اهداف و وظایف دفتر سیاسی و انتخابات

 • بررسی گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب ، جمعیت ، انجمنهای  سیاسی ،صنفی و اسلامی
 • نظارت بر نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن ها اسلامی و پیگیری و تشكیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی جهت صدور مجوز های لازم
 • دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه های در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی.
 • تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه.
 • بررسی مسائل و مشکلات واحدهای کارگری، تولیدی و صنفی.
 • امور مربوط به اقلیتهای دینی شناخته شده در استان.
 • جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعكاس به وزارت كشور.
 • پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امورمربوط به استان
 • انجام امور مربوط به كلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • تحلیل و بررسی آمار انتخابات مختلف در استان.
 • بررسی و انجام مطالعات در خصوص عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان در راستای ارتقاء، ایجاد، الحاق و انتزاع عناصر تقسیمات کشوری در ارتباط با روستا، دهستان، شهر، بخش و شهرستان