وظایف دفتر امور روستایی و شوراها


 • مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیاز های مالی و خدماتی روستاهای استان .
 • همکاری با واحدهای ذی ربط در وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیار ها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها .
 • بررسی طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرید با همکاری دفتر فنی استانداری .
 • اقدام در مورد راهنمایی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم .
 • نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ، قوانین و مقررات وپیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی استانداری .
 • هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعداد های مناطق ، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی .
 • انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاههای مربوطه ، بانک ها و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری ، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده .
 • توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان .
 • نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها در چارچوب قوانین موجود .
 • نظارت بر واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذی ربط در زمینه اجرای طرح های بهسازی و نوسازی ساختار کالبدی محیط و مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای طرح های مصوب روستایی .
 • تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه و ارائه به اداره کل مدیریت بحران جهت تخصیص اعتبارات لازم .
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و همکاری با واحد های ذی ربط در نظارت بر فرایند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری های استان .
 • ابلاغ قوانی و دستور العمل های مربوط به دهیاری ها به فرمانداران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی .
 • پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذی ربط استانی .
 • ابلغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران ، بخشداری ها و دهیاری ها .
 • پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و هماهنگی های لازم در این زمینه با واحد های استانی دستگاههای اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی ربط .
 • همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و وشرای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ برای اجرا .