دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
 • مسلم کاظمی

شرح وظایف

 • اجرای قانون ورود و اقامت بیگانگان ، احوال شخصیه و حوادثی كه برای اتباع خارجی در حوزه استان بوجود می آید .
 • دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان وانعكاس آنها به مراجع ذی ربط
 • انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ، ترك تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی تابعیت خارجی و استملاك اتباع خارجی و تكمیل و ارسال مدارك مربوط به وزارت كشور و سایر مراجع ذی ربط
 • انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودان و ایجاد اردوگاه ها و اداره امور آنها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها ، نواقص و معایب موجود از طریق مراجع مسئول
 • مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان و معاودان ،‌رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و و آموزش آنها و تهیه گزارشات لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
 • بررسی و نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر به مركز
 • رسیدگی به امور ممنوع الورودین و ممنوع الخروجین با هناهنگی ارگان های ذی ربط و اعلام نظر به مركز
 • جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری نیروی انسانی آوارگان ، رانده شدگان و اتباع خارجی سایر كشورها در استان
 • نظارت بر اجرای تصمیمات شورای هماهنگی امور آوارگان و كمیسیون ماده 12 اتباع خارجی مبنی بر طرد و خروج آوارگان و اتباع خارجی متخلف از طریق مراجع ذی صلاح
 • انجام امور مربوط به ترخیص و توزیع كالاهای اهدایی با كسب مجوز از مركز تهیه گزارش های لازم از كمك های اهدایی دریافتی و نحوه توزیع آنها
 • انجام امور مربوط به برگزاری سمینارها و گردهمایی ها و مصاحبه مطبوعاتی در ارتباط با اتباع و مهاجرین خارجی با هماهنگی مركز
 • انجام امور مربوط به بازدید هیات های خارجی با هناهنگی ادارات ذی ربط
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم و ارائه آن به مقامات ذیصلاح
بالا