اهداف و وظایف دفتر فنی


شرح وظایف گروه  شهرسازی و معماری دفتر فنی استانداری کردستان

الف : گروه شهرسازی

 

  1. نظارت عالیه بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای استان از طریق مشارکت در جلسات کارشناسی بررسی  و تهیه طرح های موصوف
  2.  نظارت عالیه بر تهیه طرح های هادی روستایی استان از طریق مشارکت در جلسات کراشناسی تهیه و تصویب طرح های موصوف
  3.  بازدید های دوره ای از شهرهای استان و نظارت عالیه بر نحوه ساخت و ساز های شهرهای استان براساس مصوبات کمیسیون ماده پنج  و کمیته فنی   مغایرت های  طرح هادی شهر
  4.  عضویت در کمیته کار کمیسیون ماده پنج شهرهای استان جهت بررسی مغایرت های غیر اساسی  طرح های تفصیلی
  5.  پیگیری تهیه مطالعات جامع گردشگری و طرح های اجرائی فضاهای سیاحتی و همكاری در تحقق و اجرای آنها
  6.  نظارت عالیه بر درخواست های مربوط به ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها از طریق عضویت در کمیته کار کارگروه امور زیربنایی و  شهرسازی استان
  7. تهیه طرح های هادی شهری برای شهرهای زیر 25 هزار نفر استان کردستان
  8. مسئولیت دبیرخانه‌کمیته فنی مغایرتهای غیر اساسی طرحهای هادی شهرهای زیر 25 هزارنفر استان
  9. رسیدگی به تخلفات شهرسازی وساختمانی کارکنان شهرداری به همراه کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استانداری
  10. نظارت بر طرح های مطالعاتی شهرسازی شهرداری های استان (طراحی میدان، بلوار، شبکه معابر، پارک ها و ...) نظارت بر تهیه طرح های جامع فضای سبز شهرداریها و پیگیری در تهیه برنامه فضای سبز شهرها
  11. تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول

 

ب : واحد معماری 

   1.    کنترل مطالعات پروژه های مورد نظر شهرداریها و دستگاه های اجرایی .
   2.  ابلاغ دستور العمل های مربوط در بخش معماری ارسالی توسط راه و شهرسازی و ... به شهرداریها .
   3. تبیین شرح وظایف مشاورین طرف قرارداد شهرداریها جهت طراحی و مطالعه پروژه ها.
   4.  پیگیری امور مربوط به کمیته سیما و منظر شهری و حضور در جلسات 3/10


   • شرح وظایف واحد نظارت عالیه شهرداریها

 

   1.  کنترل نحوه انعقاد قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران با شهرداریها مطابق نظام فنی و اجرایی
   2. بررسی اسناد ترک تشریفات و اسناد مناقصه قراردادهای پروژه های عمرانی شهرداریها مطابق نظام فنی و اجرایی
   3. کنترل و بررسی پروژه های پیشنهادی از سوی شهرداریها برای تأمین اعتبار
   4.  کنترل و بررسی مطالعات ، نقشه ومشخصات اجرای پروژه های عمرانی در بخش های معماری ، سازه ای ، تأسیسات برقی و مکانیکی
   5. نظارت کمی و کیفی پروژه های عمرانی شهرداریها
   6.  شرکت در جلسات و کمیسیون های تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی شهرداریها
   7. بررسی طرح های عمران شهری و مطابقت آن با طرح های هادی ، جامع و تفصیلی شهرداریها
   8. ارسال فرم های نظارتی و تهیه گزارشهای فصلی از پروژه های عمرانی و گزارشگیری از نحوه هزینه کرد آنها
   9. کنترل و بررسی اسناد مالی پروژه های عمرانی شهرداریها


   • شرح وظایف واحد نظارت عالیه بر پروژه های دستگاه های اجرایی

 

   1. نظارت کلی بر اجرای طرح های عمرانی ملی و استانی و ارائه گزارش لازم به شورای فنی استان
   2. تهیه و تنظیم گزارش وضعیت طرح های ملی و استانی به صورت اجمالی
    ( نظارت ادواری) و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
   3. بازدید از طرح ها و پروژه های عمرانی در دست بهره برداری و نگهداری ، با هدف ارزشیابی و اظهار نظر درباره چگونگی و نگهداری پروژه های یاد شده در کمیته نظارت زیربخش شورای فنی استان
   4. انجام بررسیهای فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه های تهیه شده برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی استانی در چهارچوب مشخص شده در کمیته نظارت زیربخش شورای فنی استان
   5. بررسی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح نقشه ها و مشخصات فنی همسان ( تیپ) تهیه شده توسط مراجع ذیربط بر حسب نیاز و شرایط استان
   6. تهیه و تنظیم گزارشات فنی و تبیین نحوه پیشرفت اهداف پروژه های مسکن مهر استان
   7. بررسی عملکرد و چگونگی پیشبرد عملیات اجرایی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر استان
   8. پیگیری و کنترل و ذخیره اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی استانی در سامانه نظارت بر طرح های عمرانی وزارت کشور

  • شرح وظایف گروه امور  ارزیابی طرح ها و تدوین معیارها

 

   1. اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
   2.  تهیه و ترویج به کارگیری ضوابط ، استانداردها و معیارهای فنی
   3. تهیه قیمتهای پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأیید
   4.  مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره‌برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن
   5. تبیین و تشریح دستور العمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران
   6.  تفسیر و تشریح بخشنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جموری در امور مشاوران و پیمانکاران و مکاتبات مربوط به آنها
   7.   تبیین و تشریح بخشنامه های ابلاغی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور برای دستگاه های اجرایی
   8.  تبیین و تشریح قوانین و مقررات ابلاغی موجود در رابطه با مناقصه ، ترک مناقسه ، تضمین معاملات ، قوانین برنامه پنج ساله و آیین نامه های اجرایی برای دستگاه های اجرایی
   9. اظهار نظر در رابطه با اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و مشاوران در رابطه با قراردادهای منعقده


 • شرح وظایف واحد اجرا

الف :  واحد پیمان و رسیدگی

   1. انجام فرایند انتخاب مشاور و پیمانکار جهت پروژه های مطالعاتی ، نظارتی و اجرایی
   2. انعقاد قراردادهای مطالعاتی ، نظارتی ، اجرای و پشتیبانی
   3. هدایت و نظارت بر پروژه های اجرایی دفتر فنی از ابلاغ قرارداد تا تحویل موقت و قطعی شامل ابلاغ دستور کارها و تنظیم صورتجلسات و کنترل کیفیت و کمیت کار مطابق قرارداد
   4. برگزاری و شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی
   5. برگزاری و شرکت در جلسات تصویب طرح های مطالعاتی
   6. بررسی صورت حساب های موقت و قطعی مشاوران مطالعاتی و نظارتی و آزمایشگاه
   7. بررسی و کنترل صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران
   8. نظارت و کنترل پروژه های امانی دفتر فنی
   9. پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات قراردادی دفاتر استانداری ، شهرداریها و فرمانداریهای استان
   10. بررسی و کنترل پروژه های مقاوم سازی ساختمان های وزارت کشور ( مطالعه و اجراء)

ب: واحد تأسیسات و نظارت :

   1.  بررسی مطالعات ، نقشه و مشخصات تأسیسات برقی و مکانیکی و معماری و سازه ای فرمانداریها و سایر دستگاه های اجرایی فاقد نیروی کارشناسی مربوطه
   2.  اعمال نظارت کمی و کیفی پروژه های عمرانی دفتر فنی استانداری برابر نظام فنی و اجرایی
   3. نظارت بر پروژه های آبرسانی وبرقرسانی و راهسازی مرزی شامل پاسگاه ها ، برجکها و ...
   4. تهیه صورتجلسات کارگاهی پروژه های عمرانی
   5. نظارت و ایجاد تأسیسات زیربنای سایت های مرزی استان
   6. عضویت در کارگروه احداث جایگاه های CNG استان
   7. عضویت در کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی در استان
   8. بررسی و مطابقت مطالعات سایر دستگاه ها با ضوابط پدافند غیرعامل
   9. بررسی مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی دهیاری های استان (با هماهنگی دفتر امور روستایی)
   10. نظارت بر اجرای دوربین های کنترل تصویری داخل شهرهای استان

  • شرح وظایف گروه امور مشاوران و پیمانکاران

 

   1. تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی
   2. تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی
   3. امور مربوط به سامانه ساجات و حل و فصل مشکلات متقاضیان در رابطه با سامانه مذکور
   4. کنترل دائمی بر وضعیت پیمانکاران و مشاوران و اعمال محرومیت و لغو رتبه بندی در برخی موارد
   5. بررسی درخواست های واصله از دستگاه ها در رابطه با فسخ پیمان ها در مورد طرح های عمرانی استانی
   6. کنترل ظرفیت پیمانکاران و مشاوران
   7. ارزشیابی پیمانکاران بر اساس بخشنامه های ابلاغی مربوطه
   8. ارزشیابی مشاوران بر اساس بخشنامه های ابلاغی مربوطه


 • شرح وظایف دبیر خانه  شورای فنی استان

 

   1. تشکیل جلسات شورای فنی استان و اتخاذ تصمیم  دررابطه با مسائل  مربوط به پروژه های عمرانی و بررسی مصوبات جلسات کمیته های زیر بخش شورا
   2. تشکیل جلسات کمیته پیمان – حل اختلاف مابین دستگاه ها و پیمانکاران – اظهارنظر در رابطه با درخواست تغییر شیوه اجرای پروژه ها به صورت امانی – پیمانی – متر مربع یا فهرست بهایی – تشریح بخشنامه ها برای نمایندگان دستگاه ها – تصمیم گیری در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با قوانین و مقررات جدید برای دستگاه های اجرایی و پیمانکاران – بررسی درخواست های ضرر و زیان پیمانکاران بر اساس تبصره 80 قانون بودجه سال 56
   3. تشکیل جلسات کمیته آموزشی – تدوین برنامه آموزشی برای عوامل اجرایی دستگاه ها ، پیمانکاران و اعضاء سازمان نظام مهندسی ، تدوین برنامه آموزشی برای استادکاران و کارگران ماهر و نیمه ماهر – تدوین برنامه بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل حوادث
   4. تشکیل جلسات کمیته مصالح ساختمانی – بررسی و کنترل مصالح موجود در بازار – هدایت تولید کنندگان جهت استاندارد سازی مصالح – اعمال قوانین و مقررات حاکم در رابطه با استاندارد اجباری مصالح
   5. کمیته نظارت - تهیه برنامه نظارت بر اجرای طرح های عمرانی – بازدید و تهیه گزارش از پروژه ها و ارائه آن در شورای فنی استان – تصمیم گیری در رابطه با وضعیت اجرایی پروژه ها در شورای فنی


   •  شرح وظایف گروه حمل و نقل و ترافیک

 

  •  تشكیل جلسات شورای هماهنگی ترافیك شهرهای استان به ریاست معاونت محترم امور عمرانی برای طرح و بررسی موضوعات كلان ترافیكی شهرهای استان
  •  تنظیم صورت جلسات مربوطه و ابلاغ مصوبات به ادارات و سازمان های ذی ربط و پیگیری اجرای مصوبات.
  •  تشكیل جلسات كمیته فنی شورای ترافیك استان در محل استانداری به ریاست  رییس گروه حمل و نقل و با حضور مسئولین و كارشناسان مرتبط با حمل و نقل و ترافیك استان به منظور بررسی و تبادل نظر درخصوص موضوعات ترافیکی شهرهای استان جهت طرح در جلسات شورای ترافیك استان
  •  بررسی طرح های ساماندهی ترافیك شهرهای استان
  • شرکت در جلسات بررسی طرح های ترافیکی تهیه شده توسط مهندسین مشاور طرف قرارداد با شهرداریهای استان از نظر تطبیق با شرح خدمات درخواستی و نحوه انجام مطالعات و اقدامات انجام یافته توسط مشاور
  •  بررسی و پیگیری مصوبات شورای ترافیک شهرستان­ها شامل :

1-6   حضور در جلسات متشكله در شهرستانها
2-6   اعلام نظر در مورد طرح­ها ترافیكی مطرح شده در جلسه
3-6   بررسی صورت جلسات شورای ترافیك شهرستان و در صورت نیاز طرح موضوعات اساسی در شورای ترافیك استان

7.      انجام هماهنگی­ جهت تشکیل جلسات کمیته ایمنی حمل و نقل استان جهت بررسی اقدامات انجام یافته دستگاه­های متولی امر در خصوص ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده­های درون شهری و انعكاس مشكلات موجود به مسئولین ذی ربط

8.     تشكیل جلسات کارگروه نظارتی جایگاه­های CNG استان به ریاست معاونت امور عمرانی:

o       بررسی و رسیدگی به مشكلات مربوط به جایگاه‌های CNG
o       پیگیری برای اتمام و راه ­اندازی جایگاه­های نیمه­ تمام و اورهال جایگاه­های مورد بهره­برداری توسط شهرداری­ها
o       پیگیری مستمر مصوبات جلسات مذکور و تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلات جایگاهها   
o       انجام بازدیدهای ادواری از جایگاه­های در دست بهره ­برداری و در دست احداث
o       تصمیم ­گیری در خصوص جایگاه­های اختصاصی تاکسیرانی
o       انجام بازرسی های ادواری جهت افزایش نظارت بر نحوه عملکرد جایگاه­های سوخت استان ( توسط جمعی از همكاران محترم معاونت عمرانی )
o       پیگیری اخذ اطلاعات جایگاه­های CNG از شرکت نفت و شهرداری­های استان جهت ایجاد و بروز سازی بانك اطلاعاتی جایگاه­ها، تهیه آمار های تحلیلی جهت انعكاس آن به معاونت محترم امور عمرانی
o       پیگیری و جمع­بندی اطلاعات در خواستی دفتر حمل و نقل وزارت کشور در خصوص مسائل حمل و نقل و ترافیک شهرهای استان از شهرداری­ها، فرمانداری­ها و ادارات ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور
9.       ابلاغ دستورالعمل­ها و قوانین مصوب در رابطه با مسائل حمل و نقل و ترافیک به ادارات، ارگان­ها و سازمان­های ذیربط.
10.      پیگیری اعتبارات اختصاصی از وزارت كشور به بخش حمل و نقل جهت تجهیز شهرداریها به سیستم های كنترل هوشمند ترافیك و تشویق آنها به استفاده از نرم افزارهای به روز در زمینه مدیریت ترافیکی و حمل و نقل ، مطالعات طرح های ساماندهی ترافیك شهرهای استان
11.      پاسخگویی به درخواست­های مردمی در خصوص مسایل مربوط به حمل و نقل و مسایل ترافیكی و جایگاه­های سوخت و انعکاس مشکلات ترافیکی، مسایل جایگاه­ها و . . .  به دستگاه­های مربوطه جهت اقدام.
12.    تشكیل جلسه با شهرداری ها در مورد مسائل مربوط به مدیریت حمل بار و مسافر توسط شهرداری­ها.
13.    پیگیری اجرای تفاهم نامه همكاری مشترك سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های كشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه احداث، توسعه و تكمیل پایانه­های مسافربری از شهرداری­ها.  
14.     پیگیری و اخذ گزارشات حوزه حمل و نقل به صورت سه ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل جهت ارسال به حوزه استاندار محترم و وزارت کشور  
15.   شرکت در دوره­های آموزشی،گردهمایی­ها و کنفرانس­ها مرتبط با حمل و نقل و ترافیک و
16.    تشكیل جلسات كمیته حمل و نقل و سوخت استان به ریاست معاونت امور عمرانی و تنظیم صورت جلسات مربوطه و ارسال به موقع مفاد تصمیمات متخذه به وزارت كشور و فرمانداری های تابعه استان شامل :  o       اخذ صورت جلسات كمیته های حمل و نقل و سوخت شهرستان ها و بررسی مشكلات موجود در شهرستان ها و انعكاس مشكلات اساسی به وزارت كشور      
o       انعكاس به موقع تصمیمات كمیته حمل و نقل و سوخت استان از طریق صدا سیمای مركز استان و مطبوعات برای تنویر افكار عمومی
o       نظارت و كنترل قیمت های مصوب وزارت كشور در بخش حمل و نقل از طریق سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، فرمانداری ها و شهرداری ها
o       بررسی مسایل صنف­های مختلف از جمله صنایع و كشاورزی در خصوص سوخت مصرفی ، آنالیز تاثیرات افزایش قیمت سوخت در بخش­های مختلف ارسالی از شركت پخش فرآورده های نفتی
o       اختصاص کمک مالی به عنوان یارانه حمل و نقل جهت تقویت حمل و نقل همگانی   
o       توزیع سهیمه سوخت نفت گاز در اختیار استانداری مابین فرمانداری های تابعه شهرستان
17.    ارسال گزارش اقدامات و مشکلات مربوط به هدفمندسازی یارانه ها در حوزه حمل و نقل و سوخت به صورت روزانه به دبیرخانه ستاد هدفمند سازی یارانه ها 3/10 • شرح وظایف ستاد مراكز معاینه فنی خودروهای سبك

 

  1.       تنظیم دستورالعمل­های اجرائی و گردش کار ایجاد مراکز معاینه فنی خودروها و ارسال آن به شهرداری­ها و فرمانداری­های سطح استان و ادارات ذی ربط.
   2.      صدور مجوز ایجاد مراكز معاینه فنی جدید توسط شهرداری ها پس از اخذ نظر وزارت كشور.
   3.     نظارت محسوس و نامحسوس بر عملکرد مراکز معاینه فنی شهرهای استان و معرفی مراكز متخلف به مراجع ذی ربط.
   4.     ارسال اطلاعات مراکز معاینه فنی خودرو استان به وزارت كشور جهت تسریع در راه ­اندازی سیستم یکپارچه صدور برچسب مراکز معاینه فنی خودرو در سطح استان
   5.     مدیریت اختصاص برچسب متمركز مراكز معاینه فنی شهرهای استان از طریق سامانه صدور برچسب متمركز برای مراكز در دست بهره ­برداری سطح استان.