اشتغال در استان کردستان

تحلیلی بر وضعیت بازار كار

اهمیت وجود اطلاعات دقیق و بهنگام به عنوان یكی از مهمترین نیازهای برنامه ریزی و تصمیم گیری موثر بازار كار، بر كسی پوشیده نیست. عرضه و تقاضای نیروی كار به عنوان دو مولفه اصلی این بازار نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. و بلكه یكی از اصلی ترین نیازهای اطلاعاتی تشكیل می دهند .
توسعه و اصلاح كیفیت اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی كار می تواند باعث ایجاد تحول بزرگی در برنامه ریزی سیاستهای بازار كار گردد. و برای سازمانها و ارگانهایی كه در عملكرد بازار كار تاثیر گذار هستند، اطلاعات مناسب حمایت كننده سیاستهای اتخاذ شده توسط آنان است و مبنایی برای ارزیابی تاثیر این سیاستها فراهم می آورد .
مراكز كاریابی ( مراكز خدمات اشتغال دولتی و كاریابیهای غیر دولتی ) از طریق كسب فرصت خالی شغلی برای افراد بیكار و از طرف دیگر با معرفی نیروی كار مورد نیاز كارفرمایان به لحاظ خصوصیات تخصصی و فردی نقش واسطه ای مهمی در بازار كار دارند . مراكز كاریابی به طور غیر مستقیم بر عرضه و تقاضای نیروی كار تاثیر گذار هستند. و سعی می كنند نیروی كار مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را از منابع تامین نمایند . همچنین این مراكز می توانند هزینه های تامین نیروی كار مورد نیاز كارفرمایان را كاهش داده و جریان استخدام نیروی كار را تسهیل نمایند .
در دنیای امروز مراكز كاریابی عامل كلیدی در سطح ملی و محلی برای هدایت نیروی كار به اشتغال و كاهش موانع استخدامی می باشند . با توجه به ظهور فناوریهای نوین در عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات و مهیا شدن ابزارهای لازم برای خدمت رسانی بهتر . نوسازی و تحول در روشهای ارائه این خدمات امری ضروری است .
طراحی نظام اطلاع رسانی بازار كار با هدف ارائه كمكهای تكنیكی و پشتیبانی در تولید آمار و استفاده از اطلاعات بازار كار كشور علاوه بر این تنظیم دقیق و روشن اهداف و آموزش دوباره كاركنان خدمات اشتغال و ارزیابی پیشرفت های حاصل می تواند باعث اجرای هر چه بهتر نقش این مراكز در بازار كار باشد

بالا
وضعیت جویندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاریابی سال 1383

وضعیت جنسی :
_ در سال 1383 از تعداد 10913 نفر جوینده كار كه در مراكز كاریابی ثبت نام كرده اند 7340 نفر ( 67 درصد ) را مردان و 3573 نفر ( 33 درصد ) را زنان تشكیل می دهند .
_ در این دوره تعداد افراد جویای كار ثبت نام شده در مراكز كاریابی ( 10913 نفر ) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( در سال 1382 تعداد 23973 نفر در مراكز كاریابی ثبت نام داشته اند . ) 54 درصد كاهش نشان می دهد .

وضعیت سواد :
5 درصد جویندگان كار بی سواد . 44 درصد زیر دیپلم . 38 درصد دارای تحصیلات دیپلم و 13 درصد دانش آموختگان دانشگاهی ( 7 درصد فوق دیپلم 5 درصد لیسانس و یك درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و به بالا ) بوده است .
اطلاعات آماری فوق از چند جنبه در برنامه ریزیها كاربرد دارد :

  • 44 درصد جویندگان كار دارای تحصیلات زیر دیپلم می باشند . بنابراین نیاز به دانش آموزان . مهارتهای فنی و ... برای این گروه از جویندگان كار ضرورت می یابد تا از این طریق بتوانند در بازار كار شغل مناسب با مهارت خود را كسب نمایند .
  • 38 درصد جویندگان كار دارای تحصیلات دیپلم می باشند . بنابراین نیاز به كسب مهارتهای فنی و تخصصی و ... با هدف كاهش زمان جستجوی شغل و مشغول به كار شدن برای این گروه الزامی به نظر می رسد .
  • 13 درصد جویندگان كار دانش آموختگان دانشگاهی می باشند كه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای آموزشی انجام شده در كشور ضروری است . كه در وهله اول نیاز سنجی از رشته های مورد نیاز بازار كار كشور صورت گیرد و از سوی دیگر فرصت های شغلی مناسب برای بهره گیری از نیروی كار متخصص فراهم آید و در نتیجه آن سرمایه گذاری آموزشی انجام شده جهت تربیت و انتقال مهارت و دانش به نیروی كار مورد استفاده قرار گیرد .
  • 5 درصد جویندگان كار بیسواد بوده اند .

وضعیت سنی :
در دوره مورد بررسی از كل جویندگان كار ثبت نام شده 52 درصد در گروه سنی 24 – 15 سال 35 درصد در گروه سنی 34 – 25 سال . 10 درصد در گروه سنی 24 – 35 سال . 3 درصد در گروه سنی 54 – 45 سال و یك درصد در سنین 55 سال و به بالا بوده اند . به عبارتی حدود 52 درصد جویندگان كار در گروه سنی جوانان ( 24 – 15 ) سال قرار دارند كه با توجه به جوان بودن ثبت نام شدگان توجه خاصی را طلب می نماید .
بیكاری جوانان علاوه بر جنبه های اقتصادی آن دارای اثرات زیان كار اجتماعی و سیاسی نیز می باشند . بطوریكه مبارزه با معضل بیكار جوانان در اكثر كشورهای در حال توسعه حتی در كشورهای صنعتی به عنوان اولویت اول در طراحی سیاستهای بازار كار در نظر گرفته می شود . بنابراین یكی از اهداف اصلی سیاستهای حمایتی و طرحهای اشتغالزا در استان می بایست در راستای ایجاد اشتغال در بین جوانان باشد .

وضعیت مهارت :
از كل جویندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاریابی 54 درصد فاقد مهارتهای فنی و حرفه ای بوده اند و 46 درصد نیز از مراكز آموزش فنی و حرفه ای و دیگر مراكز آموزشی ( وابسته به دولت ) و آموزشگاههای آزاد . مدارك فنی و حرفه ای اخذ نموده اند .
با توجه به اینكه حدود 54 درصد از جویندگان كار فاقد مهارتهای فنی و حرف های می باشند لازم است زمینه های توسعه كمی و كیفی آموزش های فنی و حرفه ای به گروههای مختلف متقاضی از جمله ثبت نام شدگان در مراكز كاریابیهای فراهم گشته تا در نتیجه آن امكان اشتغال آنان در بازار كار افزایش یابد .
ناهماهنگی میان برنامه های آموزشی استان در سطح مختلف با نیازهای واقعی بازار كار بعضا موجب عدم امكان بهره گیری صحیح از منابع انسانی می شود كه خود عاملی در جهت گسترش بیكاری است . برای رفع این معضل می بایست . آموزش نیروی انسانی متناسب با نیاز بنگاهها، موسسات و كارگاههای اقتصادی و روز آمد نمودن مهارت نیروی كار با تاكید بر مشاركت بخش غیر دولتی مد نظر قرار گیرد . بدین منظور راهكارهای زیر پیشنهاد می گردد :

  • 1 - برقراری سازكار لازم به منظور شناسایی نیاز بنگاههای اقتصادی از نظر میزان تخصص و مهارت مورد نیاز .
  • 2 - توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ضمن كار برای شاغلین به منظور ارتقاء مهارتهای نیروی كار .
  • 3 - ایجاد ارتباط بین بخشهای اقتصادی و نظام آموزشی كشور در جهت هماهنگ كردن نظام آموزشی با نیازهای بازار كار .
  • 4 - توسعه آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی .
  • 5 - توسعه مراكز تربیت مربی در سراسر كشور .
بالا
وضعیت فرصتهای شغلی و بكار گمارده شدگان

1 ) بررسی وضعیت فرصتهای شغلی اعلام شده توسط كارفرمایان به مراكز كاریابی در سال 1383:
در سال 1383 جمع فرصت های شغلی اعلام شده به مراكز كاریابی 1049 مورد بوده است كه نسبت به سال قبل از آن 56 درصد كاهش داشته است . یكی از عمده دلایل این كاهش چشمگیر در تعداد فرصتهای شغلی كسب شده ، اجرای طرح ضربتی اشتغال در سال 1381 ( طرح سیصد هزار فرصت شغلی ) و به دنبال آن مراجعه كارفرمایان به مراكز كاریابی جهت استفاده از تسهیلات طرح مذكور بوده است و درخواستی كه منجربه پرداخت وام به كارفرمایان گردید به مثابه یك فرصت شغلی تلقی شد .
در سال 1383 از كل فرصتهای شغلی اعلام شده ( 1049 مورد ) بخش صنعت123 مورد ( 12 درصد ) ، بخش كشاورزی 18 مورد ( 2 درصد ) و بخش خدمات 908 مورد ( 86 درصد ) می باشد .
بیشترین فرصت شغلی اعلام شده در سال 1383 مربوط به بخش خدمات 908 مورد ( 21 درصد برای زنان و 79 درصد برای مردان ) می باشد . از مجموع 1049 مورد فرصت شغلی ، 203 مورد ( 19 درصد ) به زنان اختصاص یافته است كه از این تعداد 6 درصد در بخش صنعت ، 94 درصد در بخش خدمات .
از كل فرصتهای شغلی ( 1049 مورد ) 846 مورد معادل 81 درصد كل فرصتهای مختص مردان باشد كه از این تعداد 13 درصد در بخش صنعت ، 2 درصد در بخش كشاورزی 85 درصد در بخش خدمات در مقایسه فرصتهای شغلی اختصاص یافته به مردان و زنان می توان مشاهده نمود كه فرصتهای شغلی اختصاص یافته به مردان در دو بخش صنعت و خدمات بیشتر از فرصتهای اختصاصی برای زنان بوده است
فرصتهای شغلی اعلام شده در سال 1383 ، از سوی واحدهای متقاضی نیروی كار با مالكیت دولتی 127 مورد معادل 12 درصد ، تعاونی 9 مورد معادل یك درصد و خصوصی 913 مورد معادل 87 درصد از كل فرصتهای شغلی اعلام شده بوده است كه بیشترین فرصت شغلی اعلام شده مربوط به بخش با مالكیت خصوصی با 913 مورد ( 87 درصد برای زنان و درصد برای مردان )

2 ) بررسی وضعیت بكار گمارده شدگان از طریق مراكز كاریابی در سال 1383 :
در سال 1383 ، 721 نفر در بخشهای گوناگون اقتصادی و مالكیت های سه گانه ( مزد بگیری ) بكار گمارده شده9 اند . بنابراین در مقایسه با سال 1382 كه تعداد بكار گمارده شدگان 1430نفر بوده ، معادل 50 درصد كاهش داشته است این مساله نتیجه ایجاد سیصد هزار فرصت شغلی برای جویندگان كار در طول سال 1381 بوده است . در مجموع مردان با 580 نفر ( 80 درصد ) و زنان 141 نفر ( 20 درصد ) بكار گمارده شدگان سال 1383 را تشكیل می دهند .
از كل بكار گمارده شدگان سال 1383 ، 363 نفر (50 درصد ) زیر دیپلم می باشند كه بیشترین تعداد بكار گماری در سطوح تحصیلی را شامل می شود . در گروه فوق لیسانس به بالا 48 نفر امكان بكار گماری را در سطح استان پیدا نموده اند كه 7 درصد كل بكار گمارده شدگان این سال است . به عبارت دیگر از 663 نفر جوینده لیسانس و فوق لیسانس به بالا كه در مراكز كاریابی ثبت نام نموده اند فقط 48 نفر معادل 7 درصد بكار گمارده شده اند . در گروه سنی 34 – 25 سال تعداد بكار گمارده شدگان 345 نفر ( 48 درصد ) می باشند كه بالاترین میزان بكار گماری در سال 1383 می باشد . جوانان ( 24 – 15 سال ) كمترین شانس بكارگماری را در مقایسه با سایر گروههای سنی داشته اند به طوری كه نسبت جوانان به كار گمارده شده به جوانان ثبت نام شده تنها معادل 2 درصد می باشد .
این نسبت در گروههای سنی ( 34 – 25 سال ) برابر 3 درصد و در گروه سنی ( 44 – 35 سال ) برابر یك درصد و در گروه سنی ( 54 – 45 سال ) برابر 50 درصد می باشد اما بیشترین شانس بكار گماری در گروه سنی 55 سال به بالا معادل 11 درصد است .
216 نفر از بكار گمارده شدگان معادل 30 درصد دارای مهارت بوده كه این مهارت از طریق مراكز آموزش فنی و حرفه ای ، آموزشگاههای آزاد و مراكز آموزش وابسته به دولت كسب شده است .
بیشترین میزان بكار گماری از افرا دارای مهارت در سال مذكور مربوط به دارندگان مدرك مراكز آموزش فنی و حرفه ای بوده است كه از این تعداد 19 درصد با مدرك مراكز فنی و حرفه ای بكارگمارده شده اند
از كل بكار گمارده شدگان سال 1383 ، 505 نفر ( 70 درصد ) فاقد مهارت بوده اند كه در این راستا باید زمینه های لازم برای ارتقاء مهارت افراد در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار تعمیم داده شود

بالا
جدول جویندگان كار ثبت نام شده در سال 1383 به تفكیك مراكز خدمات اشتغال دولتی و غیر دولتی

جدول جویندگان كار ثبت نام شده در سال 1383 به تفكیك مراكز خدمات اشتغال دولتی و غیر دولتی

بالا
جدول بكار گمارده شدگان در سال 1383 به تفكیك مراكز خدمات اشتغال دولتی و غیر دولتی

جدول بكار گمارده شدگان در سال 1383 به تفكیك مراكز خدمات اشتغال دولتی و غیر دولتی

بالا
توزیع فرصتهای شغلی اعلام شده بر حسب بخشهای عمده اقتصادی و جنس به تفكیك نوع مراكز

توزیع فرصتهای شغلی اعلام شده بر حسب بخشهای عمده اقتصادی و جنس به تفكیك نوع مراكز

بالا
توزیع فرصتهای شغلی اعلام شده بر حسب نوع مالكیت و جنس به تفكیك نوع مراكز در سال 1383

توزیع فرصتهای شغلی اعلام شده بر حسب نوع مالكیت و جنس به تفكیك نوع مراكز در سال 1383

بالا

خدمات اشتغال

قسمت عمده مراجعین اداره كل و امور اجتماعی كردستان و ادارات تابعه به واحدهای خدمات اشتغال مربوط می شوند . این مراكز مؤظفند ضمن راهنمایی شغلی متقاضیان كار و ثبت نام از آنان و یافتن فرصتهای شغلی از طریق اعلام نیاز واحدها و سازمانهای استخدام كننده ، با رعایت ضوابط موجود و اولویتها نسبت به معرفی به كار افراد واجد شرایط اقدام نمایند .
ضمنا با مطالعات و بررسیهای لازم پیرامون زمینه های شغلی ، نیروی انسانی و مسائل مربوط به اشتغال و بیكاری و با تحلیل وضعیت بازار كار منطقه مسئولین اجرایی مراكز تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری را در جریان امر بگذارند تا با تدابیر لازم و یافتن راه حلهای اصولی و اجرای طرحهای اشتغالزا راه حلهای شایسته و مناسبی را برای اشتغال منطقه چاره جویی نمایند .
در سال 83 جویندگان كار ثبت نام شده 10178 نفر بوده كه 3410 ثبت نام شدگان را زنان و 6768 را مردان تشكیل داده اند . بطوریكه از این تعداد ثبت نام شده 9975 نفر جویندگان كار عادی و 172 نفر ایثارگران و 31 نفر معلولین و جانبازان بوده اند
از 884 فرصت شغلی بدست آمده 166 متعلق به زنان و 718 متعلق به مردان بوده است بطوریكه از این تعداد فرصت شغلی بدست آمده 6 فرصت شغلی مربوط به ایثارگران و 1 مورد مربوط به معلولین و جانبازان و بقیه مربوط به افراد عادی است . در این رابطه 765 نفر معرفی بكار صورت گرفته است كه 145 مربوط به زنان و 620 مربوط به مردان می باشد بطوریكه 737 جویندگان كار عادی و 9 ایثارگران و جانبازان بوده اند . از 765 نفر معرفی بكار جویندگان كار ذكر شده 629 نفر بكار گماری شده اند كه 115 زن و 514 مرد بوده اند . لذا پیش بینی برای سال 84 برابر یك افزایش 5% درصدی می باشد .

بالا
گزارش عملكرد آماری واحد خدمات اشتغال اداره كل كار و امور اجتماعی كردستان

گزارش عملكرد آماری واحد خدمات اشتغال اداره كل كار و امور اجتماعی كردستان

بالا

وضعیت جویندگان كار

بر اساس آمار و اطلاعات موجود اداره كل كار و امور اجتماعی كردستانم از 10178 نفر جویندگان كار در سال 83 حدود 5% بی سواد ، 15% دارای سواد خواندن و نوشتن ، 4% نهضت سواد آموزی و 18% دارای تحصیلات ابتدایی و 22% راهنمائی و سیكل و دبیرستان و 38% مدرك دیپلم و 7% دارای مدرك لیسانس و بالاتر می باشند .

بالا
جدول توزیع جویندگان كار به تفكیك میزان سواد در سال 83

جدول توزیع جویندگان كار به تفكیك میزان سواد در سال 83

مآخذ :اداره كل كار و امور اجتماعی كردستان

بالا
جدول توزیع جویندگان كار به تفكیك مشاغل عمده در سال 83

جدول توزیع جویندگان كار به تفكیك مشاغل عمده در سال 83

بالا
جدول توزیع جومیندگان كار به تفكیك گروههای سنی در سال 1383

جدول توزیع جومیندگان كار به تفكیك گروههای سنی در سال 1383

بالا
جدول توزیع جویندگان كار و بكار گمارده شدگان بر حسب مهارت 83 – 81

جدول توزیع جویندگان كار و بكار گمارده شدگان بر حسب مهارت 83 – 81

بالا
جدول توزیع جویندگان كار و بكار گمارده شدگان به تفكیك میزان سواد 83 – 81

جدول توزیع جویندگان كار و بكار گمارده شدگان به تفكیك میزان سواد 83 – 81

بالا
جدول توزیع فرصتهای شغلی بر حسب بخشهای عمده اقتصادی و نوع مالكیت كارگاه و جنس 83 – 81

جدول توزیع فرصتهای شغلی بر حسب بخشهای عمده اقتصادی و نوع مالكیت كارگاه و جنس 83 – 81

بالا
جدول عملكرد كاریابیهای غیر دولتی در سال 82 و 83

جدول عملكرد كاریابیهای غیر دولتی در سال 82 و 83

بالا

بیمه بیكاری

قانون بیمه بیكاری با هدف حمایت از اقشار مولد جامعه تهیه و تصویب گردیده كه سعی شده در شرایط اتخاذ سیاستهای گوناگون اقتصادی و نوسانات ناشی از برنامه های اجرایی آن لطمه چندانی بر نیروی كار وارد نیاید .
از این ضرورت داشت كه در راستای اصل 29 قانون اساسی به منظور حمایت از نیروی كار در شرایط بیكاری ، با فراهم آوردن امكانات و تمهیداتی زمینه را برای گذران معیشت خانوار افراد بیكار كه قهرا و بدون میل و اراده معاش زندگی آنان دستخوش تزلزل گردیده فراهم و حمایت اجتماعی از آنان به عمل آید .
در سال 83 حدود 1596 نفر واجدین شرایط بیمه بیكاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند و برای 1302 نفر بیمه بیكاری بر قرار شده است كه از این تعداد مقرری بگیر 106 به نهضت سواد آموزی و 421 به آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و كسب مهارت معرفی شدند و 185 نفر نیز اشتغال بكار مجدد یافتند و 5 نفر نیز از طریق طرحهای اشتغالزا مجددا به كار اشتغال یافته و تعداد 947 نفر از كل مقرری بگیران سال 83 قطع مقرری بیمه بیكاری شدند . پیش بینی برای سال 84 در واحد بیمه بیكاری بر اساس 7% افزایش عملكرد سال 83 می باشد .

بالا
گزارش عملكرد آماری واحد بیمه بیكاری اداره كل كار و امور اجتماعی كردستان

گزارش عملكرد آماری واحد بیمه بیكاری اداره كل كار و امور اجتماعی كردستان

بالا