اهداف و وظایف دفتر امور شهری

 • مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسیات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.
 • همكاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت كشور در زمینه تهیه و تنظیم معیارها وضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهرها.
 • بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنین طرح هائیكه از محل اعتبارات عمرانی كشور انجام می گیرد با همكاری دفتر فنی.
 • مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی اتخاذ روشهائی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودكفایی آنها.
 • نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همكاری دفتر فنی.
 • بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط.
 • تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری .
 • صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از مالی و اعتباری .
 • بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
 • نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداریها
 • مراقبت در امور راهنمائی و رانندگی و اتوبوسرانی تاكسیرانی ومؤسسات حمل و نقل.