اهداف و وظایف حراست

 • اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شكایات واصله در مورد آنها.
 • برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت كلیه فعالیت ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیر مجاز به پرسنل، تأسیسات و اسناد و مدارك و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان.
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون پرسنل استانداری و واحدهای تابعه و حفاظت از آنها و ارائه گزارش های نوبه ای و موردی به استاندار.
 • بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.
 • اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه.
 • بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همكاری دستگاههای ذیصلاح.
 • صدور كارت شناسایی كاركنان و انجام و طبقه بندی كلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی.
 • نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به استانداری.
 • اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت كشور.
 • تهیه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری.
 • ارتباط مسمتر با واحد حراست وزارت كشوربمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم.
 • پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت كشور.
 • انجام امور مربوط به بیسیم و تلكس استانداری.