اهداف و وظایف دفتر انتظامی و امنیتی

 • جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان بمنظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها در جهت طرح در شورای تأمین استان.
 • دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف حوزه ستاد وزارت كشور و شورای امنیت كشور جهت طرح در شورای تأمین استان.
 • تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و پیگیری آنها.
 • بررسی و پیگیری مصوبات شورای شهرستان ها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم دراین زمینه.
 • ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.
 • انجام امور مربوط به نگهداری اسناد و مدارك و مكاتبات شورای تأمین استان.
 • بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگی ارگان های امنیتی ونظامی وانتظامی و پیگیری اجرای مصوبات شورای تامین استان .
 • پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مسمتر از اماكن و تأسیسات اداری طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی.
 • شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع دسته جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان های اجرایی و امنیتی و انتظامی در این زمینه.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با ارگان ها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه.
 • پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست بازرسی و واحدهای انتظامی بصورت دائم و یا موقت از طریق قوانین و مقررات مربوطه.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل روخدادها و گزارش های امنیتی و اجتماعی جهت ارایه به حوزه ستاد وزارت كشور و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
 • رسیدگی به شكایات مردم از مأمورین انتظامی و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.
 • انجام اقدامات مربوط به كنترل و نظارت بر قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در استان.
 • پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی، احوال شخصیه در حوزه استان.
 • دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.
 • انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ، ترك تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاك اتباع خارجی و تكمیل و ارسال مدارك مربوط به وزارت كشور و سایر مراجع ذیربط.
 • انجام امور مربوط به پناهندگان ومعاودان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها، نواقص و معایب موجود از طریق مراجع مسئول.
 • مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
 • انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی .
 • تشكل كمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت پناهندگان، معاودان و ...