دومین جلسه کمیته های اقتصادی-بازرگانی وحقوقی -کنسولی شورای استانی امورایرانیان خارج ازکشوربرگزارشد.

در این جلسه که روز دوشنبه 29 اردیبهشت برگزارشد,اعضا با دردست داشتن اطلاعات بیشتری نسبت به جلسه قبل حضورداشتند وعلاوه بر مهندس جهانی که بعنوان دبیرشورای استانی توضیحاتی ارایه دادند,هریک ازاعضا به تناسب حوزه کاری به بیان گزارش کار ونقطه نظرات خود پرداختند ومواردی ازجمله حذف پروازسنندج-سلیمانیه ازیکسال قبل وتاثیر نامطلوب آن برنگرش سرمایه گذاران,مشکلات حقوقی نیروی کارشاغل دراقلیم کردستان عراق,فرصت های سرمایه گذارای تدوین شده درستاد تسهیل سرمایه گذاری,فرصت های حوزه گردشگری مورد بحث وبررسی قرارگرفتند. دراین جلسه آقایان دهقانی مدیرکل اقتصاد ودارایی ویعقوبی مدیرکل دفتراموراقتصادی استانداری ضمن تشریح برخی مشوق های سرمایه گذاری درسطح کشوربه نگاه دولت دراعطای مشوق های خاص ازجمله یارانه درسودتسهیلات بانکی بخش سرمایه گذاری ونیز اختصاص سهم قابل توجهی ازمنابع صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری دراستان اشاره کردند.

درپایان جلسه موارد ذیل جهت طرح درشورای استانی به ریاست استاندار تصویب شد:

1-ادارات کل گمرک,صنعت ومعدن,راه وشهرسازی,ثبت احوال,آموزش وپرورش ومعاونت وظیفه عمومی ناجا نسبت به تعیین کارشناس رابط مطلع جهت پاسخگویی به سوالات ومشکلات حقوقی کردستانی های خارج ازکشورکه ازطریق دبیرخانه مطرح می گردد اقدام نمایند.

2-مقررگردید ستاد تسهیل سرمایه گذاری مشوق های کشوری واستانی را جهت اطلاع رسانی به دبیرخانه شورا ارئه نمایند.

3-مقرر گردید اتاق صنعت ومعدن,اتاق بازرگانی وادارات کل مرتبط نسبت به اطلاع رسانی بموقع جهت حضوردر نمایشگاههای کشورهای هدف بویژه ترکیه,عراق,سوئد,آلمان وامارات به دبیرخانه شورااقدام نمایند. 

1 خرداد 93