دومین جلسه هماهنگی برگزاری سازمانهای مردم نهاد تشکیل گردید

دومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد روز شنبه تاریخ 22/08/1389تشکیل گردید.

دومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد باحضور مدیرکل اموراجتماعی استانداری ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد شهرستان سنندج درتاریخ22/08/1389روز شنبه در محل کتابخانه مرکزی سنندج تشکیل گردید .عطا رحمانی آبیدر مدیرکل اموراجتماعی هدف از برگزاری همایش را توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد وافزایش مشارکتهای مردمی وآشنایی جامعه وهمکاری بین سمن ها  برشمرد واستفاده از توان سمنهارا برای توسعه ورفاه اجتماعی ضروری دانست واز مهمترین ویژگی های سازمانهای مردم نهاد غیر سیاسی بودن آنها را تاکید نمود وخواستار رعایت مفاد آیین نامه توسط سمنها شد.ودرخاتمه با بحث وبررسی اعضا پنج کمیته جهت برگزاری همایش تعیین گردید ومحورهای همایشبر اساس مدیریت سازمانهای مردم نهاد-جلب مشارکت -افزایش تعامل بین سازمانهای مردم نهاد و... پیشنهاد شد وتاریخ همایش هم در13آذر پیشنهاد گردید.

24 آبان 89