دفتر انتظامی و امنیتی

مدیرکل انتظامی و امنیتی
  • نام : محمد شفیعی 

  • معاون
  • عبدالله محمودخانی