اهداف و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 
نظارت بر سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در قالب سیاست­های کلی ابلاغی .
ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی بر اساس شاخص­ها و ضوابط مصوب معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات نفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
انعکاس نارسائی­ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به مراجع ذیربط
نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی رفاهی و استخدامی کارمندان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه­ها و تههیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ­العاده­های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی.
نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات .
نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای ) استانداری ، فرمانداری­ها و بخشداری­های تابعه بر اساس برنامه­های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل­های بودجه.
توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق سازماندهی و پیش­بینی آموزش­های مناسب در چارچوب سیاست­ها و برنامه­های ابلاغی در سطح استان و نظارت بر اجرای آن.
مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه­های آموزشی کارمندان واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی وشهردای­ها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.
نظارت بر اجرای آئین­نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده در سطح استان .
مدیریت اجرای ارزشیابی نوبه­ای کارمندان دولت و نظارت بر برگزاری دوره­های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه­های ارزشیابی .
حمایت از طراحی و تهیه بسته­های مناسب نرم افزاری و نظارت بر آموزش بسته­های مذکور به منظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی .
نظارت بر اجرای برنامه­ها و طرح­های تحول اداری- توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و ارائه گزارش­های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
تهیه الگو و سیستم­های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان و استانداری .
نظارت بر ارائه صحیح خدمات پشتیبانی سخت­افزاری به واحدهای مختلف استانداری .
حمایت از طراحی و تهیه بسته­های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
نیاز سنجی و نظارت بر اجرای طرح­های مطالعاتی و پژوهشی و ارزشیابی آن در چارچوب سیاست­های ابلاغی  کشور .
نظارت بر انجام مطالعات  بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست­های سازمانی استانداری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی براساس ضوابط و شاخص­های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه­ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمیاه انسانی رئیس جمهور .
نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه­های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع .
پیگیری و انجام امور مربوط به بهره­وری واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور و سازمان ملی بهره وری ایران.
نظارت بر چگونگی انجام آئین­نامه های و دستورالعمل­ها و رویه های اجرایی کار .
 
دفتر منابع انسانی و تحول اداری
 
مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی­ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
نظارت بر اجرای آیین­نامه ، ضوابط ، انتصابات ، انتخابات ، و تغییرمدیران در واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی .
نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در ابعاد شاخص­های عمومی و اختصاصی به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و تهیه و تدوین برنامه های بهبود موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف  و تهیه تدوین برنامه های بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی استان و ارائه پیشنهادهای لازم به کارگروه مربوطه استان و انعکاس به حوزه ستادی به دستگاههای اجرایی مربوطه.
پیگیری ونظارت در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای استانی دستگاههای اجرایی استان مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان و دریافت نتایج حاصله از واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی حسب موضوع .
نظارت ، ارزیابی و تعیین امتیاز مدیران کل واحدهای استانی دستگاه اجرایی بر اساس امتیاز دستگاه در ابعاد شاخص­های عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستوالعمل­های صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساین رییس جمهور.
انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه­های  اجرایی بر اساس ضوابط و شاخص­های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
بررسی و پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحد متبوع .
نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اداری ، توسعه فناوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش­های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت­های تصدی­گری مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتماعی ،رفاهی و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی بر ساسا روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.
انجام وظایف دبیرخانه­ای کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان .
نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه­های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و
ضوابط ابلایغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع.
بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاههای اجرایی بر اساس شاخص­ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نظارت بر چگونگی صدور مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور .
اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده .
نظارت بر اجرای دوره­های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و ارزیابی آن .
ارتباط مستمر با دفاتر ذیربط در وزرات کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور به منظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .
انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.
نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات و دستورالعمل­­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا وفوق­العاده ها و طرح های ارزیابی مدیران ، محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس اختیارات تفویض شده به انها .
نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری موردنیاز واحدهای بخشی و وستادی .
پیگیری و انجام امور مربوط به بهره­وری واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و مسایل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره­وری ایران از رطیق ستاد وزارت کشور.
فراهم آوردن امکانات تشویق کارکنانی که خدمات موثر و برجسته­ای داشته اند بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط و تهیه شناسنامه جهت این کارکنان .
 
دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت
 
مطالعه و بررسی در زمینه فن­آوری سخت افزاری ونرم افزاری و نوآوری­ها و طرح­های جدید به منظور ارتقای سطح کارآیی و واحدهای استانداری .
برنامه­ ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسائل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده امکانات سخت افزاری و نرم افرازی .
پیاده­ سازی و نصب و راه­اندازی سیستم­های کاربردی محدود و نیمه گسترده
تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل­های اجرایی به منظور بهره­برداری کاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه­ای .
توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم­های کاربردی فناری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه .
پیش بینی و برنامه ریزی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء و افزایش مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره­وری بهینه در این زمینه با همکاری دفتر اموزش و پژوهش .
ارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت فناوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت جل مشکلات در استان و شهرستان­های تابعه.
تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستمهای اتوماسیون اداری ، انتخابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی در استانداری .
ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یکپارچه در زیمنه فناوری اطلاعات در مجموعه استان .
بررسی و رفع آسیب پذیری­های نرم افزارو سخت افزار وسرویس­های شبکه و پیش­بینی­های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم­ های نرم افزاری و سخت افزاری .
در راستای تحقق دولت الکترونیک و در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری ، تهیه و طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی ،کنترل و هدایت و توسعه پورتال استانداری در جهت راتقاء بهره­وری سیستم­ها و زیرسیستم­ها.
برگزاری همایش­ها و سمینارها و... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط.
 
دفتر آموزش و پژوهش
 
اجرای سیاست­ها ، خط مشی­ها و برنامه­های مصوب مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت کشور و مؤسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پس از هماهنگی با ستاد وزارت کشور) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان
تنظیم برنامه­های سالانه آموزش­های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری ، فرمانداری­ها و بخشداری­ها درزمینه­های مدیریت ، فنون اداری ، مباحث تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات در چارچوب سیاست­های ابلاغی .
بررسی و احصاء نیازهای اموزشی در زمینه مدیریت و فنون اداری خاص دستگاه­های استانی
مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و اعلام به مبادی سیاست گذار .
مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی .
اجرای دوره های آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی .
اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه دروه های بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از مبادی ذیربط.
همکاری در اجرای ارزیابی دروه های آموزشی به منظور سنجش اثربخشی دوره های مذکور یا مبادی ذیربط .
ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط.
صدور گواهینامه دروه­های آموزشی کوتاه مدت مصوب وخاص استان
انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و اعلام نتیجه مبادی ذیربط.
نظارت بر جذب استادان و مجرب و توانمند بومی و غیربومی برای آموزش کاربردی و اثربخش دروس مورد نظر و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه.
کمک به ارتقاء برنامه­ های آموزشی و پزوهشی با بهره­گیری ازتکنیک­ها و تکنولوژی های جدید و ارائه پیشنهاد دوره­های اموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی برای اخذ تایید از مراجع ذیربط.
ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ، گارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط .
نظارت بر انجام پژوهش­های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه­ریزی و سایر عناوین مرتبط پس از تصویب در شورای پژوهش و فنآوری استان .
همکاری در زمینه جمع آوری و ارایه به موقع اطلاعات روزآمد و مورد نیاز برنامه­ریزان و کاربران در سطح استان .
تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظرات و اندیشمندان علمی در سطح استان.
ارائه نتایج پژوهش­های خاص استانی به مراجع ذیربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی.
اقدام لازم برای برگزاری آزمون های توجیهی بدو خدمت و آرمون های جامع.
فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه و تدوین پایان نامه توسط دانشجویان و دفاع ار آن
انجام امور دبیرخانه­ای شورای پژوهش و فن­اوری استان .
همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات و ارایه نظرات و پیشنهادات لزم در زمینه تهیه و اجرای طرح های عمرانی .
همکاری و مشارکت در انجام مطالعات لازم در زمینه های شناخت وضعیت مناطق شهری و روستایی استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی و شناخت نیازها و و اولویت­بندی آنها ، شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه و ارایه طرحها و پیشنهادات کاربردی و شناخت پدیده­های فرهنگی و اجتماعی و آُسیب پذیریهای جامعه .
برنامه ریزی و اجرای دروه های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظور آشناسازی آنها با وظایف و مسئولیت های قانونی.
بهره مندی از مطالعات و پژوهش های انجام شده در استان و ایجاد ارتباط با ستاد مرکزی وزرات کشور و سایر استا نها دراین زمینه با منظور تبادل اطلاعات .
اجرای دوره های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران استان به روش برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی طبق ضوابط اجرایی بودجه سنواتی کل کشور و نظارت دقیق بر آن.
 
اداره کل امور اداری و مالی
 
انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
انجام امور تشکیلات استانداری وواحدهای سازماین تابعه.
انجام فعالیت های مربوط به بهبود فرایند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .
اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری .
تهیه و صدور احکام مرخصیهای کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط .
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه.
تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات ، و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات.
بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری .
انجام فعالیت های مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن.
تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.
تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
تهیه و تنظیم گزارش­های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح­ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای آگاهی استانداری .
ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم ، تکمیل و اعاده آنها.
بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط .
نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و در مقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی .
ثبت و نگهداری تمامی آمارو اطلاعات پرسنلی بر اساس احکام صارده به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری .
تهیه و تنظیم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعالیت و عملیات .
دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیتهای مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از باابلاغ بودجه.
ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
دریافت ، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صارده .
تفکیک وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور.
بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری  وانجام امور جاری .
نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه .
انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
تهیه و تنظیم صدور اسناد هزینه ها و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمراستانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.
تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست های صادر شده.
انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
نگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم.
بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
تهیه و تنظیم و نگهداری حساب انبار و اسناد خرید.
تنظیم سرویس تلفن ، روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری و نظارت بر نحوه کار انها.
مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزس و سایر اتفاقات
انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل و استانداری و واحدهای تابعه.
 انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان.