دفتر امور شهری

مدیر کل دفتر امور شهری
  • نام : جمشید اسدی

معاون مدیر کل دفتر امور شهری
  • نام : امید معصومی