اهداف و وظایف حوزه معاونت عمرانی استانداری

 • هدایت و نظارت برارگان های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیر بنایی اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان.
  بررسی و نظارت و ارزیابی مستمر بر تملك دارائی های سرمایه ای و پبیشرفت برنامه ها وطرحهای دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه استانی .
  نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام پیشرفت آنها به سازمانهای اجرائی مربوطه بمنظور رفع موانع.
 • نظارت كلی بر طرح های عمرانی و فنی و اجرای نظام فنی - اجرایی استان در چارچوب
  نظام فنی - اجرایی كشور در استان.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تشكیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان وشورای برنامه ریزی و سایر شوراها و كمیسیون ها و كمیته های مربوطه برحسب مورد.
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت كمی و كیفی آنها.
  هدایت و نظارت برارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان.
  نظارت براجرای طرح های عمرانی وفنی ( تملك دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و گزارشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها.
  ارزشیابی اجرای پروژه های تملك دارای های سرمایه ای ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی،اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و انعكاس به مسئولین ذیربط.
 • تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملكرد دستگاه ها و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنهعا به منظور استفاده بهینه درتدوین برنامه های ملی منطقه ای و محلی.
 • بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان بمنظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارائه نظرات دراین زمینه به شوراتهای برنامه ریزی استان.
  مطالعه و بررسی وضع مناظق روستایی و شهری استان از نظر امكانات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت نیازها و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.
 • تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه با وزارت کشور .
 • نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملكرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه بمنظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها.
  هماهنگی و همكاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی - اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط.
  نظارت و اجرای روش های مناسب بمنظور ترویج و تشویق در بكارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاههای اجرایی ( دولتی) و غیر دولتی.
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان.
 • ارتقاء تقویت ظرفیت كمی و كیفی پیمانكاران و شركت های پیمانكاری استان.
 • نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف.
 • تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأیید.
  مستندسازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
 • برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالابردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانكاران با نظام فنی اجرایی در زمینه طرح ها و ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.
 • اجرای تصمیمات متخذه در كمیسیون های مناقصه و بررسی و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوط.
 • نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمائی های لازم در اتحاذ روشهای صحیح ورعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها وبرنامه ها.
 • نظارت و بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها اعتبارات ومسائل مالی سالیانه شهرداری ها كه به تصویب شوراهای اسلامی شهر میرسد.
 • بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان بمنظور دستیابی به نیازهای زیر بنائی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری لازم از طریق وزارت كشور.
 • انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، كمیته ها، كارگروه ها و كمیسیون ها حسب مورد و همچنین در زمینه تشكیل آنها و نظارت برتهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 • هدایت امكانات و نیروها بمنظور پیشبرد طرح ها وپروژه ها و رفع موانع دستگاه های اجرائی استان.
 • پیگیری و اجرای وظایف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولی در سطح استان.
  مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تاسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها و پیگیری تأمین آنها برا بر مقررات.
 • همكاری و تهیه و تدوین راهكارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده با دستگاههای اجرایی مربوط.
 • تعیین اولویت بندی طرح و برنامه ها و پروژه ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم.
 • هدایت و نظارت برارگان های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیر بنایی اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان. بررسی و نظارت و ارزیابی مستمر بر تملك دارائی های سرمایه ای و پبیشرفت برنامه ها وطرحهای دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه استانی . نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام پیشرفت آنها به سازمانهای اجرائی مربوطه بمنظور رفع موانع.