اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات  معاونت برنامه ریزی :


 • ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز آمار ایران.
 • سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و همکاری با مرکز آمار ایران.
 • ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.
 • نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکز آمار ایران که توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می گیرد.
 • ساماندهی، جمع آوری و استقرار نظام جامع آمارهای ثبتی استان و تهیه، و تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و سازگار با تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار ایران.
 • شناسایی، طبقه بندی و جمع آوری نیازهای آماری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
 • تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نیاز استان با هماهنگی ستاد وزارت کشور و مرکز آمار ایران در چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و نظام آماری کشور.
 • ارزیابی و نظارت بر طرح های آماری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
 • تهیه حساب های منطقه ای (استانی) در قالب واحد مورد تایید مرکز آمار ایران.
 • پردازش و تجزیه و تحلیل داده های آماری استان و ارائه گزارشات تحلیلی مورد نیاز جهت انتشار.
 • پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی آمار.
 • هماهنگی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مفاهیم و نرم افزارهای آماری در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی توسط واحد ذیربط در استانداری
 • ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های اداری و مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان.
 • بهنگام سازی چارچوب های آماری مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و دستورالعمل های مرکز آمار ایران
 • انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان.
 • ایجادسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری بر پایه اطلاعات مکانی و نقشه های تقسیماتی دفتر سیاسی و انتخابات.
 • تهیه اصلاح و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی؛ به استثناء نقشه های تقسیمات کشوری؛ مورد نیاز استان ها.
 • ارائه خدمات به دفتر سیاسی و انتخابات به منظور تهیه، اصلاح و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری.
 • رقومی سازی برگ نقشه های شهری و روستایی و تهیه فایل های رقومی.
 • پیگیری و به روز رسانی نقشه های تقسیمات سیاسی استان از دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بر اساس آخرین مصوبه های هیات وزیران.
 • تهیه فهرست نقشه ها و پایگاه داده های مکانی موجود در استان و ایجاد مرکز هماهنگی داده های مکانی در راستای ایجاد SDI  استان و نظارت بر اجرای پروژه های GIS و SDI استان.
 • انجام وظایف دبیرخانه گروه کارشناسی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی و هماهنگی و ارتباط با شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی.
 • هماهنگی در خصوص اشاعه فرهنگ GIS و SDI و اجرای دوره های آموزشی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی سیستم های اطلاعات مکانی در سطح استان.
 • هماهنگی در خصوص ایجاد و راه اندازی پایگاه های داده های مکانی استانی و شهری.

·