اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار

  • انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله
  • ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی كه براساس تشكیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد
  • اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار.
  • انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استاندار و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استان.
  • انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات كشوری و لشكری و مهمانان خارجی.
  • برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و دهیاری ها استان.