دیدار استاندار کردستان با اعضا ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد

جلسه دیدار استاندار کردستان با اعضا ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد استاندر تاریخ 01/11/1389درمحل استانداری برگزار گردید

اولین جلسه دیدار نمایندگان واعضا سازمانهای مردم نهاد استان روز جمعه مورخ 01/11/1389راس ساعت18با حضور مدیران دستگاههای تخصصی ومدیرکل اموراجتماعی استانداری وتعداد 60 نفر ازنمایندگان واعضای سازمانهای مردم نهاد استان برگزار گردید .استاندار کردستان جناب آ قای شهبازی ضمن ضرورت برگزاری جلسات در پایان هرماه تاکید داشتند بایستی از امکانات سازمانهای مردم نهاد در راستای اجرای برنامه ها وپروژ ه های دستگاههای دولتی بهره گرفت واظهار امیدواری نمودند که سمنها بتوانند سهم مثبتی در فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی داشته باشند .سپس در ادامه جلسه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد به بیان مطالبات وپیشنهادات ومسائل ومشکلات مربوط به سازمانهای مردم نهاد پرداختند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17 بهمن 89