دومین جلسه کمیته تخصصی عفاف و حجاب استان کردستان.

دومین جلسه کمیته تخصصی عفاف وحجاب در اداره کل تبلیغات اسلامی مورخ 18/6/95 برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای ارشدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان کردستان از برگزاری جلسه و تدوین تفاهم نامه جهت هماهنگی و همکاری در خصوص یکسان سازی برنامه ها و دستورالعمل های کمیته تخصصی عفاف و حجاب با (ستاد احیاء- تبلیغات اسلامی- فرهنگ و ارشاد اسلامی ) در استان کردستان خبر داد.

دومین جلسه کمیته تخصصی عفاف و حجاب در اداره کل تبلیغات اسلامی مورخ 18/6/95 با دستور کار پیشنهادات و راهکار های ادارات در خصوص تحکیم بنیان خانواده بر تقلیل بد حجابی در جامعه برگزار گردید. در این جلسه حاج آقا کرمی مدیرکل تبلیغات اسلامی به اهمیت بنیان خانواده و اثرات آن بر کاهش یا افزایش آسیب های اجتماعی اشاره کردند.در این جلسه بر داشتن چشم انداز و تعیین اهداف تاکید شد. جناب آقای ارشدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان کردستان از برگزاری جلسه و تدوین تفاهم نامه جهت هماهنگی  و همکاری در خصوص یکسان سازی برنامه ها و دستورالعمل های کمیته تخصصی عفاف و حجاب  با (ستاد احیاء- تبلیغات اسلامی- فرهنگ و ارشاد اسلامی ) در استان کردستان خبر داد.در خاتمه ادارات موظف شدند راهکار ها و پیشنهادات خود را تا تاریخ 30 / 6/95 به اداره کل امور امور اجتماعی و فرهنگی جهت برنامه ریزی شش ماهه کمیته عفاف و حجاب ارسال نمایند.
20 شهريور 95