نمایشگاه کتب ومجلات ،نرم افزاروفیلمهای هوا نوردی وتخصصی انجمن پرواز جوان

انحمن پروزار جوان با ساخت کانکس متحرک توسط اعضای انجمن وبرپایی نمایشگاه سیار کتب ،نرم افزاروفیلمهای هوانوردی وتخصصی دستاوردهای انجمن را درمعرض دید علاقه مندان قرارداد.

انجمن پرواز جوان از سازمانهای دارای مجوز از استانداری  نمایشگاه سیار کتب ،مجلات ،نرم افزار وفیلمهای هوانوردی وتخصصی،جهت آشنایی هرچه بیشتر جوانان ونوجوانان وعلاقه مندان به هوانوردی وورزش های هوایی را برپانمود ومورد بازدید علاقه مندان قرار گرفت همچنین اردوی هوانوردی وپرواز با همکاری باشگاه هوانوردی فنج ایلام درمحل فرودگاه سنندج به مدت پنج روز برگزار گردید.
22 آبان 89