همایش دستاوردها وتوانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان کردستان

همایش دستاوردهاوتوانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان کردستان روز شنبه تاریخ 04/10/1389 درمحل استانداری کردستان برگزار می گردد.

همایش دستاوردها وتوانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان کردستان روز شنبه تاریخ 04/10/1389 با حضور مدیر کل محترم امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور ونمایندگان سمنهای استان ومدیران دستگهای تخصصی در محل  اساندار ی برگزار می گردد همچنین نمایشگاه توانمندیهای سمنها درمحل نمایشگاه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان واقع در خیابان پاسداران جنب پارک استقلال برگزار می گردد.
1 دی 89