برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با مصرف مشروبات الکلی در استان کردستان.

طرح سفیر سلامت کودکان (همیار پزشک) در دو مقطع مهد های کودک و مدارس ابتدایی استان کردستان به تصویب رسید. طرح پیشنهادی کارشناس کمیته(سفیر سلامت کودکان) قبل از برگزاری جلسه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و در جلسه اول کمیته تخصصی مبارزه با مصرف مشروبات الکلی که در روز دوشنبه 01/06/95 برگزار گردید، طرح مذکور با راهکارهای تکمیلی نمایندگان عضو کمیته با کثریت آرا به تصو

در اولین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با مصرف مشروبات الکلی  روز دوشنبه مورخ 95/06/01  طرح سفیر سلامت در دستور کار جلسه قرارگرفت.نماینده دانشگاه علوم پزشکی که به عنوان مجری طرح از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی انتخاب شده بود به صورت تخصصی به تشریح و توجیه طرح مذکور پرداختند.با همفکری و ارائه راهکارهای مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان عضو کمیته طرح مذکور در چهار مرحله سه ماهه با دستور کار متفاوت به تصویب رسید. قرار بر این شد دانشگاه علوم پزشکی طی دو هفته آینده پس از مذاکره با (آموزش و پرورش، ورزش و جوانان،تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی) طرح تکمیلی با پشتوانه علمی بالارا جهت ارائه در جلسه دوم به این اداره کل تحویل دهند.این طرح از اول مهر 95 در چند منطقه شهر سنندج به صورت پایلوت به اجرا در خواهد آمد.
2 شهريور 95