تا آبان 83
 • تعداد چال های حفر شده 108 حلقه
 • متراژ حفاری 40540 متر
 • برداشت و آنالیز حدود 45000 نمونه
 • وسعت محدوده انجام عملیات 14 كیلومتر مربع
 • ذخیره تخمینی 90 تن طلا در زون اكسیدی و 150 تن طلا در زون سولفیدی
 • مقیاس انجام عملیات 1:5000 ، 1:2000 ، 1:1000 ، 1:500
 • حفر 14 حلقه چاه مشاهده ای به منظور كنترل كیفی آب های زیر زمینی
 • انجام مطالعات اجتماعی ، زیست محیطی ، مطالعات آب ، اراضی زیر زمینی
 • مبلغ هزینه شده حدود 7 میلیون دلار

عملیات اكتشافی طلا در محدوده روستاهای كرویان - قلقله شهرستان سقز

بر اساس اكتشافات ناحیه ای كه در سال 1375 در بركه یكصد هزارم سقز انجام شده منطقه ای در وسعت 200 كیلومتر مربع جهت انجام مراحل بعدی اكتشاف برای عنصر طلا در محدوده روستای كرویان شناخته شده و بر این اساس طی سال های 1377 تا 1382 عملیات اكتشافی شامل تهیه نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی و تكتونیك ، نمونه برداری و ... در مقیاس های (1:50000 ، 1:20000 ، 1:5000 ، 1:2000 ) انجام شد و عملیات اكتشافی در حال حاضر در مقیاس 1:1000 در حال انجام است و نتایج ان به شرح زیر است :

 • حفر 15 حلقه چاه با متراژ 2500 متر
 • جاده سازی به طول تقریبی 18 كیلومتر (10 كیلومتر مسیر كرویان 8 كیلومتر مسیر قلقله )
 • برداشت و آنالیز 9862 نمونه
 • استخراج و استحصال آزمایشی با روش لیچینك از 10 تن ماده معدنی (26 گرم طلا)
 • تكمیل مطالعات زمین شناسی - معدنی در مقیاس یك هزارم
 • مطالعات فنی - اقتصادی در راستای تعیین ذخیره

خلاصه عملیات انجام شده در محدوده طلای بركه آلوت (بانه و سقز)

با انجام عملیات اكتشافی در بركه یك صد هزارم آلوت در سال 1378 منطقه ای به وسعت 250 كیلومتر مربع به عنوان منطقه امیدبخش برای عنصر طلا جهت ادامه عملیات اكتشافی مشخص شد كه خلاصه عملیات اكتشافی به شرح زیر است :

 • برداشت و آنالیز 200 نمونه ژئوشیمی
 • برداشت و آنالیز 550 نمونه كانی سنگین
 • طراحی شبكه نمونه برداری با برداشت و آنالیز حدود 8000 نمونه لیتو ژئو شیمیایی
 • مقیاس انجام عملیات 1:5000 ، 1:20000
 • انجام عملیات ژئوفزیك هوایی در مقیاس 1:5000
 • تهیه نقشه زمین شناسی و تكتونیك در مقیاس 1:20000