اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری

 • مطالعه، بررسی و شناخت نارسائی ها و مشكلات دستگاه های اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.
 • پیگیری و نظارت براجرای تشكیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان به منظور انطباق تشكیلات با وضعیت نیروی انسانی.
 • بررسی و تایید تغییرات و اطلاحات تشکیلاتی دستگاه های اجرائی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده.
 • اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری وریاست جمهوری مرتبط با وظایف و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه .
 • پیگیری و نظارت براجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری، توسعه فن آوری اطلاعات در نظام اداری، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه های اجرایی استان و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذبریط.
 • ارتباط مستمر با دفاتر تحت پوشش معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت كشور در چارچوب خط مشی های تعیین شده در راستای هماهنگی و وحدت رویه در انجام امور مربوطه.
 • انجام هماهنگی های لازم به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه اجرایی به بخش غیر دولتی براساس روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.
 • انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان.
 • مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش های عمومی دستگاه های اجرایی استان و روشها و رویه های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاههای مرکزتوسط دستگاه های اجرایی استان.
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان و صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی مراجع ذبریط.
 • اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده .
 • نظارت براجرای دوره های كوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان.
 • نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی كاركنان دولت در دستگاههای اجرایی استان و سایر قوانین و مقررات استخدامی.
 • همكاری و هماهنگی در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی.
 • نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوقالعاده و طرح های ارزیابی مدیران ، محققان ومتخصصان و سایر طرح های امتیازی در دستگاهای اجرایی استان براساس اختیارات تفویض شده به آنها.
 • نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز و ارائه به مراجع ذیربط.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاه های اجرایی استان و مسایل و موضوعات مرتبط با سازمان بهره وری ایران.
 • بررسی و اظهار نظر در ارتباط با تغییرات سازمانی و سایر امور مربوط در حوزه استانداری.
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات هزینه ای و تملك دارائیهای استانداری.