اطلاعیه شماره 31 ستاد انتخابات کشور صادر شد

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 31 به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایت دارند، می توانند تا روز دوشنبه مورخ 27/3/92 شکایت مستند خود را به هیأت های اجرایی یا نظارت شهرستانهای مربوطه مستقر در فرمانداریها یا دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ متن کامل اطلاعیه شماره 31 ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره 31
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، بر اساس ماده 80 قانون انتخابات کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایت دارند، می توانند تا روز دوشنبه مورخ 27/3/92 شکایت مستند خود را به هیأت های اجرایی یا نظارت شهرستانهای مربوطه مستقر در فرمانداریها یا دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نکته قابل توجه آنکه برابر تبصره 2 ماده 80 قانون شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
ستاد انتخابات کشور

26 خرداد 92