جلسه هیات نظارت برسازمانهای مردم نهاد درتاریخ 09/09/1389درمحل استاندار ی برگزار گردید

جلسه هیات نظارت برسازمانهای مردم نهاد به منظور رسیدگی به درخواست های تاسیس با حضور اعضا برگزار گردید.

جلسه هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد با هدف رسیدگی به درخواستهای تاسیس وبا حضور اعضا درمحل استانداری برگزار گردید درجلسه مذکور همچنین بررسی وضعیت مراکز وموسسات علمی ،پژوهشی  که از سوی اداره ثبت اسناد واملاک به ثبت می رسند مورد بررسی قرار گرفت ومقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع  نحوه صدور مجوز این گونه موسسات با دقت بیشتری انجام شود واز سوی مرجع تخصصی نظارت مستمر شوند .
16 آذر 89