دعوت از مدیران کل ادارات وسازمان ها ی استان جهت حضور در جلسات کمیته تخصصی حقوق شهروندی در سال 95.

با توجه به اهمیت ، جایگاه و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه ، دبیر خانه ستاد صیانت از حقوق شهروندی این اداره کل اقدام به تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان ادارات جهت انجام بازرسی های نامحسوس از عملکرد و نحوه ی فعالیت ادارات و سازمان های سطح استان در حوزه ی حقوق شهروندی را بمنظور رفع مشکلات شهروندان و ایجاد رضایتمندی عمومی نموده است . در این راستا این کمیته در نظر دارد دستور کار هر جلسه را به ی

در پی بازرسی های نامحسوس بازرسین کمیته تخصصی حقوق شهروندی،  کارشناسان این کمیته  مشکلات و مسائل مهم و آسیب زا در حوزه حقوق شهروندی در استان کردستان را شناسایی نمودند. در جلسه خصوصی کارشناسان ستاد صیانت مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی، با توجه اهمیت حقوق شهروندی در  سنجش سطح رضایت و سلامت جامعه، جهت ارتقاء و بهبود عملکرد کمیته تخصصی حقوق شهروندی،کارشناسان ستاد طی اقدامی جدید در نظر دارند،  هر کدام از موضوعات و مشکلات مهم شناسایی شده
در این حوزه را در  دستور کار جلسات کمیته تخصصی حقوق شهروندی قرار داده و  در خصوص موضوع مطرح شده به  بحث،  بررسی وشناسایی راهکارهای رفع مشکل مورد نظربا اعضای عضو کمیته  بپردازند.. لذا در این راستا حضور مدیران کل ادارات مرتبط با دستور کار جلسه جهت پاسخگویی  همچنین انجام بهتر و سریعتر  مصوبات جلسه الزامی می نماید.
20 مرداد 95