امضای تفاهم نامه همکاری شورایعالی امورایرانیان خارج ازکشوربا مجمع خیرین سلامت

تفاهم نامه همکاری میان شورایعالی امورایرانیان خارج ازکشور ومجمع خیرین سلامت به منظورتوسعه زمینه های همکاری مشترک وهمه جانبه واستفاده بهینه ازظرفیت های موجود به امضا رسید.


به گزارش روابط عمومی شورای ایرانیان خارج از کشور، تفاهم نامه میان شورایعالی امورایرانیان خارج ازکشورمجمع خیرین سلامت صبح امروز(دوشنبه) با حضورسیدجواد قوام شهیدی،دبیرکل دبیرخانه شورایعالی وسیدرضا نیری مشاوروزیربهداشت ودبیرکل مجمع خیرین سلامت درمحل این شورا به امضا رسید.

هدف ازامضای این تفاهم نامه ارتقای سطح بهداشتی،درمانی وسلامت کشور ازطریق توسعه تعامل وهمکاری ها با ایرانیان مقیم وانجمن های خیریه خارج ازکشوراست.

ازموضوعات این تفاهم نامه می توان به بسترسازی برای بهره گیری بهینه ازظرفیت وتوانمندی ایرانیان خارج ازکشور،همکاری درتکمیل بانک آماری ایرانیان خارج ازکشورتشکل ها وسازمانهای مردم نهاد،بهره گیری ازتوانمندی مجمع واعضای آن به منظورخدمات بهداشتی ودرمانی به ایرانیان کم برخوردار مقیم خارج ازکشور وتلاش درجهت اخذ ایده ها ودیدگا ههای جدید سلامت ازایرانیان خارج کشور اشاره کرد. دراین مراسم قوام شهیدی ونیری سخنرانی کردند.

اشاره به ظرفیت های استان دراین حوزه ازجمله:

1-سرمایه گذاریها مانند تکمیل بیمارستانها- احداث مراکزتوریسم درمانی.

2-حمایت ازمجامع وانجمن های خیریه مانند بیماران خاص-سرطانی.

 

29 تير 93