همایش بهداشت روان

به مناسبت هفته بهداشت روان30-24مهرماه ودهمین سال فعالیت جمعیت همیاران سلامت روان درروز پنجشنبه 29/07/1389همایش سلامت وبهداشت روان توسط جمعیت همیاران سلامت روان برگزار گردید.

به مناسبت هفته  بهداشت روان30-24مهرماه ودهمین سال فعالیت جمعیت همیاران سلامت روان در روز پنجشنبه 29/07/1389همایش سلامت وبهداشت روان توسط جمعیت همیاران سلامت روان از سازمانهای مردم نهاد دارای مجوز از استانداری برگزار گردید .همایش با حضور نمایندگان ادارات بهزیستس -نهاد کتابخانه های استان -شوراهی هماهنگ ی مبارزه با مواد مخدر -علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد وجمعی از اهالی شهر سنندج برگزار گردید .برنامه های همایش شامل  ایراد سخنرانی درراستای موضوع سلامت روان درجامعه وارایه مقاله ودرخاتمه نیز هدایایی به فعالین سلامت روان اهدادگردید.
22 آبان 89