دومین جلسه کارگروه اجتماعی وفرهنگی استانداری برگزار گردید.

دومین جلسه کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان درارتباط باارائه گزارش اعضا در ارتباط با ارتقا ءسرمایه اجتماعی در تاریخ 20/05/1395در محل سالن جلسات استانداری کردستان برگزار گردید.

 دومین  جلسه کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان با  حضور اعضای کارگروه وسایر دستگاههای ذیربط برگزار گردید دکتر ارشدی دبیر کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان ،ضمن تبیین نتایج طرح سنجش سرمایه اجتماعی گفت نتایج طرح  مذکور حاکی از  وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در استان
است لذا با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی وفرهنگی ضرورت دارد نسبت  به فعال  نمودن کمیته های تخصصی واتاق فکر با استفاده از توان وظرفیت های علمی وتجارب اساتید وهمچنین امکانات دستگاههای ذیربط  بستری مناسب برای علت یابی وحل مشکلات اجتماعی فراهم نمود.وخواستارهمکاری ادارات وسازمان ها  ودستگاههای مربوطه در ارتباط با ارتقای سرمایه اجتماعی شد.

مصوبات جلسه :

1-مقررگردید ادارات وسازمان ای عضو کارگروه نسبت به تشکیل اتاق فکر اقدام نمایند.

2- مقرر گردید کلیه اعضا کارگروه در جلسه بعدی گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی را به صورت پاور پوینت ومقایسه ای برابر شاخص های تعیین شده ارائه نمایند.

20 مرداد 95