افتتاح کانون هموفیلی نمایندگی استان کردستان

کانون هموفیلی ایران نمایندگی استان کردستان باحضور مدیرعامل کانون ایران ومدیرکل اموراجتماعی استانداری کردستان افتتاح گردید.

دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران درسنندج با اهدا محل نمایندگی توسط یکی از خیرین شهر سنندج افتتاح گردید احمد قویدل توجه بیماران ر ا نسبت به آموزشهای لازم در خصوص بیماری را تاکید نمودند وازبیماران خواستند  درروند درمان  بیماری خود همکاری لازم را با پزشک وهمچنین به  آموزشها  ی لازم درراستای درمان توجه نمایندوبا افتتاح دفتر نمایندگی  نوید ارایه خدمات بیشتری را به بیماران دادند .عطا رحمانی آبیدر لزوم توجه بیشتر مراجع حمایتی را خواستار شدند واظهار امیدواری نمودند که با شروع کار کانون بیماران بیشتر به حقوق ومطالباات خود آشنا شوند ودرروند درمان موفقیت بیشتری کسب نمایند.

23 دی 89