متن بیانیه مشاور استاندار در امور ایثارگران

در پی به شهادت رسیدن پنج تن از دلاور مردان بسیجی سپاه پاسداران شهرستان کامیاران که درشبیخون عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. مشاور استاندار ومسئول هماهنگی امورایثارگران با ابراز تأسف ازاین واقعه وتسلیت به مردم شهید پرور خطه کردستان و خانواده های داغدار این شهدای گرانقدر بیانه ای تحت عنوان محکومیت اینگونه اقدامات ایراد نمودند.

 

ما سینه زدیم بی صدا باریدند             ازهرچه که دم زدیم، آنها دیدند

ما مدعیان صف اول بودیم                  از آخر مجلس شهداء را چیدند

در پی به شهادت رسیدن پنج تن از دلاور مردان بسیجی سپاه  پاسداران شهرستان کامیاران که درشبیخون عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حمید رضا علیشاهی مشاور استاندار ومسئول هماهنگی امورایثارگران با ابراز تأسف ازاین واقعه وتسلیت به مردم شهید پرور خطه کردستان و خانواده های داغدار این شهدای گرانقدر بیانه ای تحت عنوان محکومیت اینگونه اقدامات ایراد نمودند:

متن بیانیه حمیدرضا علیشاهی مشاوراستاندار درامورایثارگران

اینک که نتیجه ایثارگری ملت مقاوم پایدار به اصول نظام جمهوری اسلامی درخطه کردستان با جانفشانی های ارزشمند مردم درطول دفاع مقدس وهمچنین مقاومت درمقابل عوامل ضد انقلاب درطی سالها ثابت شده واقدامات گاه وبیگاه که منجر به شهادت تعدادی ازفرزندان بسیچی، سپاهی عزیزمان وسایر اقشار پایبند به نظام انقلاب اسلامی می گردد همچنان دراعتقادات مردم این منطقه که جزئی ازکل کشور اسلامی وهمگام با سایر ملت غیور وشهیدپرورایران اسلامی می باشند بی اثر بوده است، بار دیگر دراقدامی وحشیانه با به شهادت رساندن پنج تن ازعزیزان بسیجی این مرزوبوم خشم مردم رانسبت به عوامل ضد انقلاب شعله ور نموده وداغ آنان راتازه نمود. شاهد این ادعا حضور فعال وتوأم با انزجار مردم فهیم وانقلابی شهرستان کامیاران  به همراه خانواده معزز این عزیزان که شامل مادران،همسران،فرزندان وسایر اعضای خانواده داغدیده شهدا بود درحضوری گسترده به منظور اظهار خشم ونفرت اینگونه حرکتهای ضد بشری با تشییع پیکر پاک این عزیزان بود که تصورات خام وجاهلانه متخاصمان را که درواقع قلب تمامی مردم همیشه درصحنه کردستان راهدف گرفته وموجبات نابودی خود رافراهم نموده اند، به تلاشی بی اثر وخلاف تصور پوچ آنان ساخت.

اینجانب به نمایندگی ازسوی جامعه ایثارگری این حرکت ضد انقلابی وانزجاربرانگیز رامحکوم ساخته وقاطعانه اعلام می دارم که پیام مردم انقلابی کردستان چیزی نخواهد بود جز محکومیت این اقدامات وجوابی متقابل درجهت ثبات امنیت منطقه که گرچه به قیمت خون شهداء واشک خانواده این عزیزان باشد.دور نخواهد بود روزی که خطه کردستان به یاری وجانفشانی ملت انقلابی ومسئولین دلسوز پایبند به ارزشهای انقلاب اسلامی ازحضور این عوامل ضد بشری پاک وثبات کامل درمنطقه حکم فرما گردد.

22 مرداد 94