اهداف و وظایف دفتر امور اجتماعی و شوراها

 • بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان.
 • تحقیق پیرامون مسائل ومشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل آنها به مقامات مسئول.
 • بررسی مسائل و نیامندی های اجتماعی وفرهنگی منطقه اولویت ها در این زمینه و تعامل همكاری با حوزه ستاد وزارت كشور.
 • بررسی نیازهای استان در زمینه مسائل بهداشتی، فرهنگی اجتماعی.
 • مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی مردم.
 • نظارت و پیگیری لازم در مورد رسیدگی و بهبود وضع اماكن عمومی.
 • اقدام در تجهیز و مشاركت مردم روستا و شهر در امور اجتماعی و كارهای عام المفعه.
 • نظارت و مراقبت در تشكیل و فعالیت شورای نامگذاری استان براساس مقررات موجود.
 • بررسی درخواست های مربوط به نامگذاری و تغییر نام واحدهای مختلف تقسیمات كشوری واماکن عمومی در سطح استان وارائه پیشنهادات لازم به وزارت کشور .
 • جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز درزمینه شوراهای اسلامی استان و بررسی اقدامات و عملكرد آنها و بررسی گزارش های ارسالی شهرستان ها.
 • انجام برنامه ریزی های سالم بمنظور ارتقاء روزافزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا.
 • تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراها با وظایف مسئولیت های قانونی خود و سایرمسائل مورد نیاز در جهت اجرای هرچه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوط و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا.
 • بررسی و تنظیم پیشنهاد برنامه آموزشی برای كاركنان استانداری وفرمانداری ها و بخشداری ها در زمینه آشناسازی آنان با قوانین و آئین نامه ها ، دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا.
 • برنامه ریزی و اقدامات لازم بمنظور ترویج فرهنگ شورایی در بین اقشار مختلف مردم استان با همكاری دستگاههای ذیربط.
 • برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا بمنظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود.
 • بررسی شكایت های واصله از شوراهای اسلامی ورسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات.
 • بررسی و سنجش لازم بمنظور شناخت زمینه های مشاركت مردم در حوزه موضوعات اجتماعی و ارائه راهكارهای مناسب در جهت افزایش آن دراستان.
 • بررسی عوامل موثر در جهت اجرای سیاست های اجتماعی دولت از طریق سازمانهای مردم نهاد.
 • برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و پیش بینی لازم در جهت قانونمند نمودن فعالیت های آنها.
 • نظارت مستمر برفعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همكاری سازمان های ذیربط.
 • دریافت و تنظیم و تكمیل پرونده متقاضیان تشكلهای مردمی جهت صدور پروانه تاسیس ساده سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد و پیگیری آن از طریق مراجع ذیربط.
 • بررسی های لازم در خصوص هویت هیأت مؤسس و دیگر ارگان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با همكاری سازمان های ذیربط.
 • بررسی و رسیدگی به گزارشات و شكایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط.
 • بررسی و مطالعه راهكارهای تشویق و ارتقاء كیفی سازمان های مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه ای تخصصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 • هماهنگی و همكاری با فرمانداری ها در راستای اهداف توسعه و افزایش مشاركت های اجتماعی و تشكیل سازمان های مردم نهاد در سطح استان.