تیم بازرسی حقوق شهروندی نظارت بر عملکرد دستگاه ها در استان تاسیس خواهد شد. .

دومین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی روز چهارشنبه 14/07/95 در دانشگاه کردستان برگزار شد. موضوع جلسه به بحث ساماندهی مطب پزشکان اختصاص داشت.

دومین جلسه کمیته تخصصی حقوق شهروندی روز چهارشنبه 14/07/95 در دانشگاه کردستان برگزار شد.این جلسه با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ونمایندگان دستگاه ها با دستور کار ارائه طرح های اجرایی پیشنهادی در خصوص ساماندهی مطب پزشکان برگزار گردید.دکتر ارشدی با  تاکید بر کرامت پزشکان از نارضایتی شهروندان سنندجی  در خصوص عدم رعایت حقوق بیمار در برخی مطب های استان خبر دادند.ایشان ضرورت برگزاری جلسه را در ارائه پیشنهاد دستگاه ها وسمن ها دربرخورد با این موضوع دانستند.  تاسیس تیم بازرسی  نظارت بر عملکرد حقوق شهروندی استان با تایید حاضرین به تصویب رسید و نماینده پلی کلنیک تامین اجتماعی  طرح پیشنهادی تاسیس کلنیک حقوق شهروندی را ارائه دادند که در جلسه آینده حقوق شهروندی از طرح خود جهت تصویب دفاع خواهند کرد.جمال ارشدی خواستار انجام  تحقیقی در خصوص میزان رضایت شهروندان سنندجی از مراجعه به مطب پزشکان و عملکرد آنان توسط دانشگاه علوم پزشکی شدند. جلسه سوم کمیته تخصصی حقوق شهروندی در دانشگاه علوم پزشکی با دستور کار ادامه اقدامات د رخصوص ساماندهی مطب پزشکان برگزار خواهد شد.

17 مهر 95