برگزاری جلسات حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در ادارات سطح استان کردستان در سال 95.

با توجه به وظایف محوله وزارت کشور به ستاد صیانت همچنین اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، به دلیل اهمیت موضوع و همکاری هر چه بیشتر دستگا ها با این امر خطیر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان در نظر دارد، جلسات کمیته تخصصی حقوق شهروندی و عفاف و حجاب را در ادارات سطح استان برگزار کند. لذا جهت آشنایی و همدلی هر چه بیشتر مدیران با این ستاد، حضور مدیر دستگاه برگزار کننده جلسه الزام

طی بازرسی های به عمل آمده کارشناسان ستاد صیانت از ادارات و سازمان های استان کردستان و بررسی عملکرد سالیانه آنان، کارشناسان ستاد متوجه عدم آشنایی کافی مدیران برخی ادارات در خصوص اقدامات و برنامه های کمیته تخصصی حقوق شهروندی و عفاف و حجاب  شدند. براساس برنامه ریزی یک ساله کارشناسان ستاد، قرار بر این شد جهت همکاری و آگاهی بیشتر مدیران کل ادارات و سازمان های سطح هر کدام از جلسات کمیته تخصصی حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در یکی از ادارات برگزار شود. لذا حضور مدیر  دستگاه برگزار کننده جلسه در جلسه الزامی می نماید.
20 مرداد 95