وظایف و مسئولیتهای دفتر آموزش و پژوهش استانداری

 • اجرای سیاست­ها ، خط مشی­ها و برنامه­های مصوب مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت شکور و مؤسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پس از هماهنگی با ستاد وزارت کشور) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان
 •   تنظیم برنامه ­های سالانه آموزش­های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری ، فرمانداری­ها و بخشداری­ها درزمینه­ های مدیریت ، فنون اداری ، مباحث تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات در چارچوب سیاست­های ابلاغی .
 •  بررسی و احصاء نیازهای اموزشی در زمینه مدیریت و فنون اداری خاص دستگاه­های استانی
 • مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و اعلام به مبادی سیاست گذار .
 • مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی .
 •  اجرای دروه های آموزشی مصوب برای مدیران و کارنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی .
 •  اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه دروه های بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از مبادی ذیربط.
 • همکاری در اجرای ارزیابی دروه های آموزشی به منظور سنجش اثربخشی دروه های مذکور یا مبادی ذیربط .
 • ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط.
 •  صدور گواهینامه دروه­های آموزشی کوتاه مدت مصوب وخاص استان
 • انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و اعلام نتیجه مبادی ذیربط.
 •  نظارت بر جذب استادان و مجرب و توانمند بومی و غیربومی برای اموزش کاربردی و اثربخش دروس مورد نظر و ایجاد بانک اطلاعایت جامع در این زمینه.
 •  کمک به ارتقاء برنامه­ های آموزشی و پزوهشی با بهره ­گیری ازتکنیک­ها و تکنولوژی های جدید و اراده پیشنهاد دوره­های اموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی بای اخذ تایید از مراجع ذیربط.
 • ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ، گارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط .
 • نظارت بر انجام پژوهش­های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه­ ریزی و سایر عناوین مرتبط پس از تصویب در شورای  پژوهش و فنآوری استان .
 •  همکاری در زمینه جمع آوری و ارایه به موقع اطلاعات بروز و مورد نیاز برنامه­ ریزان و کاربران در سطح استان .
 •  تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظرات و اندیشمندان علمی در سطح استان.
 •  ارائه نتایج پژوهش­های خاص استانی به مراجع ذیربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی.
 •  اقدام لازم برای برگزاری آزمون های توجیهی بدو خدمت و آرمون های جامع.
 • فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه و تدیون پایانه نامه توسط دانشجویان و دفاع ار ان .
 •  انجام امور دبیرخانه­ای شورای پژوهش و فن­اوری استان .
 • همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات و ارایه نظرات و پیشنهادات لا زم در زمینه تهیه و اجرای طرح های عمرانی .
 • همکاری و مشارکتتدر انجام مطالعات لازم در زمیه های شناخت و وضعیت مناطق شهری و روستایی استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی و شناخت نیازها و اولویت­بندی آنها ، شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه و ارایه طرحها و پیشنهادات کاربردی و شناخت پدیده ­های فرهنگی و اجتماعی و آسیب پذیریهایی جامعه .
 • برنامه ریزی و اجرای دروه های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظور آشناسازی انها با وظایف و مسئویت های قانوین.
 •  بهره مندی از مطالعات و پژوهش های انجام شده در استان و ایجاد ارتباط با ستاد مرکزی وزرات کشور و سایر استا نها دراین زمینه با منظور تبادل اطلاعات .
 •  اجرای دروه های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران استان به روش برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی طبق ضوابط اجرایی بودجه سنواتی کل کشور و نظارت دقیق بر آن.