دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
  • نام: نیازی یعقوبی

 


معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
  • نام: رحیم حسن زاده