اهداف و وظایف معاونت برنامه ریزی

 • هماهنگی و مشاركت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداكثر امكانات و دریافت پیشنهادات و نظرات.
 • برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور با همكاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی.
 • هدایت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرحهای اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها وبا در نظر گرفتن جهات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان.
 • مطالعه، بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های كلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع.
 • بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های نظام مصوب.
 • نظارت و پیگیری برامر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملكرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه بمنظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها.
 • بررسی و نظارت برتهیه و تنظیم گزارش جامع از عملكرد و برنامه های خاص منطقه ای.
 • بررسی و شناخت در بهره برداری از كلیه امكانات موجود استان بمنظور ارائه پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین، مقررات ، مواد و تبصره های قوانین بودجه و برنامه های دولت در استان.
 • جمع آوری اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان بویژه نقاط محروم در رابطه با امكانات بالقوه و ایجاد ، نگهداری و گسترش اسناد و مدارك توسعه اقتصادی و اجتماعی استان.
 • بررسی و مطالعه مسائل و مشكلات ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت های مربوط به صادرات غیر نفتی با همكاری دستگاه های اجرایی ذیربط.
 • همكاری و هماهنگی به منظور دستیابی به راهكارهای مربوط به صادرات و ارتقاء سطح كیفیت آن منطبق با ویژگیهای استاندارد كالا وقابل قبول كشور وارد كننده.
 • ایجاد زمینه های لازم برای تشویق صادركنندگان كالا و افزایش سرمایه گذاری ها دراین زمینه میتنی بر معیارها و سیاست های مصوب.
 • بررسی و شناخت توانمدی و استعداد های استان در جهت تامین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور ریز بنائی ، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی با همكاری دستگاههای اجرائی استان.
 • همكاری و هماهنگی با بخش های مختلف استان در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه كوتاه مدت ( بوجه های سالانه ) و میان مدت استان در چاچوب برنامه های كلان كشور.
 • انجام فعالیت های مربوط به امور دبیرخانه ای كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری.
 • انجام فعالیت های امور دبیرخانه ای كارگروه درآمد استان.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تشكیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و كمیسیون ها و كمیته های مربوط برحسب مورد.
 • انجام امور دبیرخانه ای شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروه های مر بوط
 • انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات ، ‌مجامع ، شوراها ، كمیته ها ، كارگروه ها و كمیسیون ها حسب مورد و همچنین در زمینه تشكیل آنها و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 • انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه اجرایی به بخش غیر دولتی براساس روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.
 • نظارت براجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات ، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی براساس قوانین و مقررات.
 • ابلاغ كلیه مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه ها به دستگاه های اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی استان و نظارت برحسن اجرای آنها .
 • بمنظور رعایت در برنامه ریزی درون سازمانی و همچنین تجزیه و تحلیل طرح ها و برنامه های دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی استان در بخشهای مختلف.
 • هماهنگی و مشاركت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداكثر امكانات و دریافت پیشنهادات و نظرات.
 • برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور با همكاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی.
 • انجام مطالعات و بررسی و شناسائی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی استان بمنظور دستیابی به استعداد ها و توانمندی های استان در جهت كمك به تعیین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 • تدوین برنامه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی كوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت در چارچوب برنامه های كلان ملی و استانی.
 • تدوین برنامه های توسعه محلی ( شهرستانی ) در چارچوب برنامه های كلان استان و ملی با هدایت و همكاری دستگاههای اجرایی در راستای اجرای اهداف نظام مصوب.
 • بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روش های اجرایی مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی استان در چارچوب نظام مصوب.
 • نظارت بر امر برنامه های استانی وهدایت ارگان های اجرائی در تهیه وتنظیم طرح های اقتصادی با بهره گیری از تجارب و ضرورت های مورد اشاره در نظام مصوب
 • تهیه ، تدوین و اجرای طرح آمایش استان با بهره گیری از كلیه امكانات و ظرفیت های موجود در استان.
 • بررسی و مطالعات لازم بمنظور شناخت استعدادهای اقتصادی استان با هدف كمك به تهیه و تدوین سیاست ها و خط مش های اجرایی در راستای نظام مصوب.
 • هماهنگی و همكاری با ارگان های اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارشات نوبه ای استان و تجزیه و تحلیل طرح های مذکور.
 • بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری استعدادهای موجود استان و در چارچوب خط مشی های نظام مصوب.
 • ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی ، آمارگیری های نمونه ای و آماری ثبتی در چارچوب نظام آماری كشور.
 • سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی متناسب با اختیارات تفویضی و در چارچوب برنامه های ملی مركز آمار ایران.
 • سازماندهی ، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای در قالب چارچوب های طراحی شده در مركز آمار ایران.
 • ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی كشور.
 • نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مركز آمار ایران كه توسط دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می گیرد.
 • جمع آوری آمارهای ثبتی و تهیه ، تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مركز آمار ایران.
 • جمع آوری نیازهای آماری دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی استان.
 • تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نیاز استان در چارچوب نظام آماری.
 • تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری استانی و آمادهسازی آنها برای انتشار.
 • تهیه حساب های منطقه ای (استانی ) در قالب چارچوب واحد مورد تایید مركز آمار ایران.
 • ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های اداری و مراكز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان.
 • راهنمایی فنی به گروه ها و كارشناسان آماری واحدها و سازمان های استان.
 • بهنگام سازی چارچوب های آماری طبق دستورالعمل های مركز آمار ایران.
 • انجام تحقیقات و بررسی های آماری طبق دستورالعمل های مركز آمار ایران.
 • انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای استان.
 • تهیه و به هنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات آماری استان.
 • جمع آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان.
 • تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری.
 • فراهم نمودن زمینه های هماهنگی بین طرح ها و برنامه های استانداری با عنایت به سیاست ها و خط مشی های استان و همچنین برنامه ای نمودن فعالیت های كلیه ادارات استان و استانداری و واحدهای تابعه با توجه به نظام بودجه.
 • نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی كار.
 • بررسی و نظارت و ارزیابی مستمر بر اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای و پیشرفت برنامه ها و طرحهای دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی.
 • بررسی و نظارت بر نتایج و آثار اجتماعی و اقتصادی برنامه های اجرا شده از محل اعتبارات هزینه ای و تملك دارائیهای سرمایه ای بمنظور استفاده در تهیه و تنظیم این نوع برنامه ها.
 • پیگیری و نظارت براجرای محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها در دستگاههای اجرایی.
 • واگذاری فعالیتها به مجریان و واحدها در راستای استقرار نظام بودجه عملیاتی دستگاههای اجرایی.
 • نظارت برفعالیت ها و عملكرد دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آنها بمنظور شناخت و اطلاع از پیشرفت طرح ها و برنامه ها.
 • بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های كلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منایع.
 • جمع آوری اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان متناسب با برنامه های دستگا های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف با تعیین ضرورت ها و اولویت ها بمنظور تهیه و تنظیم بودجه تملك دارائی های سرمایه ای سالانه در چارچوب نظام درآمد هزینه استان و هماهنگ با سیاست ها و خط مشی های كلان بخش ها.
 • بررسی مستمر نحوه جذب اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی در چارچوب موافقتنامه ها و قوانین ومقررات مربوطه و تجزیه و تحلیل آن و ارائه نتایج به شورای برنامه ریزی استان.
 • بررسی و تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی با توجه به ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه سنواتی كشور.
 • همكاری با دستگاه های اجرایی استان در زمینه تهیه و طرح ها و پروژه ها وبرآورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه های بخش های مختلف.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای ، ردیف های مختلف و تبصره های بودجه كل كشور با توجه به خط مشی های تعیین شده.
 • تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع ذیربط.
 • بررسی ونظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و پروژه ها و میزان اعتبارات جذب شده و تهیه و تدوین گزارش چگونگی عملكرد اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه توسط دستگاه های اجرایی.
 • نظارت بر برنامه ها و فعالیت ها و عملكرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه ای استانی ارزیابی آنها.
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی .
 • پیگیری و انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای با همكاری دستگاه های ذیربط.
 • هماهنگی و پیگیری جلسات و كارگروه های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور دستگاه های ذیربط.
 • بررسی نارسائی ها ومشكلات و ارائه راه حل های مناسب به دستگاه های اجرائی و پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره ها و اصلاحبودجه به مراجع ذیربط در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرایی استان .
 • گزارش گیری از دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه .
 • اتخاذ و اعمال روش های اجرایی مناسب به منظور پیگیری امور مربوط به تحقق وصول در آمدهای دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی .
 • ایجاد زمینه های مناسب و تعیین خط مش لازم به منظور بهره برداری از كلیه امكانات موجود جهت تحقق افزایش درآمد و رسیدن به مراحل خودكفایی استان.
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات آماری استان با همكاری معاونت های مربوط در سطح استاندارد.